Coronaviruset – orimliga åtgärder?

Vanliga influensa drabbar globalt mellan 100 och 200 miljoner (Corona officiellt 180 000). Vanlig Influensa kräver kritisk vård för 3-5 miljoner (Corona knappt 6000). Vanlig influensa leder till mellan 300-650 tusen dödsfall (Corona knappt 7000). Vanlig influensa kan leda till att särskilt utsatta och sjukhus sätts i karantän. Corona har fått många länder över hela jorden att gå i karantän. I Europa har ”husarrest” och förhindrande av rörelsefrihet, lågt räknat, drabbat 150 miljoner friska invånare av en befolkningsmängd på 741 miljoner människor.

Coronaviruset Covid-19 har medfört att länder har stängt sina gränser, myndigheter har satt städer i karantän och befolkning i husarrest. Många företag hotas av konkurs, branscher av kollaps och samhällets ekonomi av svår belastning. Frågan vi kan ställa oss är om politikers beslut är rimliga. Är åtgärderna adekvata givet virusets påstådda smittorisk och dödlighet? Är coronan ett för människan så farligt virus att dessa åtgärder är nödvändiga? Har politiker beaktat faktiska data analyserat dem och dragit relevanta slutsatser? Har medierna rapporterat på ett upplysande och kritiskt sätt eller har det tenderat att bli masspropaganda med en överdriven hotbild som skrämt upp beslutsfattare och befolkningen?

Denna artikel bygger på granskning av fakta som rör vanliga säsonginfluensor, coronaviruset Covid-19 (det finns tre andra kända coronavirus som också drabbar människor) , smittbarhet, farlighet, utbredning och omfattning. Stapeldiagrammet ovan är ungefärlig, men ger en pedagogisk bild för att belysa vad som kan beskrivas som en masshysteri i coronans kölvatten. En masshysteri som kan jämföras med ”grupptänk” som anses ge en farlig form av masshysteri. I praktiken innebär det att man förstorar upp en hotbild på ett groteskt sätt och skapar en gemensam föreställning om faror som inte stämmer med verkligheten men som leder till destruktiva åtgärder och risk för nedbrytande av i detta fall hela samhällen.

Coronan Covid-19 startade i Wuhan i norra Kina i december 2019 och borde i början av februari 2020, vid en normalt smittsam virus/influensa ha nått minst 5-10% av befolkningen av stadens 11 miljoner invånare. Det skulle innebära uppemot 1000 000 smittade och kring 5 000 döda. Men från Wuhan rapporterades i februari 30 000 smittade och 1 500 döda. I mars, en månad senare rapporterades ca 80 000 smittade och 3 200 döda, det är långt under vad en säsonginfluensa skulle ha smittat men procentuellt ett större antal döda utifrån smittostatistiken. Och då fanns inget vaccin mot Corona som borde ha dämpat smittan. Sannolikt var det tiodubbla antalet smittade och då blir antalet döda också mer normalt. En sådan slutsats kan vi dra eftersom corona i 90 % av fallen är som en lindrig förkylning och därmed orapporterade. De flesta som dör är relativt sett mycket gamla och har underliggande sjukdomar.

Varje år smittas 5–20% av den globala befolkningen av olika former av influensavirus, vilket beräknas resultera i 3–5 miljoner fall av svår sjukdom och 300 000 till en halv miljon dödsfall (här svajar WHO mellan en halv miljon till 650 000) över hela världen. Corona är hitintills inte i närheten av dessa siffror och håller på att klinga ut i Asien. [1][2]

En märklig text på FB som påstods skriven av en portugisisk läkare som uttryckte ”stor oro” utifrån 331 smittade och en död att jämföras med Portugals senaste säsonginfluensa med kring en miljon smittade och över 3 300 döda. [3]

Paniken kring detta har orsakat mängder av tveksamma beslut och åtgärder som drabbar ekonomi, pensioner och de sjuka som verkligen behöver vård.

Tveksamma uppgifter om Corona.

  • Det är ett nytt virus: Nej! Det finns 4 ”arter” av Corona som tycks ha sitt ursprung i djurriket och sedan passerat artbarriären och drabbar även människor. Dock är det möjligt att denna form har forskats på och (av slarv?) kommit ut i regionen Wuhan i Kina och spridits därifrån.
  • Det är mer smittsamt än andra virus/influensor. Nej! Rapporterade siffror av smittade och döda visar att det är inte i närheten av Asiaten, Hongkong och Spanska sjukan i modern tid och absolut inte i närheten av mässling. Det kanske kan likställas med en vanlig säsonginfluensa när det gäller överföringen av smitta. Om det vore så smittsamt borde många fler ha drabbats i befolkningstäta områden som i staden Wuhan i KIna där allt startade i december 2019. Och Iran där det (enligt officiell statistik) är kring 15 000 coronasmittade vilket är långt under de 5 miljoner som en säsonginfluensa normalt skulle ha smittat. Sannolikt är mörkertalet tio gånger fler coronasmittade än som har rapporterats eftersom majoriteten inte upplever mer än en mild förkylning. Trots sannolikt stora mörkertal håller sig fortfarande smittorisken i alla drabbade områden en bra bit under en vanlig säsonginfluensa.
  • Det är unikt därför att det drabbar lungorna. Fel! De flesta influensor kan drabba luftvägarna och även lungorna. Osäkert om corona drabbar nedre luftvägarna mer än andra influensor som också kan orsaka lunginflammation.
  • Det är unikt därför att man kan bära smittan flera veckor innan den bryter ut. Delvis Rätt. Inkubationstiden för en vanlig influensa är mellan 1-4 dagar och kan enligt uppgift vara 1-2 veckor för corona.
  • Det är ett särskilt dödligt virus. Nej! Utbrotten får olika konsekvenser i olika regioner. I Tyskland och Sydkorea ett lågt antal döda medan Italien drabbats av högre dödstal men fortfarande under vad en normal influensa skördar i Italien. Dödsfall drabbar oftast gamla med underliggande andra sjukdomar på motsvarande sätt som vid vanliga influensor. Liksom vid vanlig influensa kan det drabba yngre men med mindre risk för dödligt utfall. Det procentuella utfallet av dödsfall bör ställas i relation till mörkertalet och blir då inte högre än en säsonginfluensa och detta trots att inga har vaccinerats mot just corona. Det innebär möjligen att corona i praktiken inte är dödligare än andra säsonginfluensor rent av tvärtom. I USA hade årets influensa redan i början av februari drabbat 2 miljoner amerikaner och kostat över 10 000 döda emedan corona en månad senare har inneburit knappt 5000 smittade och 70 dödsfall. [4]
  • Det är en pandemi. Nej! Det är per definition knappt ens en epidemi förutom möjligen i Kina, Sydkorea, Iran och Italien. Men omfattningen för en pandemi kräver att en relativt större del av befolkningen >20% i flera länder drabbas och det gäller inte någonstans i hela världen. Snarare rapporteras under tusentalet och ofta under hundratalet smittade i de flesta länder. Vilket ger 0,000… % drabbade. WHO går därför ut med ogrundade uppgifter som man också gjorde vid svininfluensan. WHO undersöktes då av EU för anklagelser om korruption vilket man fann bevis för. Det visade sig att läkemedelsindustrin var djupt insyltad i WHO-propagandan för att försöka tvinga länder att tvångsvaccinera sin befolkning. Polen avstod all vaccinering men Polen drabbades inte av fler smittade eller döda än länder som genomförde massvaccinering, Sverige ett av dem. På svenska myndigheternas uppmaning vaccinerade sig drygt fem miljoner svenskar mot denna svininfluensa. Konsekvenserna blev att många insjuknade och några hundra även unga friska människor drabbades av så svåra kroniska sjukdomar att några tog livet av sig Länk. Inköp och destruktionen av vaccinen blev en kostsam affär för svenska skattebetalare. Det är möjligt att detta misstag nu upprepas och återigen med påtryckning från WHO Länk.

Masshysterins orsaker

För vanliga människor är rädslan att bli sjuk den vanligaste faktorn bakom att lyssna på alla rapporter om hot. Men hur rimlig är denna risk när det gäller Corona. Faktum är att risken för att bli sjuk inte är i närheten av risken vid en vanlig säsonginfluensa. Orsakerna till hysterin står att hämta i rapporteringen där på motsvarande sätt som vid svininfluensan enstaka dödsfall och lidanden fått oproportionerlig stor uppmärksamhet jämfört med andra sjukdomar. Vad är det då som får medierna att rapportera på detta sätt? Ja ett skäl är utbrottet i Kina och larmrapporterna därifrån. Ett annat är att det är ”nytt” och det saknas vaccin (som möjligen i detta fall inte är nödvändig). Dock ett synnerligen attraktivt motiv för vaccinframställare. Och sedan har det blivit medialt säljbart. [5]

Rädslans konsekvenser

Trots att det i praktiken är relativt få som blir sjuka av corona och i jämförelse med en säsonginfluensa mycket få dödsfall pratas det om att också unga dör, vilket händer även vid säsonginfluensor men då i en större skala. Det räcker som i Sverige att medierna högljutt rapporterar ett dödsfall för att en del av befolkningen ska reagera med skräck. Det kan tyckas absurt om man ställer smittade och dödsfall i corona i relation till andra orsaker till dödsfall.

På senare år har man i Sverige uppskattat antalet dödsfall orsakade av självmord till knappt 1 600 (snitt 4 per dag). Tobaksrelaterade dödsfall 18 000/år och över 50 människoliv/per dag. [6] Dödsfall i trafiken till över 700/år dvs 2 per dag. Till och med dödligt våld med över 100/år överstiger coronan som idag i Sverige redovisar 8 dödsfall. [7]

Effekter av att bli sjuk

För oss som var barn på 1950-talet var mässling, påssjuka och röda hund vanliga barnsjukdomar och det var bra att bli sjuk tidigt så blev man sedan immun. Det var naturligtvis trist att höra om barn som fått allvarliga men av sådana sjukdomar men man kan faktiskt vara tveksam till om vaccinering är mer gynnsamt. Biverkningarna av vaccin är det ofta tyst om men de är dubbelt så många och kan vara värre än för de effekter som drabbar insjuknade. Biverkningarna av vaccin kan leda till allt från kronisk ledinflammation till dödsfall Länk. Så motiven till sådan vaccinering har kritiserats.
Att som idag bli orolig vid mässlingsutbrott eller andra barnsjukdomar är därför något att fundera över. Konsekvenserna för en vuxen som får bältros (vattkoppsrelaterat) är naturligtvis också något att fundera över men sanningen är den att en vaccinerad också kan bära smittan.

Motiv till att blåsa upp hysterin
Det är, med risk för att bli anklagad för konspiration, en stor vinnare i detta och det är vaccinframställarna. Pfizer m fl har redan fått miljarder för att framställa vaccin och precis som vid svininfluensan riskerar ett vaccin att orsaka mer skada än nytta såväl ekonomiskt som för folkhälsan. Skulle inte dessa pengar komma till bättre användning för folk som verkligen är sjuka? Man kan här undra över vad det är för motiv som styr samhällsdestruktiva beslut. Har man aktier i läkemedelsbolag som Pfizer (Pfizer Admits Bribery in Eight Countries) och GSK (GlaxoSmithKline: Bribery, corruption, fraud) så kan man komma att tjäna en slant.

”Bevisfiasko”

Det finns en utbredd undran över om staters hantering av situationen. Blev detta i praktiken en förövning i hur man med enkla medel kan skrämma upp politiker, kontrollera stater och världens befolkningar?

”Corona är ett bevisfiasko som skapar enorm osäkerhet om risken att dö av Covid-19. Påstådda dödsfallsnivåer, som den officiella 3,4% av Världshälsoorganisationen WHO, orsakar skräck – och är meningslös.
En situation där en i praktiken kliniskt sluten population testades var Diamond Princess kryssningsfartyget och dess karantänpassagerare. Dödsfallen blev 1,0%, men det var en i stort sett äldre befolkning, där dödsstatistiken från Covid-19 är mycket högre [än för resten av populationen].
Om man beräknar dödligheten i Diamond Princess på åldersstrukturen för den amerikanska befolkningen skulle dödsstatistiken bland personer som är smittade med Covid-19 vara 0,125%. Men eftersom denna uppskattning baseras på extremt tunna uppgifter – det fanns bara sju dödsfall bland de 700 smittade passagerarna och besättningen – kunde den verkliga dödsfrekvensen sträcka sig från fem gånger lägre (0,025%) till fem gånger högre (0,625%). Genom att lägga till extra källor till osäkerhet varierar rimliga uppskattningar för dödsfallshastigheten i den allmänna amerikanska befolkningen från 0,05% till 1%.” (John P.A. Ioannidis) [8]

Det är viktigt att alla medverkar till åtgärder för att kunna umgås utan att smitta varandra. Här gäller rent sunt förnuft och god moral. Noga med tvål och vatten och behörigt avstånd (2m enligt expert) om man hostar nyser. Men som i detta fall att lägga ned stora delar av samhället, knäcka ekonomin, sluta gå i skola, stoppa evenemang osv för en smitta som varken är särskilt smittsam eller farlig väcker frågor.

Börje Peratt

Börje Peratt har många års erfarenhet av civil beredskap med uppdrag för Överstyrelsen för Civil Beredskap, Svenska försvaret, Röda Korset, landstingssjukvården, kommuner och en rad stora organisationer och företag i Sverige. Peratt har också en beteendevetenskaplig akademisk bakgrund med en examen i psykologi och har i många år verkat som journalist bland annat på Sveriges Radio och Sveriges Television.

Referenser

1) Healthcare Influenza 2018 OECD Länk

2) Influenza vaccine effectiveness in reducing severe outcomes over six influenza seasons, a case-case analysis, Spain, 2010/11 to 2015/16 separatorLÄNK

3) Portugal ready to tackle flu. 10 okt 2019. The Portugal News Länk

4) How Does the New Coronavirus Compare with the Flu? By Rachael Rettner, LiveScience on February 7, 2020. Scientific American Länk

5) Dr. Drew Pinsky: Coronavirus Panic Must Stop, Press Needs to Be Held Accountable for Hurting People, Mars 10 2020, Real Clear Politics Länk

6) Tobaksfakta Länk

7) Socialstyrelsen statistik om dödsorsaker Länk

8) A fiasco in the making? As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data, John P.A. Ioannidis Mars 17, 2020, STAT NEWS *

Utvecklad och upplagd på Humanism & Kunskap Länk

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i Hälsa, Sjukvård och märktes , , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Coronaviruset – orimliga åtgärder?

  1. Anna Lena Lind skriver:

    Hej Börje! Tack för att jag kunnat lära mig vad ”grupptänk” är! I övrigt, tack för hela artikeln. Visst påminner Coronareaktionen om vad som hände efter 9/11?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s