Vetenskap och beprövad erfarenhet, en trosbekännelse

Vofs trosbekännelse: "jag kan ingenting, vet ingenting men jag är skeptisk"

Vår trosbekännelse: ”jag kan ingenting, vet ingenting men jag är skeptisk”

Begreppet ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” har blivit kraftigt kritiserat inte pga begreppet som sådant utan för hur det har missbrukats. Det kan jämföras med en trosbekännelse. Det används felaktigt i juridiska sammanhang och utnyttjas pseudovetenskapligt. Det är i praktiken idag en ovetenskaplig trosuppfattning. Ändå har det missbrukats som allmängiltig lag.

Professor Jan Waldenström, Malmö, fick riksdagens uppdrag att utreda och formulera ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” och enligt den lag som antogs av riksdagen 1982 gäller följande:

– Det är den enskilde yrkesutövaren själv som avgör om handlandet i en given situation står i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Denna övergripande och allmänna betydelse av lagen utgör ett säkerställande av individens rätt att forska och använda sig av vetenskapens olika metoder och samtidigt är det en utmaning mot den falang som vill ha makten att bestämma inte bara över vad vetenskap är utan även vems beprövad erfarenhet som ska gälla.

Kritik har riktats mot myndigheterna, IVO (Institutionen för vård och omsorg), till en del Socialstyrelsen och även HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) som har frångått den ursprungliga lagen och givit sig själva tolkningsföreträde.

Myndighetsmissbruk

I praktiken har myndigheters auktoritära användande av begreppet lett till myndighetsmissbruk.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har också tidigare fått omfattande kritik för att man lyssnat på myndigheter (IVO) som använt begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” för att så småningom få läkare dömda för brister som i praktiken inte räcker för att bli betraktade som annat än marginella avsteg. För sådana avsteg riktar man normalt sätt en anmärkning eller ett påtalande.

Lagens ursprungliga mening har förändrats till ett begrepp som kan missförstås som juridiskt bindande och som enligt myndigheters självpåtagna tolkningsrätt bestäms och styrs av dem som utses som experter. I praktiken kan således en person som inte förstår en forskare eller som är motståndare till en läkare få ensidig makt att avgöra det juridiska utfallet.

Se också diskussionen i Läkartidningen: Svårt att definiera beprövad erfarenhet (Agneta Borgström, 2007-01-24 nummer 4 ). Torsten Mossberg anser att det aldrig går att ringa in exakt vad beprövad erfarenhet står för – ”det ligger utanför det exakta och vetenskapliga”.  Anders Rane, professor i klinisk farmakologi vid Karolinska institutet, tycker att begreppet ibland är svårt att tolka. Han översätter det med empirisk kunskap.  Anders Hernborg, distriktsläkare ifrågasätter begreppet. Han säger att det alltid kommer att finnas ett »gap« där det saknas strikt vetenskapligt underlag för mycket av det läkarna gör.

Trosbekännelsens cirkeldefinition

Bertil Wosk skriver så här (Länk):

– ”Det är viktigt att definiera vad man menar med ett begrepp annars kan det betyda vad som helst och då hamnar vi mer inom facket religion än inom vetenskap. Begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” har aldrig fått någon exakt definition. Den bästa definition vi har idag är Socialstyrelsens definition som svar på en fråga ställd av docent Rune Eliasson i juni 2012. På frågan om hur de definierar vetenskap och beprövad erfarenhet svarar Socialstyrelsen följande: ”Vetenskap och beprövad erfarenhet är vad vissa ledande företrädare för olika discipliner vid viss tid och på viss plats anser vara vetenskap och beprövad erfarenhet”. Det är en utan meningsfullt innehåll cirkeldefinition som enbart fyller funktionen att ge etablissemanget ett verktyg för att hålla alternativmedicin borta.

Jag har tidigare formulerat det så här (Länk):

Myndigheter har sedan föreningen Vetenskap och Folkbildning (voF) startade utsatts för påtryckningar från en politisk rörelse som vill hävda att det endast finns en slags vetenskap vilket står i strid med hela den vetenskapliga världen och dess bruk av flera metoder för att beskriva, förstå och bilda kunskap kring olika fenomen.

Denna politiska rörelse har i Sverige blivit ett propagandavapen vars fanatism tillåtits prägla både forskningsinstitutioner och myndigheters agerande och man har via förvillarpriset även lyckats domptera journalister och media. Se VoF och årets förvillare

För att kunna bli tillräckligt starka att motstå denna okunskap som VoF representerar behövs en medveten ansamling av mod och förmåga.

Börje Peratt

Publicerat i Pseudovetenskap, Vetenskap | Märkt , | Lämna en kommentar

EU:s-plan för att stoppa ekologiskt jordbruk och naturmedicin

codex-alimentarius-control-food-and-you-control-people
Codex Alimentarius (”boken om livsmedel”) är namnet på det regelverk för livsmedel som utarbetats inom FN:s ram under namnet Joint FAO/WHO Food Standards Programme. Programmet sägs gå ut på att ”harmonisera” livsmedelsproduktionen men är i praktiken ett försök att globlat ta över rätten till produktion av allt livsmedel och reglera alla vitaminer och kosttillskott i syfte att äga och kommersialisera detta och tillförsäkra sig all ekonomisk vinst.

Greenpeace läcker avtal – och riktar skarp kritik (SvD)

”Enorm överföring av makt från folket till storföretagen”

Livsmedelsverkets hemsida tycks mörka vad detta innebär i fråga om regelverk och krav:

Codex, eller Codex Alimentarius Commission (CAC) som det egentligen heter, är en mellanstatlig organisation som bildades i början av 1960-talet av FN-organen FAO och WHO i syfte att ta fram internationella regler – standarder – för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och frihandel med livsmedel på ett globalt plan. Det regelverk som standarderna samlats i kallas Codex Alimentarius. Codexreglerna är inte (?) obligatoriska men ska vara riktmärke vid en handelstvist i Världshandelsorganisationen, WTO.

0

Codex Alimentarius arbetar vidare i sitt vansinne

FN:s (och EU:s)-plan för att förstöra det ekologiska jordbruket och att utrota kompletterande Alternativ medicin

UTDRAG TEXT: Ian R Crane

Syftet med FAO/WHO-programmet påstås vara att skydda konsumenternas hälsa och garantera redlighet i internationell handel med livsmedel.

Efter att ha tillbringat de senaste tolv månaderna med att undersöka Codex Alimentarius (latin “boken om livsmedel”), är jag djupt oroad över den nästan totala avsaknaden av medvetenhet (eller ens intresse) när det gäller konsekvenserna av denna skadliga globala kommission, särskilt bland de som drabbas värst av överdrifterna i denna restriktiva lagstiftning.

I enlighet med National Health federationen är avsikten och målen för Codex Alimentarius följande:

• Endast låga doser av komplement kommer att bli tillgängliga vilka inte kommer att göra något för din hälsa.
• Alla eller de flesta livsmedel är genetiskt modifierade.
• Nyttiga tillskott kommer inte att säljas annat än på recept.

För många människor är denna agenda så skandalös att de inte tror att sådana mål kan uppnås, men detta kan mycket väl bli verklighet redan den 31 december 2009, om Codex Alimentarius-kommissionen fortsätter att bortse från förslag från dem som erbjuder ett alternativ till de samverkande krafterna som representeras av ”Big Farmer” (Stora livsmedeslproducenter) och ”Big Pharma” (Stora läkemedelsföretag).

De senaste fem åren har den europeiska utmaningen för Codex letts av Dr Robert Vererk, verkställande direktör för Alliance for Natural Health (ANH) och vetenskaplig rådgivare till National Health Federation (NHF).

Med de ansträngningar som gjorts genom ANH, NHF och Dr Rath Foundation, närmar sig Codex agenda mer och mer det som förordas i EU:s regelbok.

Domare Leendert A Geelhoed, EU: s generaladvokat, hänvisade 2005 till de godtyckliga befogenheterna i Codex-stödet för EU-lagstiftningen och beskrev dem som ”ungefär lika öppna som en svart låda” .

Den efterföljande domen i Internationella domstolen i Luxemburg den 12 juli 2005, följd av ett Codex-möte i Rom den 4 juli, när 85 länder var närvarande, stadfäste restriktiva riktlinjer för kosttillskott. Detta hände sex dagar efter att London tilldelades OS-2012 och bara fem dagar efter bombattentaten i London,och det var inte mycket omnämnt om ICJ avgörande i brittiska medier.

Bland det mest störande inslag som ingår i artikel 6 i EU-direktiv är att det är strängt förbjudet att informera om sjukdomar som kan behandlas med näringsämnen och att man efterlyser restriktioner för framtida kompletterande doseringar.

Makten och inflytandet från ”Big Pharma”

Idag betalar EU en årlig bötessumma på $ 150 miljoner för att upprätthålla förbudet mot importerat nötkött från USA från djur som utfodrats med hormonberikat foder. Det är uppenbara bevis för att WTO: s regler sätter jordbrukets frihandelsavtalsintressen framför nationella hälsoproblem.

Samtidigt kommer en ström av nya GMO-produkter smygvägen in på EU:s jordbruks-marknad. Monsanto, Syngenta och andra GMO-multinationella företag har redan utnyttjat slappa nationella regler inom nya EU-medlemsländer, som Polen, så att GMO kan ”få in en fot i dörren”. Pro-GMO regeringar, som Angela Merkels i Tyskland, avsäger sig ansvar genom att hävda att de endast följer WTO order. ”Vilket är precis samma linje som FSA!

Mäktiga agrikulturella multinationella företag som Monsanto, Dow Chemicals och DuPont arbetar genom WTO-stödda Codex Alimentarius-kommissionen i sin beslutsamhet att trötta ut nationella och regionala insatser för att stoppa frammarschen av GMO.
/Slut utdrag Ian R Crane

Codex Alimentarius: Vitaminkriget berör oss alla!

Läkemedels-lobbyn försök att ta över hela världen, för att eliminera konkurrensen från naturliga hälsotillskott, har nästan lyckats.

codex-vs-supplements-300-x-214-35127-20090516-5

EU lagstiftar mot alternativ medicin och naturläkemedel

EU genomför nu i snabb takt lagstiftning för förbjuda och förhindra naturmedicin i Europa och göra det olagligt att tillverka, sälja och använda dem. Även ayurvedisk medicin som egentligen är växter och örter tagna direkt från naturen. Biodynamisk och ekologisk odling och därmed från besprutning ren mat och naturmedicin skall göras illegalt.
Vidarkliniken är en holistisk vårdcentral som nu drabbas av risken att få lägga ned.

EU anser att närproducerad mat är ett handelshinder

EU förstör för Sverige. Livsmedelsverket måste nu lägga ned projektet som arbetade för att ge svenska folket goda råd i att konsumera närodlad mat. EU gillade inte idén eftersom den ansågs vara ett handelshinder.

Flera års arbete på konsumentverket går om intet nu, när landsbygdsminister Eskil Erlandsson tyvärr beslutar att lägga ned projektet.

– Jag kan bara konstatera att det var många påpekanden från andra medlems-länder i den handelsgemenskap som vi har inom EU, säger Eskil Erlandsson.

Jag minns den tiden, när det propagerades för att vi skulle rösta ja till EG (heter numera EU*) Då hette det -Oj vad bra alla bönder skulle få. De skulle få massor av bidrag från EG, men vad hände? Jo efter inträdet fick merparten av mjölkbönderna lägga ned, eftersom nu helt plötsligt svenska kossor hade för trånga spiltor. Det hade inte gått någon nöd på kossor i Sverige tidigare, men nu blev centimetrar viktiga.

Kontrollen över vår hälsa
Mängden avgränsningar och regleringar inom EU är på väg mot en hysterisk nivå allt för att läkemedelsindustri och livsmedelsbolag ska kunna driva en kommersialisering och bearbetning av livsmedel och kosttillskott på ett sätt som ska eliminera alternativen.

Sverige lyder under EU-lagar, grundlagsfäst 2010

Börje Peratt

Publicerat i Alternativ Medicin, EU | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Kvackaren Peter Olausson

Dokumentärfilmen Läkaren som vägrade ge upp, IMDb  Svensk Filmdatabas, var tänkt att bli ca 50 minuter men blev 1 tim och 52 min och har gått för utsålda hus där recensionerna varit överväldigande.

Peter Olausson ordf Vetenskap och Folkbildning Göteborg fr 2015 (Wikimedia Commons Foto: Albin Olsson)

Peter Olausson ordf Vetenskap och Folkbildning Göteborg fr 2015 (Wikimedia Commons Foto: Albin Olsson)

Peter Olausson en faktoid

Det har visat sig att Vetenskap och Folkbildnings (VoFs) ordförande i Göteborg, Peter Olausson, reagerat med kritik mot skaparen av filmen. Han påstår att jag tror på chemtrails. Vilket inte är sant.

Olausson kallar sin blogg Faktoider (Peter Olaussons bloggar)

En faktoid är osanning som behandlas som en sanning.

Jo så är det. Jag har bevisligen tagit ställning mot dessa chemtrailsteorier i ett antal artiklar. Så att han beskyller mig för motsatsen bevisar att han inte bara är en faktoid personifierad han är en pseudoskeptiker

Ordet pseudoskeptiker syftar på en person som driver ett osunt skeptiskt tänkande, som har inget att göra med ett utforskande sinnelag, öppenhet och vetenskaplighet.

Peter Olausson kallar gärna andra kvackare. Vad är då han som saknar kvalitet, kunskap och kompetens inom de områden han anser sig kunna ha en uppfattning om.

Att han skickar ut sina politruker för att störa en filmvisning visar bara på ytterligare egenskaper som står i strid med mänskliga rättigheter om mötesfrid och yttrandefrihet. Han är i sann mening en antihumanist.

Vi som gjort filmen fortsätter glädja oss åt erkännanden från publik, läkare och professionella filmare. Filmen utgör ett starkt belägg för att vi måste komma till rätta med de osunda kopplingarna mellan VoF, Dan Larhammar, läkemedelsindustrin, medier och myndigheter. Olausson faller på sitt eget grepp men är liksom Larhammar inte ofarlig för det. Skadekryp kan gör stor skada innan de avlägsnas.

Börje Peratt
Chemtrails – jetflygets avgaser inget annat, Börje Peratt, Debatt, 17 aug, 2013
Chemtrails eller Tors åskvigg, Börje Peratt, Debatt, 6 aug, 2013
Dr Enby utsatt för en klassisk sammansvärjning som i en Hollywood-film  Newsvoice, 30 Jun, 2016,
Peter Olaussons tendentiösa ”Faktoider” om NewsVoice och problemet med tvivelsjuka Newsvoice

Publicerat i Antihumanister, Dokumentär, Vetenskap och Folkbildning, Vetenskapliga inkvisitionen | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Myndigheternas övergrepp på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”

lagmotvatten

Under arbetet med Läkaren som vägrade ge upp (Vetapedia) har det blivit alltmer tydligt hur begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”  missbrukats av myndigheter  och hur föreningar som ”Vetenskap och Folkbildning” sprider vanföreställningar och förvillelser om begreppet.

Det är den enskilde yrkesutövaren själv som avgör om handlandet i en given situation står i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Socialstyrelsen, IVO (Institutionen för vård och omsorg) och HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) har följaktligen förvandlat begreppet till en lag som man anser sig ha rätt att styra över och använder sig av ”experter” för att bestämma om andra håller sig inom denna ”lag”.

vob_lag

Dessa myndigheter tar sig rätten att utifrån missbruk av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) bestraffa dem som man anser gör bruk av ”irrläror”. Nämnda myndigheter har i strid mot Lissabonfördraget (EU), demokratiska principer om rättssäkerhet och även i strid mot FNs mänskliga rättigheter undanröjt lagens ursprungliga mening och eliminerat enskilda personers ”vetenskap och beprövade erfarenhet”.

Rättsstatsprincipen innebär att ingen får stå över eller under lagen, att staten är skyldig att följa gällande rätt och att det finns garantier mot missbruk av statsmakten.

När det gäller Enby handlar det om, vid tillfället för deslegitimeringen av Enby, 30 års systematiserad forskning och behandling. Det är ur vetenskaplig synpunkt tillräcklig empiri för att råda under begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.

På motsvarande sätt som anthumanismen har kapat begreppet humanism och förvandlats tolerans, öppenhet och frihet  till intolerans, materialistisk småskurenhet och rigidet så har myndigheterna förvandlat vetenskap till pseudovetenskap och beprövad till begränsad erfarenhet och till vetenskaplig inkvisition.

Tilläggas kan att:

18 a § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet skall kommunen ge den som omfattas av sådan hälso- och sjukvård som avses i 18 § första-tredje styckena möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Kommunen skall erbjuda den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för beh andlingen framstår som befogat. LÄNK

 

Börje Peratt

Välkommen till min mediala sida

Publicerat i Vetenskap, Vetenskapliga inkvisitionen | Märkt , , , , , | 2 kommentarer

Wikipedia mörkar, raderar, propagerar

Wikipedia är numer känd som något av Dr Jekyll och Mr Hyde. Det är ofrånkomligen så att här finner man artiklar med stort kunskapsinnehåll och samtidigt parallellt artiklar som är rena gojan. Och vad värre är dessa taffliga och undermåliga texter försvaras av en pseudoskeptikerkår som har till uppdrag att propagera för en förvillande och kraftigt snedvinklad uppfattning. I spetsen för detta går en av grundarna till Wikipedia porrkungen Jimmy Wales.

10 chockerande fakta du inte visste om Wikipedia och Jimmy Wales

Här avslöjas hur Jimmy Wales blev konfronterad av medgrundaren Larry Sanger.
”Moderbolaget Wikipedia sprider medvetet barnpornografi …”, säger Larry Sanger, medgrundare av Wikipedia.
Detta missförhållande innebar att Sanger lämnade Wikipedia.

Nu blir det tydligt – Wikipedia förmörkas är en artikel av vetenskapsmannen Dean Radin som vittnar om Jimmy Wales dekadens inte bara när det gäller barnpornografi utan också om hur Wikipedias Policy inte gäller Wales agerande. Tvärtom har han gjort Wikipedia till ett forum för godtycklighet, fördom och förnekelse.

Motsvarande artikel på Newsvoice är:
Dean Radin: ”Tydligt varför Wikipedia blivit en befästning bakåtsträvande kunskap”

Alltfler skolor och medier förbjuder idag Wikipedia som informationskälla.

BP

Wikipedia Newsvoice-artiklar

Publicerat i Wikipedia | Märkt , | Lämna en kommentar

10 chockerande fakta du inte visste om Wikipedia

shocking fact Wikipedia
Ett frontalangrepp på Wikipedia och en av dess medgrundare porrkungen Jimmy Wales. Den som var dess verkliga uppfinnare, Larry Sanger, har manövrerats bort. Istället har vi fått dagens situation där antihumanismen tagit över centrala artiklar.

Naturligtvis har antihumanisterna/Nyateisterna dödskallemärkt länkarna som avslöjar dem. Men klicka bara förbi varningarna.

Larry Sanger, medgrundare till Wikipedia, lämnade organisationen i frustration över den brist på integritet och trovärdighet som uppdagades.

– ”Det finns ingen trovärdighet i mekanismen för att godkänna versioner av artiklar. Vandalismen, som inledningsvis orsakade en mindre irritation, har blivit en stor huvudvärk eftersom Wikipedia tillåter anonyma bidrag. Många experter har drivits bort då know-nothings [dilettanter som inte vet något] insisterar på att förstöra artiklar.”

Vi känner igen historien då en av grundarna till ”skeptikerrörelsen”, Marcello Truzzi, lämnade CSICOP med motsvarande argument och istället benämnde den pseudoskeptisk. Vi känner också igen fenomenet då antihumanister kapar begrepp och metoder för att lura allmänheten att tro gott om dessa ulvar i fårakläder. (Humanisterna och antihumaniströrelsens historik – En ulv i fårakläder)

Jag har översatt inledningen av artikeln om Wikipedia och den första punkten (av 10). Då jag kom till barnpornografi ville jag bara kräkas och blunda men återkommer till det och får hjälp med en artikel där alla punkterna är översatta. Här följer inledningen. /BP

ARTIKELN

10 shocking facts you never knew about Wikipedia and Jimmy Wales
Publicerad lördag, 5 September, 2015 av Mike Adams, the Health Ranger
Tags: wikipedia, Jimmy Wales, extortion racket (utpressnings slagträ)

Nu när sanningen om Wikipedia visat sig vara att det är en plats för utpressning, hot och bedrägeri (länk), har människor börjat se flera tecken på kriminalitet och korruption. Förvillelse dominerar denna nu alltmer diskrediterade [misstrodda, svartmålade] plats som [istället för encyklopedi] levererar desinformation [vilseledande information, lögn, propaganda, villospår, rökridåer, dimbildning].

[En av] Wikipedias grundare, Jimmy Wales, var en ”porr kung” som sålde pornografi på nätet innan han startade Wikipedia. Vi vet också att [Jimmy Wales ligger bakom att] Wikipedia medvetet censurerar stora kategorier av sanningsenlig information om naturlig läkning, farorna med vaccin, bioteknikindustrins korruption och straffbara aktiviteter och mycket mer.

KOMMENTAR: Här nämns också hur sajten om Hilary Clinton försvaras vilket kan hänvisas till att hon finansieras av GMO-industrin.

Här är de 10 chockerande fakta du förmodligen inte visste om Wikipedia och Jimmy Wales.

1) Wikipedia hävdar att de drivs av ”frivilliga” när i praktiken många ämnen som GMO, vacciner, kemoterapi och läkemedel redigeras [bevakas] av företagens betalda troll.

Jimmy Wales gör bedrägligt anspråk på att Wikipedia drivs av ”tusentals frivilliga.” Vad han utelämnar är att många av dessa ”frivilliga” är betalda av läkemedelsföretag, matjättar och bioteknikindustri som utnyttjar redigeringsbehörighet [administratörer] för att censurera information de inte vill att allmänheten ska se. Det faktum att Wales fortsätter att tillåta anonym redigering över Wikipedia innebär att varje företags-troll kan ändra informationen i Wikipedia-sidor till förmån för ekonomiska intressen hos företag (eller regering, eller industrigrupp, etc.).

Wikipedia är ”anti-vetenskap” och inte en kvalitetsreferens för naturlig läkning, hälsofrågor, ekologisk mat, forskning på infektionssjukdomar, cancer forskning, holistisk medicin, forsknings- och kunskap, menar Truthwiki.org. [Antihumanisterna har lågklassificerat sidan för att ta död på denna info. Klicka bara förbi och gradera upp om du så önskar].
Wikipedia är ”… utbrett med fel, bias, och utelämnande av några av de viktigaste fakta inom områden som hälsa, miljösäkerhet och ett hållbart jordbruk”, tillägger TruthWiki i sidan om Wikipedia. ”Informationen i Wikipedia filtreras för att avlägsna information om naturläkemedel, naturliga botemedel och organisk medicin, med hänvisning till att det som inte är laboratorieproducerat är kvacksalveri, anti-vetenskap eller t o m konspirationsteorier.”

KOMMENTAR

Ju närmare sanningen där Wikipediaadministratörer avslöjas som konspiratörer och hantlangare desto mer avfärdar de just dessa beskyllningar som konspirationsteorier. Det mest skrämmande scenariot som nu börjar uppdagas är en sammanflätning av antihumanism, nyateism, (pseudo)skeptikerrörelse, barnporr och pedofili.

Citizendium

Larry Sanger (blogg) har startat en alternativ sajt på engelska Citizendium. Citizendium är ett wiki uppslagsverk projekt som är expert-styrt, offentligt deltagande, och riktiga-namn-endast som deltar med innehåll och förbättringar. Larry Sanger anmälde 2011 Wikipedia för spridande av barnporr. LINK

Befria Wikipedia från sabotörer

Petition för att åtgärda missförhållande på Wikipedia

Den går ut på att klargöra att det pågår ett organiserat och systematiskt undergrävande av informationen på Wikipedia. Manipulationen är ibland grov och tydlig men även försåtlig. Vad värre är att de som idag sett till att bli administratörer kan stänga ute och blockera de som vill korrigera och ändra till korrekta uppgifter. Målet med petitionen är att avslöja och om möjligt rätta till dessa missförhållanden. Genom att signa petitionen kan du bidra till att problematiken uppmärksammas. Den behöver 200 underskrifter för att kunna lanseras med hjälp av ”SUM OF US”. Just nu 168.

Jag har signerat kampanjen: Wikipedia-guerilla destroying the free encyclopedia

Börje Peratt
Välkommen till min mediala sida

Publicerat i Wikipedia | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Wikipedias uppgång och fall

wikipedia underattack

 

Petition för att åtgärda missförhållande på Wikipedia

Denna petition handlar att klargöra att det pågår ett organiserat och systematiskt undergrävande av informationen på Wikipedia. Manipulationen är ibland grov och tydlig men  också även försåtlig. Vadvärre är att de som idag sett till att bli administratörer kan stänga ute och blockera de som vill korrigera så att det blir korrekta uppgifter. Målet är att rätta till dessa missförhållanden. Genom att signa petitionen kan du bidra till att den får spridning. Den behöver 200 underskrifter.

Jag signerade just kampanjen: Wikipedia-guerilla destroying the free encyclopedia

ARTIKEL: Wikipedia Raise and Fall

Först i Internet sökningar; Sist i Tillförlitlighet
Ortomolekylär medicin News Service, 8 feb 2016

Översättning: Börje Peratt

Alla som använder Internet för att söka information är sannolikt förtrogna med Wikipedia. Wikipedia är ofta bland de första resultaten som dyker upp på frågor som ”Vilken är befolkningen i Kazakstan?” eller ”Hur många franska högtalare finns i USA?” På frågor som dessa, med liten eller ingen kommersiell påverkan, och inga vetenskapliga eller politiska kontroverser kring dem,  erbjuder Wikipedia ibland anständiga svar.

Men ställ frågor om naturlig läkning eller alternativ medicin och svaren blir helt skeva till förmån för läkemedelsindustrins mediciner. Naturligtvis är Big Pharma en av dem som är villiga att betala för att styra informationsflödet. Dessa [wikipedia]artiklar är inte identifierade som reklam eller propaganda.

Fenomenet är dock inte begränsat till hälsofrågor. ..

Wikipedias trovärdighet bland seriösa forskare har alltid varit mycket låg. Det är knappast förvånande att collegeprofessorer över hela linjen avfärdar citat från Wikipedia i elevernas uppsatser.

För flera år sedan, rapporterade New York Times att Middlebury College hade förbjudit Wikipedia referenser: http://www.nytimes.com/2007/02/21/education/21wikipedia.html?_r=0

En lista med länkar till artiklar om skolor och högskolor som förbjuder Wikipedia för opålitlighet: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Schools_and_colleges_banned_WP_in_2007-2008

Är det inte ironiskt att en post på Wikipedia. . . och information om ortomolekylära läkare Robert F. Cathcart, MD, har strukits? 

Andra näringsläkare har också fått yxan på Wikipedia: http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v06n18.shtml

Denna författare och många andra som verkar inom områden som rör alternativ medicin och naturlig läkning har upplevt Wikipedias partiskhet personligen. Trots deras väldokumenterade bidrag, med referenser till seriösa vetenskapliga artiklar, har de sett  dem radikalt förändrade och raderade av anonyma ”redigerare” och sedan blivit förbjudna att göra ytterligare redigering eller komma med bidrag. Detta är omöjligt att förena med ett fritt flöde av information.

Och det kan verifieras. På Wikipedia, är all tidigare redigeringshistorik av sidan sparad. Redigeringar kan ses genom att klicka på en flik på den aktuella sidan som heter ”Visa historik” rätt nära toppen av sidan. Det visar också namnet på den person som gör redigera om han var inloggad. Varje sida har sin egen historik kopplad till sig, och som kan ses.

Det tog inte lång tid för företags-Amerika att vakna upp till det faktum att Internet var en kraftfull och demokratisk källa till information, och ett stort antal användare använde den för att undersöka frågor som inte togs upp av reklamfinansierade massmedia. När människor blivit mer och mer Internetvana för sådan information,  växte Wikipedia som en löpeld.

Till en början var det intressant att se det ocensurerade informationsflödet genom webbplatsen, och även bidra till det. När företags-Amerika insåg att Wikipedia, och liknande platser, spred information som de hade noggrant och grundligt undertryckt i media, tvingades man att korrigera denna brist. Snart började Wikipedia poster om naturlig läkning, holistisk medicin och andra ämnen likna propaganda från Monsanto, eller Merck, eller NIH. Medverkande är tänkt att vara anonyma, ”frivilliga” redaktörer som ska vara både anonyma och neutrala. Men det blev tydligt att för vissa känsliga ämnen, var så långt ifrån fallet.

Tillägg till artiklar på Wikipedia som gick mot företagsledningen redigerades snabbt bort, och ersattes av företagsvänliga reklamtexter. Författare som postat avvikande material har förbjudits av de förespeglande neutrala och objektiva redaktörerna, och dessa har återställt till den gamla sämre texten, likställt med censur.

Wikipedias ”way or the highway”

Wikipedias grundare hånade en petition från 8000 personer som önskade en mer robust diskussion om alternativ medicin, och sade bland annat:

”Nej, ni måste skämta! Varje enskild person som undertecknat detta upprop måste gå tillbaka för att kontrollera sina antagande och tänka skarpare om vad det innebär att vara ärlig, saklig, sanningsenlig. Vad vi inte kommer att göra är låtsas att arbetet med galna charlataner som motsvarar ”sann vetenskaplig diskurs”. Det är det inte. ” http://www.businessinsider.com/jimmy-wales-petition-response-2014-3

Andra kommenterar oetiskt användning av Wikipedia och undertryckande av reportage: http://thenextweb.com/insider/2012/10/13/wikipedias-dark-side/#gref

Här finns många exempel på Wikipedias partiskhet och hyckleri: http://drleonardcoldwell.com/2015/03/24/total-hypocrisy-wikipedia-sues-nsa-while-censoring-truth-and-promoting-corporate-propaganda/

Läsares responser för att betygsätta en Wikipedia sida om huruvida den var ”pålitlig”, ”mål”, ”komplett” eller ”välskriven.” En ”Betygsätt denna sida” undersökningsbox som skulle finnas längst ner på varje sida. Detta alternativ verkar ha tagits bort. http://orthomolecular.org/resources/omns/v07n06.shtml

Läs hela artikeln på engelska LÄNK

KOMMENTAR:

Wikipedia under attack. Man kan fråga sig hur mycket Wikipedia ligger under attack utifrån och hur mycket som styrs av grundarna. I Sverige har Vetenskap & Folkbildning organiserat en åsiktspolis på Wikipedia där David ”Spito” Eskilsson m fl nicknames som Tournesol, har en dominerande roll.

Torbjörn Sassersson har dragit igång Vetapedia för att erbjuda ett alternativ till Wikipedia i Sverige.

Börje Peratt

Välkommen till min mediala värld

Facebookgrupp Wikipedia under attack

Publicerat i Wikipedia | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar