Anders Tegnell och Bjärredfamiljens bortgång

Anders Tegnell ME.jpg

De tragiska självmorden och morden på två egna barn i Bjärred har av föräldrarna i ett brev förklarats med familjens ”meningslösa liv” efter att barnen insjuknat i kroniskt trötthetssyndrom, ME.

Orsaken till denna sjukdom, kroniskt trötthetssyndrom, ME kan vara vaccination med smutsig svininfluensavaccin. Den officiella förklaringen i Sverige om inte förnekar sambandet så hymlar man om det. Länk Naturligtvis tillstår inte sjukvården sitt ansvar även om landet tagit på sig en viss skuld och ersätter en del drabbade med struntsummor. Man för också fram andra förklaringar till ME än vaccin. Se Not

Men alldeles oavsett förklaringar och bortförklaringar så är de möjliga sambanden mellan svininfluensavaccin och ME klarlagda i flera internationella studier som: Chronic Fatigue Syndrome after Swine Flu Vaccination och The Wave Begins? Swine Flu, ME/CFS and the CDC. Swine flu vaccine and ME/CFS – fourth ME Association update är en organisation som informerar om detta. LÄNK Det skulle vara uppseendeväckande om svensk forskning kom fram till motsvarande. Eftersom krafterna som vill förneka detta samband är för starka här.

Det skulle naturligtvis vara grovt oskäligt och felaktigt att säga att Tegnell är skyldig till Bjärredfamiljens sätt att avsluta sina liv, men det skulle vara lika felaktigt att säga att Tegnell inte kan ha orsakat motsvarande lidande för ett stort antal familjer i Sverige genom sin ihärdighet i att tvinga på svenska folket detta förfärliga vaccin. Trots motstånd från tiotusentals som ansåg det vara en svår hälsorisk.

Socialstyrelsen drev vaccineringen som en landsomfattande kampanj och ett stort antal människor har fått sina liv förstörda på grund av de neurologiska skador (vanligast är kanske Narkolepsi som också orsakar bla svåra trötthetssymptom) som drabbat flera tidigare fullt friska.
Ansvarig för kampanjen var Anders Tegnell som sedan fick ett lyft i sin karriär. De stora vinnarna var läkemedelsbolagen som kunde prångla ut skitig medicin för 350 miljoner kronor. Större delen fick sedan destrueras, således spolas ned och ut i våra vattendrag. I mars publicerade jag artikeln Vaccinbluffen ett bedrägeri som sprids av SVT.

Fusket har kostat länder miljarder och i stort sett alla som vaccinerat sig har gjort det i onödan. Varav en del dött och en del, innan vaccinering fullt friska, har blivit obotligt sjuka. Vilka ska bestraffas för det?

Anders Tegnells respons på kritiken mot kampanjen var att ”om det händer igen skulle han göra samma sak”. Om han nu inte har blodet från familjen i Bjärred på sina fingrar så skulle han ändå göra om en massvaccinering igen – hur farlig är han då? Det brukar ofta komma en framstöt om pandemier och påhittade behov av nya vaccin vid årsskiftet.

/BP

Not: Den officiella förklaringen av ME

Finns inget botemedel

ME/CFS står för myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome. Myalgi betyder muskelsmärta och encefalomyelit är en inflammation i hjärnan eller ryggmärgen. Tidigare kallades sjukdomen ofta kroniskt trötthetssyndrom. Den beteckningen har dock kritiserats för att vara missvisande.

Vanliga symtom på ME/CFS är svår utmattning som inte släpper efter vila, sömnproblem, ledvärk, magbesvär och muskelsvaghet. Många patienter är sängliggande stora delar av dygnet.

Det är oklart vad som orsakar sjukdomen. Det är vanligt att den börjar med en infektion, som den drabbade inte återhämtar sig ifrån.

I nuläget finns inget botemedel mot ME/CFS. Många drabbade upplever dock en viss förbättring med tiden. Vissa åtgärder, däribland medicinering, kan lindra symtomen. Överansträngning riskerar att leda till att tillståndet försämras.

Källor: Riksförbundet för ME-patienter och Vårdguiden

Annonser
Publicerat i Sjukvård | Märkt , , , , | 3 kommentarer

Homeopati På spåret!


Det populära TV-programmet På spåret hade en fråga som fick Dan Larhammar att sätta sina piller i vrångstrupen och Christer Sturmark att omedelbart formulera en skriftlig protest till SVT. Frågan som ställdes i underhållsprogrammet var:

I slutet av 1700-talet började läkaren Samuel Hahnemann att experimentera med örtmediciner. Han formulerade principen att lika botas med lika. Det blev grunden till en kontroversiell lära som fortfarande idag har starkt fäste i Tyskland. Vad heter den alternativa läran som Hahnemann grundade?

Naturligtvis svarade båda lagen rätt: Homeopati. Är detta ytterliga ett trendbrott i SVT som plötsligt anammar att svenska folket också kan ha ett underhållningsintresse av en verklighet utanför de ramar som Larhammar/Sturmark och antihumanismen angett.

Kul

Börje Peratt

Publicerat i Alternativ Medicin | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Placebo – helande sinne

Placebo används som begrepp inom västerländsk industrimedicin för ett icke verksamt medel mot ohälsa. Det prövas i kliniska studier för att kunna jämföras med effekten av ett hypotetiskt eller i praktiken verksamt medel mot ohälsa. Det klassiska exemplet är sockerpiller som ersätter en värktablett. Ett stort antal studier visar att placebo kan ge lindrande effekt genom att personen inbillar sig ha fått ett verksamt medel. Vi måste här också ta upp ”inbillningssjuka” det vill säga förmågan att göra sig ”sjuk” vilket fått ett annat begrepp, nucebo eller nocebo.

Vid studier på Stockholms Universitet (1976-77) sökte jag forskning som kunde förklara denna inbillningsförmåga men fann endast förklaringsmodeller av teknisk natur som kan sammanfattas som:

En placebo är allt som verkar vara en ”riktig” medicinsk behandling – men det är det inte. Det kan vara ett piller, en spruta eller någon annan typ av ”falsk” behandling till och med en operation. Vad alla placebos har gemensamt är att de inte innehåller ett verksamt ämne eller en verksam behandling som är avsedd att påverka hälsan. Ändå kan en patient uppleva ett förbättrat hälsotillstånd av sådan placebo. Denna ”inbillningsförmåga” måste man vid kliniska studier av nya preparat ta hänsyn till och utformar då olika grupper. En interventionsgrupp som får aktiva medel och en kontrollgrupp som får exempelvis placebo. Utfallet av en sådan studie kräver att man statistiskt ska kunna fastställa att effekten av det verksamma medlet överträffar placeboeffekten annars ska inte medlet godkännas. (Vetamera)

THE POWERFUL PLACEBO[1]. En studie av Henry K. Beecher (1955) rapporterade att placeboeffekten kan vara så hög som 35%. Vilket innebär att 35% av kontrollgruppen upplever eller de facto blir bättre av vetenskapligt ej verksamma insatser. Den egna inbillningsförmågan, fantasin, tron räcker således för att slå på vad jag benämner ””helandesinnet”” som leder till en självläkningsprocess.
Dessa resultat (35%) har motsagts av en annan studie (1997) som påstår att upphovsmannen till 35% regeln, Beecher, räknat fel och i själv verket fanns ingen placeboeffekt alls. Seriösa forskare och läkare vet att placebo är en realitet men när det nu handlar om så höga siffror som 35% kan det tyckas hota flera av läkemedelsindustrins läkemedel som inte når en bättre effekt än placebo. Man behöver inte vara särskilt konspiratorisk för att ana att det ligger intressen bakom att förneka effekten av vad som i själva verket kan ses som den kroppsegna självläkningsförmågan.

Jag fann i mitt sökande kring 1978 – 1985, inga studier som presenterade psykologiska förklaringar annat än att: ”Medicinare har länge känt till placeboeffekten.”
I en studie från 2015 publicerad i Science Based Medicine närmar man sig förståelsen av Placebo från ett annat håll, eller är det fortfarande så att man förringar den. Eller motsäger man sig själv för att skapa förvirring? Den avslutande texten:

Placebo, är du där? Placebo-objektet är säkert där! Det kommer att vara oföränderligt under överskådlig framtid när det gäller att genomföra de kontrollerade kliniska studierna som är nödvändiga för medicinsk forskning. När det gäller effekten av placebo finns den inte [!]. När det gäller effekten ”kallad” placebo, om dess existens är obestridlig, om än begränsad, skulle det vara bättre att bara ange ”kontextuell effekt” för att bättre förstå dess sanna natur och för att få dess magiska konnotationer att försvinna.

Ja de magiska konnotationerna som att kroppen helar sig själv och ju mer man tror desto större effekt, kan vara besvärande för särintressen, men effekten finns bevisligen fortfarande där oavsett ”magiska konnotationer”. Tillräckligt många studier visar på placeboeffekten och att det finns ett fåtal (uppenbara) beställningsjobb som försöker ringakta effekten visar möjligen bara på motsvarande motiv som då tobaksindustrin gav pengar till forskare som skulle bevisa att tobaksrökning inte orsakade cancer.

När jag blev intresserad av denna effekt i slutet av 1970-talet sökte jag studier som kunde beskriva hur hjärnan tog sig an placebo och funderade således över kopplingen mellan medvetande och placebo. Jag fann inga sådana studier. Inte förrän 1985 då jag träffade på Martin Ingvar vid inspelning av en dokumentär och research inför en kommande utbildning om yrkesförare fick jag tillfälle att diskutera möjligheterna kring placebo. Och inspirerade sannolikt Martin Ingvar till att forska på fenomenet. Jag var då redan igång med ”Livskompassen” en modell som senare visade sig ha viss överensstämmelser med nobelpristagaren Roger Sperrys slutsatser av studier på den ”delade” hjärnan (split-brain). Det som fick mig att pröva konflikten mellan medveten vilja och omedveten intention var några texter från en fransk apotekare vid namn Émile Coué. I själva verket är placebo sannolikt det, som Coué påpekade 1922, ”tron som läker” genom att aktivera sådana hormoner som medverkar till självläkning.
Men Coué menade också att en patients problem riskerar att öka när viljestyrka och fantasi (eller mentala tankar) motsätter varandra och blockerar ”tron”, något som Coué betecknade som ”självkonflikt”.
Bland hans skrifter märks bl.a. Hur man vinner herravälde över sig själv genom medveten autosuggestion (1923).
Idag betraktar man Coué som inspiratör till förståelsen av placebo som en redan från livets start naturlig självläkningsmekanism. Eftersom industrimedicinen valt att beskriva det som reaktion på en icke aktiv insats har jag spekulerat i ett begrepp som är positivt och jag kallar det ”succébo” med samma uttal som placebo. Livet har en ambition att söka det gynnsamma. Motsatsen är då ”fiaskobo”. Grundattityden för denna mer eller mindre omedvetna självförvållande destruktivitet kan ha motsvarande förklaring i förväntningar men dessa förväntningar bär på en övertygelse att det går illa eller att man misslyckas.

För att förstå en sådan självläkande process har tidigare forskare försökt förklara det med två separata medvetanden eller ett medvetande (one mind) men med två olika funktioner som samverkar. Det kan också ses som två spår den ena fysiologisk den andra psykologisk. Jag har genom min studie på ”Om medvetandets uppkomst” presenterat en tanke om ett ”oberoende medvetande” (oberoende av levande organism) som kommunicerar med ett levande fysiskt beroende medvetandet. Dessa samverkar hypotetiskt genom ett helande sinne (av Martin Ingvar observerade tre punkter i hjärnbarken?) i något som jag beskrivit som ett ”existentiellt nav”. Den numera bortgångne finska hjärnforskaren Matti Bergström kom fram till liknande tankegångar som han kallade ”Mandelbrot-jaget” (2003) och som han formulerade som ett ”Limbiskt själv”.

2012 kontaktade Martin Ingvar mig och informerade om en ny studie han gjort på placebo, Placebo fungerar även omedvetet (Artikeln och studien nu borttagen från KI). Ingvar var då chef för Osher Centrum som kom att ”försnilla” donationen utan att genomföra en enda studie på de av donatorn önskade objekten inom komplementär medicin.

Då, 2012, försökte Ingvar få positiv uppmärksamhet för denna placebostudie. Jag studerade den noga och fann att själva utgångspunkten klingade illa. Han proklamerade ett ”genombrott” i förståelsen av placebo. Min artikel [2] om denna studie fick en puff på Newsvoice:

Martin Ingvar menar att denna insikt: ”är ett verkligt genombrott i förståelsen av placebomekanismerna.”

Börje Peratt håller inte med och pekar på vad han anser är brister i forskningen:

“Min kommentar på detta är att om livet medvetet eller omedvetet påverkas spelar nog ingen roll. Själva idén med placebo är att den slår på mer eller mindre omedvetet.” 

“Den vita rocken, namnskylten professor, pillret som anses vara magiskt kan bearbetas på ett omedvetet plan och varken placebo eller nocebo [inbillning] är rationella beslutsprocesser.”

“Andra parametrar som man uteslutit eller i alla fall inte tycks ha studerat är mentala och emotionella attityder och föreställningar.”

Det jag gör nu är att utveckla en encyklopedi med för min forskning intressanta begrepp och studier. Den kallas Vetamera. Jag kommer nu att lägga upp några av de begrepp som är allmänt vedertagna och några som jag myntat då jag inte funnit begrepp som vare sig handlar om eller ramar in en förståelse för den mentala förmågan att både förbättra och skapa gynnsamma företeelser, succébo.

Börje Peratt

Referens
1) THE POWERFUL PLACEBO, Henry K. Beecher, M.D. JAMA. 1955;159(17):1602-1606. doi:10.1001/jama.1955.02960340022006

2) Placebo ”nya fynd”. Nej knappast.

Publicerat i medicin, medvetenhet, Placebo, Psykologi, Vetenskap | Märkt , | Lämna en kommentar

Granskning – Relevant för vem då?


Nils Hanson är avgående chef vid Uppdrag Granskning, SVTs flaggskepp för undersökande journalistik.
Redaktionen har flera gånger uppmanats att undersöka sjukvården och då bland annat myndigheternas rättsövergrepp mot Dr Erik Enby [1] och försnillningen av Osher Center donationen vid KI. [2]

Jag var på ett seminarium där Nils Hanson redovisade några av redaktionens spektakulära granskningar och deras metod för att säkerställa fakta. Efteråt fick jag tillfälle att berätta om Göteborgsläkaren som utsattes för ett mångårigt drev men som inte uppmärksammats i Uppdrag Granskning. Hanson menade att Erik Enby inte var relevant. Det kan möjligen förklaras av att Dr Enby utsatt[s] för en klassisk sammansvärjning, där Public Service utgör en del av drevet beskrivet i artikelnIlskan mot radioprogrammet ”Kropp och själ”

Jag har i flera artiklar uppmärksammat problematiken med en Public Service som frekvent övergett sin självständighetspolicy bland annat i: Public Service bör stå självständiga från Vetenskap och Folkbildning

Tillträdande chef för Uppdrag Granskning är Ulf Johansson nyhetschef vid SVT. Med kännedom om hur nyheterna under senaste årtionden tycks ha haft en dold agenda som erbjudit ett forum för VoF, föreningen ”Vetenskap och Folkbildning”, kan jag inte se annat än att detta forum nu har befästs i Uppdrag Granskning. Dan Larhammar angriper alternativmedicin i SVT Aktuellt

Vi kan således inte räkna med relevant Public Service granskning av Sveriges förmodligen värsta näthuliganrörelse (VoF) som åsidosatt demokrati och mänskliga rättigheter och där en av de mest framstående anförarna, Dan Larhammar, är vald till tredje preses i Kungliga Vetenskapsakademien (Debattartikel i VLT). Detta är alldeles uppenbart en angelägen fråga som möter alla kriterier för ett Uppdrag Granskning. Man måste fråga sig om det ligger en hund begraven eftersom det bemöts med fullständig tystnad. Är det så att Public Service helt enkelt inte får undersöka detta? Är man helt i händerna på VoF och antihumanismen.

Om nu inte övergreppen som drabbat Dr Erik Enby anses vara relevanta så kanske hälsokrisen i Sverige är det. Enbys teori och metod har på senare år bekräftats i en rad studier presenterade i ansedda vetenskapliga publikationer. Ett problem är att Larhammar ifrågasätter och underkänner sådana som går emot hans uppfattning och han tycks vara försedd med en makt som stoppar integrativ medicin. Med sorg i hjärtat har jag funnit att den har ett socialdemokratiskt upphov. Jag har fått det bekräftat i intervjuer med dåvarande kanslist för S, Sven-Ove Hansson och minister Bengt Göransson.

Etiken satt ur spel

Den grekiska läkaren Hippokrates formulerade under antiken grunden för skolmedicinen och dagens sjukvård bär hans symbol. Den är ett uttryck för ursprunglig etik och humanism och innebar att läkaren skulle behandla patienten utifrån yttersta respekt för kroppen och med en helhetssyn på människan. Samtidigt formulerade Hippokrates en läkared som gällt i tusentals år med tiden något moderniserad. I Sverige är denna ed borttagen.

Helhetssynen satt ur spel

Men mer skulle försvinna. Istället för den ursprungliga helhetssynen på människan och hennes kropp fick vi specialisten som blev expert på enskilda delar och funktioner hos kroppen. Det gav den materialiserade människosyn som kom att kalla sig ”skolmedicin”. En mer korrekt term är västerländsk ”industrimedicin” eftersom den inte längre omfattar skolmedicinens respektfulla syn på människan. Denna ”industrimedicin” har lett till ett överdrivet bruk av kemiskt producerade läkemedel och hårda metoder som visat sig alltför ofta skada kroppen. Utestängandet av mångtusenårig kunskap om hälsovård och naturmedicin har präglat ”industrimedicinens” dominans.

Istället för öppenhet har vården drabbats av inskränkthet. Varför?

Begränsningarna tycks vara av administrativ byråkratisk art och har inte sitt ursprung i den vardagliga vårdens hetluft. Denna administrativa inskränkthet har eldats på av särintressen där antihumanismen, Vetenskap & Folkbildning och Förbundet (anti)humanisterna, organiserat motståndet mot hälsovård.

En lekman tar över

Bland de värsta sabotörerna mot utvecklingen av sjukvård är Dan Larhammar. Han har aldrig vårdat någon patient och han gick direkt från sin apotekarutbildning till forskning så inte ens därvidlag har han någon praktisk erfarenhet. Ändå får denna lekman när det rör sjukvård stoltsera som expert och utgör sinnebilden av rabiat motstånd mot läkare som vill rädda liv där sjukvården gett upp hoppet.
Vad som kan tyckas märkligt är att trots att Larhammar fått utstå massiv kritik för sina direkt kriminella metoder så går han fri och verkar osårbar.

Professor Johan Thyberg kritisk till Dan Larhammar

Larhammar har omformat sig till en bödel med uppgiften att bestraffa läkare som går utanför det smalspåriga paradigm som skyddar läkemedelsindustrins intressen inte patientens.

Faktum är att fler dör av den ”moderna” medicinens behandlingar och läkemedelsindustrins produkter än av naturlig död. Länk SvD

Ursprunglig skolmedicin

Hur ligger det då till för dem som håller sig till ursprunglig medicin, det som idag felaktigt beskrivs som alternativ och istället borde rubriceras som den ”ursprungliga skolmedicinen” med rötter i mångtusenårig läkekonst. Dvs man praktiserar metoder och mediciner som inte hotar hälsan eller har några biverkningar.

En amerikansk studie visar: Inga dödsfall från kosttillskott (länk) – men 250.000 dödsfall/år orsakade av industrimedicinens felbehandlingar. Här finns ett stort mörkertal och siffror pekar på 750 000 patienter avlidna av felbehandlingar, där en kvarts miljon är säkerställda fall.

Forskare som utmanar industrimedicinens begränsade syn

Fram till slutet av 1900-talet var det ett exklusivt urval av forskare runt om i världen som utmanade industrimedicinens paradigm varav några forskade på blod på ett annat sätt den dåtida industrimedicinska forskningens förhållandevis ålderstigna och primitiva metod för diagnos av fetthalter, socker, järn och sänka. Några fritänkande vetenskapsmän ville veta mer och observerade blod genom ibland egenhändigt införskaffade och mycket påkostade kraftfulla mikroskop. Med som det kom att visa sig risk för sina karriärer formulerade de för den omgivande sjukvården ”chockerande” resultat från vad de iakttog.

Dåtidens uppfattning var att blod var sterilt, vilket innebär att det skulle vara kliniskt rent från infektion. Men dessa fritänkande forskare såg att så inte alls var fallet. Den fransk-kanadensiska läkaren Dr. Gaston Naessens [1] hade från sitt mycket kvalificerad mikroskop (Somatoscope) lyckats filma cancermikrober i blodet ungefär samtidigt som den svenska läkaren Dr Erik Enby lyckats filma motsvarande mikrober i sitt kvalificerade mikroskop. Båda dessa läkare drabbades av det medicinska etablissemangets hårdaste straff och blev deslegitimerade och man försökte kasta dem i fängelse [2][3].

Kalla ”cancer” för vad det är, det vill säga en infektion
Cancer liksom många andra sjukdomar uppstår enligt dessa forskare på grund av kroppsliga vätskor infekterade av mikrobiologisk svampliknade växt. En infekterad organism har ett blod som förplackats och näringsämnen och verksamma immunförsvarskroppar når inte fram i tillräcklig mängd till ”smittade” områden. Då kan en rad sjukdomar utvecklas.

En spansk forskargrupp har funnit att hjärnsjukdomar som Alzheimer orsakas av sådan mikrobiologisk växt. Länk1, Länk2. Man har funnit att även människor med demens och kronisk muskelsjukdom kan ha motsvarande degenererade blodtillstånd.

På nätet finns mängder av engelskspråkiga artiklar (länk) som tar upp vetenskapliga studier om hur svamp orsakar Alzheimer och kroniska sjukdomar men detta finns knappast återgivet i svenska medier. Varför håller svensk media tyst om detta? Är svaret att Vetenskap och folkbildning undergräver journalistiken?

Dr Erik Enby har kommit fram till följande slutsatser som ingår i den kommande nyupptryckta upplagan av ”Blod Mod och Envishet”:

– ”När det gäller kroniska sjukdomar har det medicinska etablissemanget i grunden ett felaktigt sjukdomsbegrepp, vilket visar att de inte alltid vet vad de håller på med. … jag märkte redan tidigt att de förklaringsmodeller, som man hade för att förklara hur kroniska sjukdomstillstånd plötsligt startade, var felaktiga. Jag insåg att det var nödvändigt att mikroskopera de kroniskt sjukas kroppsvätskor, vilket avslöjade att det förekom till utseendet olika former av för mig helt okända och växande mikrofloror i dessa.
Kroppsvätskor och vävnader från kroniskt sjuka och nyfödda utvecklingsstörda var nersölade med olika former av mikrobiologiskt växt och i tumörsubstans av olika slag kunde det krylla av partiklar som påminde om vad som sker om man rör om i en myrstack. Något sådant hade jag aldrig hört talas om tidigare i den medicinska litteraturen. …Omsider började jag snegla åt den så kallade komplementära medicinen som egentligen är den ursprungliga medicinen och den som legat till grund för skolmedicinen. Kanske är det mer korrekt att kalla dagens dominerande medicin inom sjukvården för ”modern alternativ medicin”.
Denna moderna medicin har fokuserat på detaljer och tycks ha förlorat det helhetsperspektiv som Hippokrates underströk och som lade grunden till skolmedicinen.
… Organiskt material, inom såväl biologi som zoologi, bryts alltid ner av mikrobiologiska processer orsakade av svampar och mikrober. Dessa processer leder inom biologin till att träd och buskar bryts ner och murknar. Inom zoologin leder processerna till att vävnader irriteras och förstörs och därmed orsakar de sjukdomsprocesser och efter döden den slutgiltiga nedbrytningen av kroppen. Enligt detta resonemang är alltså sjukdom och förruttnelse samma sak.

Min hustru hade diagnostiserats med bröstcancer 2009 och jag lyckades få tillgång till histologiska preparat av hennes bortopererade tumör. I mitt mikroskop kunde jag se att denna i sin helhet utgjordes av en sporsäckssvamp, även om patologen och professor Sven Lindskog på Radiumhemmet, Karolinska Institutet ansåg att det var ”cancerceller”.

Sven Lindskog gav mig i maj 2010 rådet att för säkerhets skull höra vad en mykolog (expert på svampar) ansåg om saken. Varför sade han det? Det fick jag aldrig någon förklaring på. Att få tag i en mykolog var inte lätt. Tiden gick. Plötsligt kom jag dock på hur jag skulle göra.
Året var 2012. Till sporsäckssvamparnas domän hörde tryffelsvamparna och dessa måste ju biologiskt utbildade människor känna till. Jag kontaktade Institutionen för Biologi och Miljövetenskap vid Göteborgs universitet (kallat Botaniska) och frågade om de kunde hjälpa mig att bedöma vilken form av växt som syntes i preparaten.
Jag fick lov att komma dit och tala med en av de svampexperter som arbetade där och tog med mig min ”ständiga sekreterare” Siv, som åtog sig att stenografera mötet med den person som hade lovat att analysera cancerpreparaten. Jag frågade honom rent ut vad han tänkte på när han såg den histologiska bilden i sitt mikroskop. ”Ja, det ser onekligen ut som en sporsäckssvamp”, blev svaret…

Det året skrev jag uppsatsen ”En bröstcancertumör utgjordes av en sporsäckssvamp”, som publicerades i tidningen 2000-Talets Vetenskap 1/2013. Samma år skrev jag ytterligare en uppsats om hur orimligt det är att påstå att så kallad ”cancerväxt” i vävnaderna beror på genetiska förändringar. Den fick som rubrik ”Genhypotesen om cancer duger inte – Nu får det vara nog!” och publicerades i 2000-Talets Vetenskap 3/2013.

Nog stack det i ögonen på vissa när de med tiden insåg att det krävdes hårdare tag för att ta livlinan ifrån mig. Det var vad myndigheterna önskade att uppnå genom att deslegitimera mig och med sina nedriga skriverier ge mig ett grundmurat dåligt rykte som läkare i hela Sverige.
Patienterna sökte sig till min mottagning ändå och jag kunde, tack vare min vetskap om förekomsten av mikrobiologisk växt i kroppsvätskor och vävnader och olika former av tumörsubstans, arbeta med hela sjukdomspanoramat. Jag undrade just vad detta skulle leda till? Utan legitimation fick jag inte handlägga och behandla maligna sjukdomstillstånd. Jag var dock inte det minsta rädd för vad som skulle kunna bli följden.
Månad efter månad arbetade jag i lugn och ro … förmodligen bara … en tidsfråga innan något skulle hända.//Slut Citat Enby.

REFLEKTION
Vi människor kan naturligtvis vara tacksamma för de livsviktiga produkter som industrimedicinen tillhandahåller och de kunskaper och den skicklighet som  sjukvårdens läkare och sjuksystrar behärskar som är nödvändig vid svåra operationer och vid kirurgiska ingrepp. Men ska vi för den skull lägga oss platta för en auktoritär och rigid begränsning av forskning och kunskapsbildning om metoder som hjälper sjuka människor att bli friska men som inte accepteras av det ålderstigna industrimedicinparadigmet.

Erik Enby var som legitimerad läkare noga med att följa läkaredens principer och att använda sig av sjukvårdens metoder på ett klokt och ansvarsfullt sätt. I förföljelsen och bestraffningen av Enby finns inga bevis om motsatsen. Endast bevis för att förföljarna begått mened, förfalskat dokument och uppsåtligt misstolkat dokument samt utsatt Enby för mångårigt grovt förtal.

Åklagare och domstol har underlåtit sig att i enlighet med anmälan mot Enby vidta för fallet avgörande vittnesförhör. Vi har lyckats få tag på två nyckelvittnen och de kommer att framträda i filmen ”Sista striden” (Tidigare ”Justitiemordet – Vittnet som försvann”).

Larhammar med följe har använt sig av ett inkvisitoriskt begrepp ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som inte håller juridiskt utan enbart ger makten tolkningsföreträde. Och begreppet räcker inte ens för sjukvården som kan stå handfallen inför problem som man saknar svar på och inte vet hur man ska behandla. Studier visar att man inom sjukvården tar beslut och genomför behandlingar som till 50% saknar vetenskap & beprövad erfarenhet. Och det är inte konstigt då man väldigt ofta inte vet men måste pröva sig fram.

Med allt detta sammantaget blir sjukvårdens kris en kris för svensk rättvisa och en av antihumanismen konstruerad hälsokris som drabbar befolkningen och patienterna.

Börje Peratt

Referens
1) Dokumentären om Dr Erik Enby kan rädda bättre vårdmetoder för allvarliga sjukdomar
2) Osher Centrum granskas av professor Johan Thyberg, KI
1) https://www.cancertutor.com/the714x/
2) The Persecution and Trial of Gaston Naessens: The True Story of the Efforts to Suppress an Alternative Treatment for Cancer, AIDS, and Other Immunologically Based Diseases Länk
3) Läkaren som vägrade ge upp länk

Publicerat i Alternativ Medicin, Forskaren, Hälsa, Integrativ medicin, journalistik, Kungliga Vetenskapsakademin, medicin | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Tappat greppet?

Newsvoice nya ansikten. Skärmdump Spion i Extremhögern by Public Domain

I dag fick jag ett nyhetsbrev från nättidning Newsvoice som publicerat flera av mina artiklar under många år, särskilt dem där jag granskat antihumanism och redogjort för alternativismens frammarsch med Trump i spetsen.

Redaktören Torbjörn Sassersson har idag fått chansen att publicera artikeln på Newsvoice och ge en egen kommentar. Istället har han valt att publicerar den osynlig.

Börje Peratt: NewsVoice har tappat greppet och kört ner i högerdike

Dvs den finns inte någonstans på hans första sida. Ska  man hitta den måste man söka på mitt namn. Därför publicerar jag nu på alla andra möjliga forum.

De senare artiklarna på Newsvoice om främst Trump har mötts av ifrågasättanden och irriterade kommentarer och jag har då försökt granska fenomenet under alternativism. Jag kände då inte till ”alt right” (alternativa högern) eller altNorden.

Den senaste artikeln som rörde mitt namn var redaktör Torbjörn Sasserssons puff för en trailer om uppföljaren till dokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp”. Då hände något mycket märkligt. En för mig okänd figur vid namn Jan Norberg gick till våldsamt angrepp och hävde ur sig en rad påståenden och beskyllningar främst grundade i att jag skulle rida på en nyligen avliden ”medborgarjournalists död” en person som jag heller inte kände till. Att Sassersson tillät dessa ogrundade anklagelser och i den form de fick förstärkte redan uppkomna misstankar om att han tappat greppet om Newsvoice.

Lite granskning av denna Jan Norberg gav ett intryck om en smygnasse med en personlighet av ”rule by fear” och med ett maktspråk värre än de pseudoskeptiker vi tidigare argumenterat mot. Han hyllade således denna avlidne ”medborgarjournalist” som visade sig ha starka beröringspunkter med nazism och alt-right rörelsen och den svenska högerextrema Nordiska Motståndsrörelsen (NMR). Plötsligt frigör sig denna Norberg ur skuggorna och fram träder bilden av en nazist.

Nättidningen ”Expo har tittat närmare på organisationens grundare Bechir Rabani… en nätaktivist som sprider antisemitism och stödjer nazister.”  I nedanstående saxas, med tillåtelse av Leman, från en artikel på Expos hemsida.

[Bechir Rabani] Mannen bakom hatkampanj mot journalister sprider judehat och hyllar nazister

Publicerad 2017-03-28 14:43 av Jonathan Leman och Daniel Vergara

Bechir Rabani gör på Facebook reklam för en nazistisk propagandafilm [Skärmdump Youtube]

– ”Bechir Rabani beskriver sig själv som en ”medborgarjournalist” men Expos granskning visar att han snarare är en nätaktivist som sprider grov antisemitism och som öppet stödjer nazistiska Nordiska motståndsrörelsen. Samtidigt syns han i festsammanhang med sverigedemokratiska gräsrötter. Rabani Förnekar förintelsen och skriver vidare:

”Judarna samlades aldrig ihop, judarna förklarade krig mot Tyskarna innan kriget bröt ut. 6 miljoner är ren nonsens, det fanns inte ens 6 milj judar i Europa under den tiden”, slog Bechir Rabani fast i en kommentar på Facebook 2013, trots att antalet judar i Europa runt 1933 var omkring 9,5 miljoner.

”Israel och zionisterna är mästare på manipulation eftersom de styr media och läroböcker, de styr folket!”,…

”Hitler blev syndabock för att han gått emot bankeliten, han ville sitt folks bästa, istället målades han ut som djävulen”. (Bachir Rabani)”

Bechir Rabani stöder öppet den nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Inför organisationens demonstration i Stockholm 12 november 2016 beklagade han att han inte hade möjlighet att delta.

Skärmdump Facebook [by Public Domain]

Bechir Rabani deltog 2016 även i en webbradiosändning från NMR där ledaren för NMR:s politiska gren deklarerade att Rabani, sin arabiska bakgrund till trots, kommer att undantas i händelse av ett inbördeskrig mot hans folkgrupp.

Colin Robertsson och Stead Stedman ledande figurer i Alt-right rörelsen filmad av Patrik Hermansson i dokumentären ”Spion i extremhögern” [Skärmdump by Public Domain]

Rabani ångade på i samma stil som alt-rightrörelsen och med sin kritik av feminismen med dess krav på rättvisa och jämställdhet liksom Rabani förnekade mänskliga rättigheter för människor med olika genusidentiteter.

”Mångkultur”, ”feminism” och pride-flaggor är bland de mest effektiva vapnen för att från insidan krossa ett land”, (Bechir Rabani, debattartikel, Nya Tider, #10/2016).

Man får förmoda att de som hyllar denna ”medborgarjournalist” hyser motsvarande högerreaktionära ideologi och deltar i skitstövlarnas parader.

Man får också förmoda att redaktör Sassersson känner till dokumentären ”Spion i Extremhögern” som gick i SVT Dokument utifrån och som har recenserats av K. Wistrand på Humanism & Kunskap (Länk till artikel). Här står det klart att Trump är extremhögerns ledstjärna och hjälte.

Denna viktiga dokumentär finns att se på TV play LÄNK fram till 8 februari 2019.

Trump kysser alt-right Grodan Pepe [Skärmdump by Public Domain]


I samband med spridningen av Wistrands artikel dök antidemokrater och altNorden upp med klassiska pseudoskeptiska förnekelser och angrepp. Mannen som i Charlottesvillmassakern 2017 körde ihjäl en kvinna och lemlästade över 30 personer – ”gjorde det inte avsiktligt man ser ju bromsljusen.” – ”Hon som dog fick hjärtinfarkt av övervikt”. Rapporten visar att hon dog av våldsam krock av hårt fysiskt föremål mot bröstet som krossade hjärtat med omedelbar död som följd.

I dagens nyhetsmail från Newsvoice nämns även Mats Cederholm som uttalat tydliga antidemokratiska värderingar och som kör med klyschan om ”på klar sikt”. Samtliga dessa alternativister besväras emellertid av grumlig sikt. Och det är besvärande och rent tragiskt med den extrema högersväng Newsvoice nu har tagit.

Jo, jag får räkna med att högersvängen ger fortsatta kommentar i linje med tidigare angrepp, förnekelser och bortförklaringar.

Börje Peratt

Publicerat i journalistik | Märkt , , , | 2 kommentarer

Forskare på Uppsala universitet har nästan förstått Erik Enby

Forskare på Uppsala sjukhus har nu kommit fram till en delförståelse för hur sjukdom kan uppstå och orsaka diabetes, något som Dr Erik Enby föreläste om bland annat på Vasa Sjukhus i Göteborg på 1900-talet. Men Enby är givet sin mångåriga forskning sannolikt avsevärt mer insatt.

Diabetes är en folksjukdom tidigare kallad sockersjuka, där mängden socker (glukos) i blodet är förhöjt. Typ 1-diabetes, innebär att bukspottkörteln inte producerar tillräckligt av hormonet insulin. Typ 2-diabetes innebär att cellerna ute i kroppen får en nedsatt känslighet för insulin så att det tillgängliga glukoset inte kan tas upp. Således minst två olika slag av diabetes som ger olika förutsättningar.
Jag tänker inte här gå in mer på detta utan uppmärksammar en artikel publicerad på Sveriges Radios webbsida 3 maj i år 2018 med rubriken: Diabetes typ 1 kan orsakas av inflammation.

Studien är anmärkningsvärd på flera sätt. Dels att forskarna har kommit fram till att sjukdomens upphov i detta fall kan vara inflammation. Erik Enby hävdar att det är en infektion som föregår inflammationen.

Hypotesen är nu att de insulinproducerande cellerna dör av bakterier som råkat komma in i bukspottkörteln via gången mellan körteln och tolvfingertarmen. (citat  Uppsalaforskare)

Detta kunde man enligt Uppsalaforskarna observera vid ”omedelbar obduktion av bukspottkörteln från en man som avlidit just efter att han fått diabetes typ 1.”

En annan Uppsalaforskare Dan Larhammar har i dagstidningar, i TV-program och i radio uttalat sig om att dylika teorier är stolliga då Erik Enby presenterat dem. Så hur tänker han nu?

Så här utvecklar Uppsalaforskarna funderingarna om ”förlorad kunskap” dock utan att nämna Erik Enby.

– Nu när fältet går över mer och mer till att forska på mänsklig vävnad återupptäcker vi sådant som man visste redan för längesen.

Erik Enby har tidigt (redan på 1980-talet) varit inne på att undersöka vävnader direkt efter dödsögonblicket för att se om det växer någonting i dessa:

Man skulle direkt efter det att döden inträffat kunna undersöka om det växer något främmande i förlängda märgen när sjukdomen ALS är på gång men sådant gör man inte.
Jag har dock förstått att det växer något, men då jag ville ta reda på hur det är med den saken stoppades mitt projekt.
Märk att inflammation inte är orsaken till en åkomma. Istället är det så att man får en infektion – ett anslag. Därefter kommer inkubationstiden som är symptomfri och när den pågått en tid uppstår den symptomgivande irritationen eller inflammationen av olika slag i vävnaden och i samband med denna olika slag av bortfallssymptom exempelvis en förlamning då den vävnadsförstörande irritationen drabbar nervsystemet (Citat: Erik Enby).

Erik Enby har kommit fram till att all kronisk sjukdom beror på olika former av mikrobiologisk växt i den sjukes olika vävnader. Han fann att det även gäller olika slag av cancersubstans men att även nyfödda utvecklingsstörda kan vara välfyllda med okänd växt i hela organismen.

Vad kommer att hända nu då man inser att Erik Enby kanske är den överlägset mest kunniga på detta område? Är Uppsalaforskarna ute efter Nobelpriset så måste Nobelstiftelsen titta på Enbys mångåriga forskning. Och då vet vi att Dan Larhammar kan stå i vägen.

Larhammar är känd för att uttala sig kategoriskt i medicinska frågor i medierna trots att han saknar adekvat bakgrundskunskap då han är apotekare och inte vare sig läkare eller psykolog [1]. .. Och han proklamerar sina egna trosuppfattningar som sanningar…

Han har i ett tioårigt mediedrev förföljt Göteborgsläkaren Dr Erik Enby som framgångsrikt behandlat kring 30 000 patienter med en metod som fått stöd i en rad studier, senast en publicerad i British Medical Journal (2017). Larhammar har kallat Enby ”stollig” och medverkat till att han har förlorat sin läkarlegitimation. Varför? (utdrag ur artikel på VLT)

Vilken integritet råder på Kungliga Vetenskapsakademien kan man fråga sig? Min personliga uppfattning är att krisen i Svenska Akademien är en viskning jämfört med degenereringen av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA).

Vi har sammanställt en text, publicerad på VLT, om Dan Larhammar som nyligen flyttades ett steg närmare toppen på KVA då han utsetts till tredje preses. Eftersom det i övrigt är tyst i media borde åtminstone vetenskapsjournalister granska detta.

I början på 1900-talet skrev en italiensk marxistisk filosof om entrism som det oblodiga sättet att ta över samhällets institutioner. Det behövs inte särskilt många för att dominera då man väl tagit över kommunikationen och Kungliga Vetenskapsakademiens utåtriktade event styrs idag av Sturmark i Förbundet (anti)humanisterna samt föreningen  Vetenskap och Folkbildning –  med Larhammar i spetsen.

Kungliga Vetenskapsakademien bör stå fri från pseudoskepticism och särintressen och ha en ledning som tar stöd i vetenskapens grundläggande värderingar. Kulturprofilens övergrepp riktades mot kvinnor. Larhammars övergrepp riktar sig mot mänskligheten och vetenskapen och Sturmark är förvillaren som går i antihumanismens ledband. [2]

Frågan är hur länge Socialdemokratin kommer att medverka i detta elaka spel. Jo hur hemskt det än låter så är det Socialdemokratin via dess dåvarande kanslichef Sven-Ove Hansson som ligger bakom fenomenet Vetenskap och Folkbildning [3, 4] och skyddar dess för samhället undergrävande verksamhet.

Börje Peratt

1) Larhammar har i mailväxling med mig tillstått att han saknar läkarutbildning och har varken medicinsk kompetens eller erfarenhet av patientvård. Hans CV på Uppsala Universitet har inte heller sådana uppgifter.

2) Fullt möjligt förena tro och vetenskap Debattartikel i SvD om Förbundet Humanisterna och dess upphov ur socialistisk antihumanism.

3) Sven Ove Hansson, under 1980-talet Socialdemokraternas kanslichef, har i telefonsamtal bekräftat hur man på 1980-talet samlades i hans lägenhet i Sollentuna för att forma föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF).

4) Förre socialdemokratiska kulturministern Bengt Göransson har i en videoinspelad intervju bekräftat att han deltog i bildandet av Vetenskap och Folkbildning. Möte med Bengt Göransson – om meningen med livet

 

Publicerat i forskning, journalistik, Kungliga Vetenskapsakademin, Pseudovetenskap, Vetenskap och Folkbildning | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Problemet med [ny]ateism

Den brittiska journalisten Rod Liddle granskar [ny]ateismen i dokumentären ”The Trouble with Atheism”. Det är en timme lång dokumentär om ateism och sändes första gången på Channel 4 i Storbritannien i december 2006.

Filmen innehåller intervjuer med ett antal framstående ateister tillika debattörer såsom Richard Dawkins, Peter Atkins och Ellen Johnson, president för amerikanska ateister som är säkra på att Gud inte finns. Dessa hängivna ateister kan enligt Liddle jämföras med fundamentalistiska religiösa i sin arrogans och intolerans.

Deras argumentation uppvisar paralleller till inskränkta religiösa attityder och detta karaktäriserar nyateismen som myntades av bland annat Richard Dawkins. I Sverige har man bland annat på Wikipedia försökt förminska eller ändra på denna historik.

Dawkins har gett ut en bok med sina egna 10 budord där han hävdar rätten att utföra sin sexuella lust. Vi ser motsvarande hopblandning med kärlek och vänskap i Förbundet [anti]humanisternas förvillande program för att beskriva humanism. Mot bakgrunden av vad som kommit fram i Dawkins förhållande till pedofili blir detta bud anmärkningsvärt.

Liddle karaktäriserar Atkins och Dawkins som ”ateismens evangelister”. Deras påståenden om att ”vetenskapen är en överlägsen metod för att förstå världen” är också häftad med  religiös fanatism.

En av ateisterna/forskarna hänvisar till den ”överlägsna vetenskapliga metoden”. Och den direkta kritiken mot detta kan enkelt formuleras … som om en per review artikel skulle automatiskt ge en sann bild av världen. I verkligheten är det endast så att den kan postulera en hypotes som man kan påstå sig avfärda eller stödja. Många sådana beskrivningar har senare reviderats. Så sann vetenskap är på det klara med att få ”vetskaper” är beständiga.

”Problemet med ateister är att vetenskapen kanske inte är så långt bort från religionen som man tror”.

I filmen kliver vi in i ett amerikanskt nationellt laboratorium (Fermilab) med inriktning på partikelfysik. Liddle beskriver det som ett ”vetenskapens tempel”, och karaktäriserar Charles Darwins, om arternas uppkomst och det naturliga urvalet, som en ”helig text” för ateister. Med sina 150 år på nacken har Darwins slutsatser blivit föråldrade, främst rör detta huruvida evolutionen följer en långsam utveckling eller kan ske språngvis utan synbara mellanled vilket skulle gå mot Darwins teori. Flera exempel pekar på att så sker och det skulle då betraktas som anomalier.

Mycket har skett efter Liddles film som bekräftar hans antagande om en förändrad vetenskaplig beskrivning av skapelseprocessen som kommer att innebära ett paradigmskifte. En artikel i The Guardian 2010 pekar åt det hållet. En annan artikel utgår från slutsatser från evolutioner efter katastrofer Länk. ”Enligt Darwinism kan inte livsstil förändra ärftlighet. Nu visar det sig att det kan Länk…”

Liddle sätter Fermilabs mest framstående forskare på plats då han frågar denne forskare om vad som hände innan The Big Bang. Forskaren menade att det kan han inte veta men att hans spekulationer över detta är vetenskapliga (häpp!).  Detta problem är ju den centrala frågeställningen! Attityden att hans spekulationer skulle vara vetenskapliga, medan andra då inte skulle vara det, visar upp just den slags arrogans som Liddle kritiserar.

Jag citerar här mina slutsatser om vetenskapens förhållande till skapelsetro, Gud och andlighet som publicerades i boken ”Succebo-fröet till framgång” (sid 10).

/ ”Filosofer och psykologer ställer frågan om vad som driver oss och hur vi tar till oss världen. Här ingår även frågan om Gud och andlighet. Sokrates (399 f. Kr) anses ha tagit död på gudarna och drygt 2000 år senare följer Friedrich Nietzsche (1844-1900) upp med liknande tankegångar. – Människan skapar Gud för att vi behöver något som bringar ordning i kaoset. I och med ”Arternas uppkomst” (Darwin 1859) inleddes en strid om Guds vara eller icke vara. Darwins evolutionsteori påverkade Nietzsche som menade att Människan är en maskin – Andligheten ett påhitt. Verkligheten förklaras i kausala termer med ”orsak och verkan” samtidigt hävdar den förment förnuftiga att evolutionen drivs av slump!

Hårdnackad materialism som kräver bevis för varje steg och menar att i allt finns en orsak och verkan snubblar på själva upphovet och accepterar plötsligt att all utveckling är slumpmässig. Denna logiska kullerbytta är rent av humoristisk.

Hammarhajen är ett exempel på förändringar hos djur som vittnar om möjligheten av språngvisa plötsliga steg vilket avviker från evolutionsteorins linjära slumpmässiga utveckling i myrsteg.
Teorin om Big Bang går ut på att innan den, ingenting. Varken tid, materia eller liv. Även bibeln hävdar detta och här förenas således ateistiska fysiker och sekulära humanister med de bibeltrogna i ”Allt var öde och tomt”. Men lika förmätet som det är att kalla trosuppfattningar före judendom eller kristendom hedniska, lika förmätet är det att påstå att Big Bang är alltings början, av sig själv, utan inverkan av något initiativ. Alla förutsättningarna fanns före Big Bang. Att kvantfysiker lyckats framställa partiklar och energi ur vakuum, (nollpunktsenergi) vilket först skedde av en slump, bevisar bara att något finns som vi ännu inte helt förstår. I begynnelsen var icketomheten, men redan här fanns vågen som kunde övergå till en partikel.//Slut citat

Den kanske viktigaste frågan rörde huruvida olika trosföreställningar orsakat krig och mord på oskyldiga.
Peter Atkins hävdade här att dylika krig och mord aldrig utförts av ateister. Liddle kommenterade det med att några av de värsta folkmorden faktiskt utförts av ateistiska regimer såsom Stalins utrotningskrig mot religion och morden på 2 miljoner religiösa och påstådda politiska förrädare. Atkins försökte försvara det med att Stalin var konfucian. Liddle avfärdade detta simpla argument med att det var en kommunistisk regim med religionskrig på agendan. Man kan här lägga till Röda Khmererna som styrde Kambodja från april 1975 till januari 1979. Under dessa år förslavades, torterades och mördades landets befolkning i ett hänsynslöst försök att skapa ett kommunistiskt ateistiskt bondesamhälle. Det beräknas att befolkningen decimerades med var fjärde person, ca 2 miljoner människor.

Liddle gav också exempel på att samhällen där materialismen tagit över och kastat ut andligheten därefter degenererat till maktfullkomlighet, övergrepp, intolerans och egoism. Liddle använde inte begreppen antihumanism eller nyateism men denna rörelse med rötter i  marxism och kommunism kan jämföras med fascism och nationalsocialism samtliga med tydlig ateistisk ideologi.

Historien har visat oss att det inte är religion som är problemet, men ett tankesystem som insisterar på att en grupp människor är okränkbara i sin rätt [att förstå världen], medan de andra har fel och måste på något sätt bestraffas. (Rod Liddle)

Är då socialismen undantagen? Nej det finns en mycket stark vänstervriden kraft som vi kan se i Julian Huxleys och Paul Kurtz samverkan för att bygga antihumanismen (baserad på ateism) i världen. I Sverige representerad av Förbundet [anti]humanisterna och dess systerförening Vetenskap och Folkbildning den senare på initiativ av Socialdemokratiska krafter och därefter med tentakler ut i medier och myndigheter. Detta har lett till ett förmynderi som förföljer och bestraffar människor i Sverige och sätter mänskliga rättigheter ur spel.

Professor Jeffrey Schwartz, antropologist vid Pittsburg universitet, är agnostiker och står för den möjligen mest korrekta vetenskapliga uppfattningen om Gud nämligen, att vi kan inte med säkerhet vare sig avfärda och fastslå Gud som en universell varelse.

Jag citerar återigen ur min bok Succébo sid 7:

Hinduismens filosofiska grund vilar på om inte ett ifrågasättande så åtminstone en öppenhet för att vi inte vet vem eller vad Gud är (Vedaskrifterna 1500 f. Kr). Denna osäkerhet erbjuder oss att tro på vad och vem vi vill, även ateism.
”Vem kan verkligen veta? Vem vill här påstå det? Varav skapades det? Varav är denna skapelse? Gudarna kom efteråt, då detta universum skapades. Vem kan då veta varav det har uppstått? Kanske formade den sig själv, kanske gjorde den det inte. Detta något som ser ned på den. I den högsta himmelen, endast han kan veta. Eller vet han kanske inte.” (Veda sång)

Börje Peratt

Näthat toppen på isberget Del 9 – Vetenskapsakademin nyateismens forum
Richard Dawkins Wikipedia historieförfalskning

Publicerat i Antihumanister, Dokumentär, journalistik, Nyateister | Märkt , , , , , , | 1 kommentar