Allvarliga biverkningar av covid19-vaccin

Artikeln 8000 människor i Sverige döda av Covid19 vaccin till midsommar? har väckt undringar och frågor om hur denna uppskattning kommit till. Jag ska här försöka förtydliga mig. Och jag erkänner att tidigare artikel kan anklagas för att vara spekulativ. Men om vi utgår från de siffror som Läkemedelsverket redovisat LÄNK. Så får vi till mitten av april över 18000 allvarliga fall av biverkningar av totalt 877900 vaccinerade och ca 173 erkända dödsfall av 20% handlagda. Låt oss av detta göra en uppskattning av hur många som man tillstår kan ha dött av återstående 80% ej handlagda fall. Det innebär att kanske 900 kan ha dött från vaccinering. Då ska man veta att försiktighetsprincipen är så stark att man ofta endast accepterar att 10% av dödsfall (relaterade till vaccinering). Möjligen har det egentligen dött ca 9000 men med en mycket försiktig bedömning blir det således att kanske 900 har dött direkt av vaccinering. När det gäller dagliga rapporter om smittade och döda tycks däremot ingen försiktighetsprincip gälla. Tvärtom. Trots att vi vet att PCRtesten är opålitliga så påstår dessa rapporter ”garanterad” träffsäkerhet.

Vad är en allvarlig biverkning?
”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.

Föreliggande redovisning rör dokument från 21 april.

Över 18000 allvarliga biverkningar!
En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden …
Detta till trots är rapporterade dödsfall osannolikt låga. Se referenser. Siffrorna rör också handlagda fall av inskickade (fram till 21 april) och utifrån resultat av handlagda fall har jag i kommentar gjort en uppskattning (statistisk estimering) av de återstående ej handlagda fallen. Men håller mig till de spektakulärt blygsamma redovisningarna av dödsfall.

Läkemedelsverket redovisar Comirnaty (Pfizer) handlagda 2340 av 7024 rapporter:

Ej allvarlig

1,418

Allvarlig

922

Totalt handlagda 21 april

2340

KOMMENTAR: 922 är drygt 34% av handlagda fall. Återstår 4684 ej handlagda. Då kan man uppskatta att av dessa är drygt 1592 allvarliga. Om vi slår ihop de kända allvarliga fallen med uppskattade får vi fram till mitten april 922+<1590≈2500 allvarliga fall. 21 april rapporterar man 159 döda av 922 allvarliga fall (17,25%) Man får förmoda att det bland dessa allvarliga fall förekommer ett antal dödsfall som inte rapporterats. Men lågt räknat kan vi ändå göra en uppskattning som ger 275 dödsfall. Sammantaget med tidigare 159 dödsfall blir det <430 dödsfall fram till 21 april.

Läkemedelsverket redovisar Comirnaty (Pfizer) handlagda 207 av 1475 rapporter:

Ej allvarlig

116

Allvarlig

91

Totalt handlagda 21 april

207

KOMMENTAR: 207 är 14% av handlagda fall. 91 allvarliga fall är 44% av 207 handlagda fall. Återstår 1269 ännu ej handlagda fall. 44% av dessa är <550 allvarliga fall. Om vi slår ihop de kända allvarliga fallen med uppskattade får vi fram till mitten april 207+<550≈757 allvarliga fall. Läkemedelsverket uppger att 10 dött av de handlagda fallen det innebär lågt räknat att fram till 21 april har 100 dött av Moderna vaccin.

Läkemedelsverket redovisar AstraZeneca handlagda 635 av 17541 rapporter:

Ej allvarlig

83

Allvarlig

552

Totalt handlagda 21 april

635

KOMMENTAR: 3 % handlagda rapporter. Astra Zeneca 552 allvarliga av 635 handlagda rapporter är 87% allvarliga. Vid 3% handlagda rapporter rapporterades 13 döda dvs 2% av handlagda allvarliga fall. 87% av 17541 inkomna rapporter kan man uppskatta att 15260 är allvarliga. Enligt Läkemedelsverket skulle det av dessa allvarliga kunna rapporteras 350 dödsfall. Är det trovärdigt då man skriver att allvarliga leder till döden? Och mängden uppmärksammade rapporter om döda av stroke. Man kan räkna med att en väsentlig del av dessa allvarliga fall med livshotande skador kan ha dött inom inte alltför lång tid och dessa dödsfall har då inte rapporterats. Jo möjligen i fel statistik som döda av covid19.

Ska vi gå på Läkemedelsverkets information så får vi en uppskattad dödssiffra av 434 (Pfizer) +100 (Moderna)+ 351 (Astra Zeneca) då blir det 885 dödsfall fram till 21 april. Det är trots dessa allvarliga siffror antagligen bara toppen på isberget. Och jag antar att Astra Zeneca har minst 10 gånger fler dödsfall än redovisade. Alldeles oavsett så är det beräknade antalet allvarligt skadade av AZvaccin inom tre och en halv månads försöksverksamhet < 18 000 (≈2,1% av vaccinerade, totalt 877900) och döda ca 900 (≈ 0,1% av vaccinerade vilket är likvärdigt vid dödstal från säsonginfluensor). Det innebär att denna försöksinsats orsakar sådana skador och dödstal att den borde avbrytas omedelbart.

Jag upprepar siffrorna är efter tre och en halv månads försöksverksamhet. Fortsatt vaccinering med livshotande skador leder sannolikt till större dödstal från vaccinering än de vi varje dag kan se från den osäkra covid19statistik som medierna vidarebefordrar.

Trots att detta är en försökvaccinering frångår man alla etiska regler, moraliska principer och patientlagar vid genomförandet av vaxkampanjen som också nu ska gälla barn. Har de någon talan i detta försök. Nej, de tvingas på ett farligt vax som vi bara kan ana konsekvenserna av. Det är utan tvekan ett svårt brott mot mänskligheten och de inblandade måste ställas inför rätta när den tiden kommer som möjliggör det. Ovanpå det håller man på och ska genomföra ett vaxinpass grundat på försöksvaccinering. Tankarna går ofrånkomligen till hur man skiljde ut judar under naziepoken. Ovaxade riskerar att bli ghettoförklarade och förbjudas mänskliga fri- och rättigheter, avtvingas ovärdig hantering. Frbjudas resemöjligheter. Skulle detta bli verklighet återstår revolt.

Vi som vet att denna kampanj inte rör att förbättra folkhälsan, tvärtom kommer den att sabotera folks immunförsvar. Kampanjen rör makt och pengar.

Tyvärr är en stor del av befolkningen så okunnig så de riskerar också bli fiende i detta.

Börje Peratt

Referenser

Granskningen härrör från Läkemedelsverkets sida om inrapporterade ”incidenter”-misstänkta biverkningar den 14 april och den 21 april: https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody1

Urklipp skärmdumpar Läkemedelsverkets PDFer 2021-04-21

COMIRNATY/PFIZER 34% handlagda rapporter

MODERNA 14% handlagda rapporter

Astra Zeneca 3% handlagda rapporter (av dessa är 87% allvarliga!)

Publicerat i medicin, Vaccin | Märkt , , , | 4 kommentarer

8000 människor i Sverige döda av Covid19 vaccin till midsommar?

Det dör sannolikt lågt räknat 46 människor varje dag i Sverige av Covid19vaccinering.

Spanien rapporterar massdöd från ett äldreboende dagarna efter att fullt friska äldre vaccinerats. Nio åldringar på ett äldreboende i Lagartera i Spanien har avlidit – bara dagar efter att de injicerats med Pfizers coronavaccin. (Nya Dagbladet).

TEXT/SAMMANSTÄLLNING: BÖRJE PERATT

Av Läkemedelsverkets statistik baserad på inskickade rapporter om biverkningar har man i Sverige fram till 14 april noterat: 153 döda Pfizer och ca 20 % handlagda rapporter av 6515 (Sannolikt 750 döda fram till 14 april). Astra Zeneca 10 döda 3 % handlagda rapporter av 16139 rapporter (Sannolikt 4000 döda fram till 14 april). Moderna 10 döda 16 % handlagda av 1269 inkomna rapporter (sannolikt 100 döda fram till 14 april). Det ger ett snitt på drygt 46 döda varje dag. Fram till den 14 april blir det ca 4 850 döda av Covid19 vaccin.

Idag den 22 April kan vi lägga till 368 och då blir det 5218 döda av denna häxbrygd. Till midsommar kan vi utgå från att 8000 rapporteras ha dött av Covid19vaccin. Ett ansenligt mörkertal inte inräknat.

Läkemedelsverket har en brasklapp som skriver ”Inrapporterade misstänkta biverkningar – coronavacciner”. Till detta ska fogas ett motstånd mot att skicka in misstänkta samband. Att en människa kollapsar direkt efter Covid19vaccinering skickas exempelvis inte in eftersom kollaps, svimning och koma inte står uppsatt som biverkan. Däremot står dödsfall som biverkan! Rapporter som rubricerats allvarliga åtföljs av texten dödliga, livshotande, invalidisering, missbildande. Detta till trots rapporteras ett minimum som dödsfall. Så de som dör efter rapportering står inte uppsatta som dödsfall utan kan till och med diagnosticerats som död med Covid19. Vilket ökar på dödssiffrorna av felaktig anledning.

Catarina Rabitsch

6 april kl. 09:15  · S.O.S FRÅN EN VÅRDANSTÄLLD!Jag jobbar inom sjukvården, på ett mindre sjukhus. De senaste veckorna har det inkommit flera personer till akuten som har blivit sjuka efter vaccination mot Covid 19. Många av dessa har varit så allmänpåverkade att de måste läggas in på avdelning med syrgas, mm. Symptombild ter sig liknande hos de flesta. Det handlar oftast om andningsproblem, oklar ökning av infektionsprover, blodtrycksfall, svår värk, mm. I flera fall har personerna drabbats av arytmi på hjärta inklusive vätska i lungor/hjärtsäck. Jag har träffat flera personer som har insett att det är vaccinet som har triggat symptom, medan andra inte förstår ett möjligt samband. Det kom upp på diskussion bland läkare att vissa fall kanske bör anmälas som misstänkta biverkningar. Emellertid framkom det till min stora förvåning att läkarna jag jobbade med inte hade en aning om hur man anmäler läkemedelsbiverkningar. Detta är läkare som är specialister med mångårig erfarenhet, kan nämnas! En speciell läkare skulle rådfrågas om hur man går till väga, men denne sa (efter att ha tittat i journaler) att han inte tyckte man skulle anmäla möjliga biverkningar om det gäller personer som är äldre med underliggande sjukdomar som kan förklara symptom, även om aktuell symptombild inte överensstämde med grunddiagnoser. En man hade kollapsat, bara 70 år gammal, men läkaren tyckte inte det skulle anmälas som biverkan eftersom han inte hittade uppgifter om att kollaps är en listad biverkan när det gäller vaccinet. Blev helt chockad över allt detta, och ändå jobbar jag inom vården. Jag skriver detta för att jag vill att fler ska få upp ögonen för hur det går till, hur stort mörkertalet är när det gäller biverkningar av läkemedel i allmänhet och vaccin i synnerhet. De flesta läkare vet alltså inte ens om hur man anmäler en biverkan, trots att de tillstår att de möter patienter som uppger biverkningar.

Vid midsommar lär vi ha lågt räknat 8000 döda av Covid19 vaccinering. Sannolikt det mångdubbla.

Eftersom påstådda dödstal av covid19 är synnerligen osäkert och överdrivet kan vi räkna med att fler dör av sprutan än av sjukdomen. Ovanpå det visar det sig att de som vaxats med covid19 är de värsta smittbärarna och kan i framtiden komma att utgöra den verkliga faran. Tidigare friska från äldreboende inklusive personal som vaxat får inom dagar och några veckor ett coronautbrott och mängder av kända bieffekter av covid19 som bland annat förlamning och naturligtvis även dödsfall. Tidigare alerta och friska åldringar uppträder plötsligt efter covid19vaccinering som Zombies.

Socialförvaltningen i Surahammar vaccinerade i början av 2021 alla på vård- och serviceboenden samt inom hemsjukvården. Två veckor senare drabbades man av ett “coronautbrott”, rapporterar Västmanlands Läns Tidning.

Stoppa massvaccination mot Covid19 omedelbart!

Dr Geert Vanden Bossche är en oberoende virolog och vaccinexpert som förr varit anställd vid GAVI och Bill and Melinda Gates Foundation.

Dr Geert Vanden Bossche har skrivit ett öppet brev med en vädjan som ”angår alla myndigheter, forskare och experter runt om i världen, och gäller: hela världens befolkning”, att omedelbart stoppa massvaccination mot COVID19, och motiverar med att det finns övertygande bevis för att en sådan dramatiskt kommer att förvärra konsekvenserna av virussmitta.

Dr Bossche menar att om mänskligheten ska leva vidare måste vårt immunförsvar ovillkorligen kontinuerligt tränas till att möta olika former av sjukdomsalstrare som kan dyka upp. Den nya tekniken kortsluter delvis detta nedärvda försvarssystem genom att gällande vax omprogrammerar människans DNA på ett mycket riskfullt sätt.

Den nuvarande extremt kritiska situationen tvingar mig att sprida detta nödmeddelande. Eftersom den exempellösa omfattningen av mänskligt ingripande i Covid-19-pandemin nu riskerar att resultera i en global katastrof utan motsvarighet, kan denna appell inte höras tillräckligt högt och starkt nog. … Denna typ av profylaktiska vacciner är helt olämpliga och till och med mycket farliga när de används i massvaccinationskampanjer under en viral pandemi..Förra måndagen gav jag internationella hälsoorganisationer, inklusive WHO, min analys av den nuvarande pandemin baserad på vetenskapligt präglade insikter i immunbiologin i Covid-19. Med tanke på akutnivån uppmanade jag dem att överväga mina farhågor och att inleda en debatt om de skadliga konsekvenserna av ytterligare ”viral immunflykt”. … Samtidigt som det inte finns någon tid att förlora har jag ändå inte fått någon feedback. Experter och politiker har varit tysta medan de uppenbarligen fortfarande är angelägna att tala om mildare regler för att förebygga infektioner och ”ökad rörelsefrihet”. Mina uttalanden är baserade på ingenting annat än vetenskap. De ska endast motsägas av vetenskapen. Medan man knappt kan göra några felaktiga vetenskapliga uttalanden utan att kritiseras av kamrater, verkar det som eliten av forskarna, som för närvarande är rådgivare för våra världsledare, föredrar att hålla tyst. Tillräckligt med vetenskapliga bevis har framförts. Tyvärr förblir bevisen obehandlade av dem som har makt att agera. Hur länge kan man ignorera problemet när det för närvarande finns massiva bevis för att virusimmunflykt nu hotar mänskligheten? Vi kan knappast säga att vi inte visste – eller inte varnades. I detta förtvivlade brev sätter jag hela mitt rykte och trovärdighet på spel. Jag förväntar mig åtminstone detsamma av er, mänsklighetens väktare. Det är ytterst angeläget. Öppna debatten. På alla sätt: Vänd vinden! ÖVERSÄTTNING: GÖSTA SINGSTRAND

Propagandamedierna fortsätter rapportera falsarier om smittade och döda av covid19 men inte ett ljud om alla som nu skadas och dör av vaccineringen.

Börje Peratt

Några länkar:

Den okränkbart garanterade mänskliga värdigheten

Domslut: Corona-lockdown är författningsstridig och verkningslös

Falsklarm! Medier orsakar panik i samhället och tumult på sjukhus

Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga! (vetenskaplig studie)

Vad kallas landsförräderi då jordens folk grundluras?

Publicerat i Media, Vaccin | Märkt , , | Lämna en kommentar

WHO Svininfluensa SvD

Hård kritik mot pandemilarmet

Trots att svininfluensan försvunnit från rampljuset ökar kritikerstormen mot WHO (Världshälsoorganisationen). Den hårt trängda FN-organisationen lovar vissa förbättringar.Under strecketInger AtterstamUppdaterad 2010-06-29Publicerad SvD 2010-06-28 Dela artikeln:

Hård kritik mot pandemilarmet

Svininfluensa, först upptäckt 1930, är en vanlig och ibland dödlig grissjukdom som orsakas av influensavirus typ A. Den sprids normalt inte till människor, även om smittfall noterats emellanåt, främst bland personer som varit i direkt kontakt med grisar.
Vanligt influensavaccin för människor skyddar inte mot svininfluensa.
WHO har pekat ut svininfluensa som en tänkbar orsak till mänskliga influensapandemier, som brukar uppträda vartannat eller vart tredje årtionde. Den senaste verkliga pandemin var Hongkonginfluensan, som slog till för över 40 år sedan.
Svininfluensan ska inte förväxlas med den fruktade virusvarianten H5N1, fågelinfluensan, varav närmare 400 människor har smittats i världen sedan 2003.

VAD ÄR WHO?

Världshälsoorganisationen är ett FN-organ med 193 medlemmar som grundades 1948 och har högkvarter i Genève. WHO koordinerar internationell medicinsk hjälp till drabbade av sjukdomar som sars, malaria och aids. WHO bekämpar också andra sjukdomar genom att exempelvis distribuera vaccin.
Man driver också kampanjer för att minska tobaksförbrukning och forskning om magnetfält från mobiltelefoner.

”Pandemin som inte var någon pandemi”, sammanfattar den brittiske parlamentarikern Paul Flynn från Labourpartiet året med svininfluensa i en starkt kritisk rapport till Europarådet.

Han vänder sig främst mot WHO:s agerande men också mot alla som ansvarat för svininfluensahanteringen som EU-organisationer och smittskyddsmyndigheter i respektive länder.

– Ett slöseri av enorma summor skattepengar och en omotiverad skräck som spreds till befolkningen i Europa, är ytterligare en slutsats.

Han är inte ensam om sin kritik mot WHO. En annan tungt vägande aktör är den ansedda brittiska läkartidningen BMJ (British Medical Journal) som genomfört en ingående undersökning av WHO:s pandemistrategi.

Deras artiklar ger ytterligare bränsle åt den återkommande huvudkritiken för överdrifter, hemlighetsmakeri och dolda relationer till läkemedelsindustrin inom WHO.

BMJ:s slutsats är inte heller nådig:

– WHO:s trovärdighet är svårt skadad, konstaterar tidningens chefredaktör Fiona Godlee och kräver snabba insatser för att återställa människors förtroende för FN-organisationen.

Det var den 11 juni förra året som WHO:s generaldirektör Margaret Chan under en dramatisk presskonferens förklarade att svininfluensan (H1N1) var en pandemi. Den främsta effekten var att ett stort antal länders kontrakt med vaccinföretag aktiverades och miljarderna kunde börja strömma in till företagen.

Nu ett år senare har svininfluensan i det närmaste försvunnit. Få eller inga nya fall noteras. Istället står flera länder med stora överskott av vaccin som de inte vet vad de ska göra med. Bara i Sverige handlar det till exempel om överblivet vaccin för sådär 400 miljoner kronor, i Irland över 100 miljoner.

Samtidigt ska enligt investmentbanken JP Morgan försäljningen av svininfluensavaccin renderat mellan 7 och 10 miljarder dollar i vinst till vaccinföretagen under 2009.

WHO:s agerande väckte snabbt kritik för alltför överdrivna uttalanden om riskerna och också om misstänkt påverkan från läkemedelsindustrin.

SvD kunde som första tidning redan i november förra året avslöja att de känsliga och kommersiellt så viktiga besluten om att klassa svininfluensan som pandemi visserligen formellt fattades av generaldirektör Chan själv. Men hon tog råd från en speciell nyinrättad katastrofkommitté som består av 16 experter. Vilka de var var dock hemliga, förklarade WHO ampert för SvD flera gånger. Det gick alltså inte att få reda på vilka de var och vilka band de eventuellt hade med vaccinindustrin.

Efter SvD:s artiklar släppte WHO till sist namnet på ordföranden i den hemliga kommittén, den australiensiske virusforskaren John Mackenzie.

Inte heller BMJ lyckades få fram fler namn och WHO har konsekvent vägrat lämna ut information om sina influensarådgivares jävsdeklarationer till BMJ och till andra.

Den massiva kritiken har nu lett till ett antal ovanliga motaktioner från WHO:s sida. Det första steget var att tillsätta en som WHO säger fristående kommitté som ska utreda WHO:s pandemiinsatser. I den är däremot är medlemmarnas namn offentliga. Men det faktum att ordförande i katastrofkommittén John Mackenzie själv sitter med i utvärderingen har fått många att redan nu ifrågasätta oberoendet.

Den andra insatsen är ett längre uttalande på WHO:s hemsida där organisationen medger åtminstone vissa problem. Huvudbudskapet slås fast än en gång: WHO har absolut inte fattat beslut för att öka industrins vinster. Men samtidigt förklaras att det är oundvikligt att WHO:s experter har band till läkemedelsföretagen, men WHO medger att rutinerna för att säkerställa industrikopplingar behöver skärpas.

WHO skriver också att det är förståligt att hemlighållandet av namnen på medlemmarna i kriskommittén kan väcka misstankar om påtryckningar. WHO avslöjar också att under Sars-utbrottet utsattes WHO:s experter för olika former av kommersiell lobbypåverkan som hotade deras objektivitet.

Organisationen meddelar därför nu att samtliga namn i kommittén och deras eventuella industrikontakter ska offentliggöras så fort svininfluensan är över.

Slutligen lovar också WHO att skärpa rutinerna när det gäller kontrollen av och öppenheten om deras experters relationer med kommersiella intressen.

Frågan är om detta tystar kritiken.

Fotnot: Paul Flynns rapport lämnades till The Social, Health and Family Affairs Committee of the Parlamentary Asssembly of the Council of Europe (Pace). http://assembly.coe.int

Artikel kopierad för att säkerställa dess innehåll

Källa Länk https://www.svd.se/hard-kritik-mot-pandemilarmet

Publicerat i Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

US Senator Rand Pauls obevekliga tillintetgörande av Fauci om masker och skenhelighetens teater

Videon i senatorförhöret har tagits bort av Youtube eftersom den så kraftfullt raserar Faucis trovärdighet. Men jag lägger in ovan den av Youtube än så länge ej censurerade video där Fauci får fritt fram. Senator Paul nämner att Sveriges politik lett till färre döda än många andra länder och därför blir Pandemilagen ett grundskott i vår regerings trovärdighet. Ursprungsvideon som är kommenterad i artikeln hittar du längst ned på säker plattform. Trailer med svensk subtitle Fauci munmask teater

ARTIKEL-UNDERLAG Tom Tillison ”Rand Paul’s relentless mic-drop takedown of Fauci over masks and virtue ‘theater’ gets heated” BPR Business&Politics. Länk

Översatt och bearbetad av BÖRJE PERATT

Vita husets medicinska rådgivare Dr. Anthony Fauci hamnade i en för honom svår diskussion med senator Rand Paul, R-Ky., vid en senatsutfrågning om landets coronavirusinsats. Paul grillade Fauci om huruvida människor behöver bära mask och kallade det teater. Senatorn, en ögonläkare, betonade att ”det har inte gjorts några vetenskapliga studier som argumenterar för eller bevisar att infektion med COVID inte skapar immunitet”…

”Med tanke på att inga vetenskapliga studier har visat betydande antal återsmitta hos patienter som tidigare har smittats eller tidigare vaccinerats, vilka specifika studier citerar du för att hävda att allmänheten borde ha masker långt fram till 2022?” Frågade Paul. Fauci ifrågasatte sambandet mellan masker och återsmitta. Paul tryckte på med ytterligare betoning av fakta.

”Du uppmanar alla att bära en mask, oavsett om de har haft en infektion eller ett vaccin,”  ”Det jag säger är att de har immunitet, och alla håller med om att de har immunitet. Vilka studier har du att människor som har fått vaccinet eller har fått infektionen sprider infektionen? Om vi ​​inte sprider infektionen, är det inte bara teater? ”

Frågan ställde till problem för Dr. Fauci, som insisterade på att det inte var teater. ”Du har fått ett vaccin och du har två masker, är det inte teater?” upprepade Paul.  Lagstiftaren pressade Fauci att nämna en enda studie som visar betydande återinfektion. Fauci försökte med att man måste skydda sig mot varianter och pekade på en sydafrikansk studie av Johnson & Johnson om människor utsätts för varianter av viruset. Diskussion gick fram och tillbaka när Paul fortsatte att be om en studie som visar betydande återinfektion och Fauci fortsatte att prata om varianter.

”Du gör en policy baserad på gissningar”, avfyrade Paul. ”Nej. Det är inte baserat på gissningar, svarade Fauci. ”Du har gissningen som pekar på varianter, så du vill att folk ska ha masker i ytterligare ett par år”, sade GOP-senatorn. ”Du har vaccinerats och du bär två masker för att visa dygd (skenhelighet),” sa Paul. ”Du kan inte få det igen. Det finns nästan noll procents chans att du kommer att få det, men ändå säger du till människor som har haft vaccinet, som har immunitet – du trotsar allt om immunitet genom att be folk att bära masker efter att de har bevisad immunitet. ” Paul betonade att människor inte vill bära maskerna.  Fauci kunde inte peka på en enda studie som gav stöd för hans hållning.

”Du borde säga att det inte finns någon vetenskap som säger att vi kommer att ha ett problem från det stora antalet människor som är immuna. Folk vill inte höra att de i all framtid tvingas bära mask. Det finns ingen vetenskap bakom det. ” ”Tja, låt mig bara säga att masker inte är teater,” svarade Fauci. fortsatt med avsaknad av vetenskaplig grund. ”Om du har immunitet är det teater”, insisterade Paul. ”Om du redan har immunitet bär du en mask för att ge andra falsk trygghet. Du har ingen mask på grund av någon vetenskap. ”

Mouth Masc Theater – Fauci in the hot spot

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Förnekelsernas och lögnernas tidevarv

Inför andra världskriget var det främst två stora motsättningar inom politiken och det var Fascismen kontra kommunismen.  Denna motsättning har synliggjorts i USA. Där särskilt Trumpföljarna beskyller vänstern för den terrorism som man själv ägnar sig åt. Det blir något patetiskt om det nu inte vore så sorgligt.

Vem kan man då lita på?  Ingen? Jo personliga berättelser från kvalificerade forskare och dem som arbetar i vården är väl de enda jag tror på. Mängden medier borde väl annars gagna kunskapsbildning. Men i själva verket har vi fått allt fler låsta positioner och urvattnad eller än värre uppblåst och förfalskad information särskilt när det gäller corona, statistik och vaccin. Vad är sant och vad kan vi tro på? Vad är tyckanden och ryktesspridning och vad är sanning? Även om jag blev glad över att den storlögnande psykopaten sparkades ut ur Vita Huset så insåg jag att något mycket värre kunde ta plats. Ja inte Biden och Harris som ju fått munkavle, utan dem som verkligen styr; Fauci, Gates, Rockefeller, Black Stone (?). Demokraternas USA tycks således numer, liksom Socialdemokraterna i Sverige, vara ledda av antihumanisterna och det är väl kanske det mest förödande för inte bara landet i fråga utan för hela världen. Det sk RNA vaccinet mot Corona är rena dödssprutan just som Dr Judy Mikovits varnat för i Plandemic.

CDC – The Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) rapporterar den 22 januari att sedan vaccineringen inleddes har 285 dött av vaccinet i USA och utöver det rapporteras 9,515 skadade. Både Pfizers Covidvaccin och Bil Gates Modernavaccin anses fortfarande vare på teststadiet. The Defender analyserar dess skadliga biverkningar.

DETTA ÄR ANTIHUMANISMEN I SVERIGE:

Tidningen Expressen som jag döpt till Häxprocessen hade på sin redaktion en skylt i taket vars andemening var att Källgranskning förstör historien. Jag kommer inte ihåg den exakta ordalydelsen men budskapet till reportrarna var klart. Var inte för ivrig med att gräva fram sanningen. Den före detta redaktionschefen Thomas Mattsson gick ju också i pseudoskeptikernas ledband och var den som ledde mediedrevet mot Dr Erik Enby med fruktansvärda anklagelser utan någon som helst verklighetsbakgrund. Jan Guillous skadeglädje då Mattsson sparkades var inte att ta fel på: Jan Guillou: Mattsson var en skurkaktig publicist – Omni

Men Expressen var inte på långt när ensamma i drevet mot Erik Enby. När jag så gjorde mina dokumentärer om Erik Enby blev det också tydligt att inte bara Expressen var djupt nedsjunken i den värsta formen av ryktesspridning och skvaller. Det gällde även i stort sett samtliga större medier. Med undantag av SvD, UNT, VLT och någon till.

Sveriges Radio bröt sin policy och medverkade till lagvidrig husrannsakan

Den värsta upptäckten var att min forna arbetsplats Public Service  var förgiftad av denna antihumanism. SVT vridet? Andra kritiska artiklar mot: Sveriges Radio och SVT artiklar 20152016,  Svininfluensavaccinet dödade 21 och räddade möjligen 6

Så kom överraskningen med Trumpföljarnas utbredning

Svårigheten att föra dialog med vilseförda alternativister kan jämföras med hur jag tidigt avfärdade dialog med antihumanisterna, pseudoskeptikerna i Vetenskap och Folkbildning som representerar den inkvisition och statspolis som idag tagit över samhället. Man kan också fråga sig om Voffare är nöjda med den avveckling som inte bara Sverige fått utstå utan hela världen.

Är det detta globala maktövertagande med industrimedicinens hjälp som antihumanisterna har understött och eftersträvat? Jag tänker också på storlögnaren Donald Trump som missbrukat yttrandefriheten och hetsat till våldsamheter som lett till mord. Nu har hans Twitter stängts av pga av en kombination av lögnaktiga och hatfulla texter som uppviglat hans följare till att storma kongresshuset och nu gapar de för full hals om brott mot yttrandefriheten. Det är naturligtvis meningslöst att ens försöka föra en dialog med dessa sektifierade Trumpföljare som tror på allt han säger.

DETTA VAR RASISMEN I USA:

Fascismen och Trumps följare

Med Trumperan följde en skrämmande upptäckt. Flera av dem som gav stöd till Erik Enby var Trumpföljare, ja inte bara följare utan fanatiker. Är trumpföljarna fullständigt bländade? Hur kunde man över huvud taget förena viljan till hälsofrihet med denna rasism och sexuella övergrepp?

Detta bildspel kräver JavaScript.

Men det blev värre! Med Trumps frånfälle har ANTIHUMANISMEN i USA och Coronabedrägeriet fått fritt spelrum.

Klicka på bilden för kommenterad kort video om Event201 som är den ”påhittade” förberedelsen för att instruera medier och politiker hur de ska driva coronakampanjen.

President Joe Biden genomför nu lydigt Faucis, Bill Gates och Rockefellers Event 201. Planen för att ta över och kontrollera världen. Alla tvingas bära mask och hålla sociala avstånd vilket garanterar att möten och demonstrationer blir olagliga. I ett enda slag har man således pulvriserat mänskliga rättigheter och infört polisstatens inskränkningar på folket.

Coronakampanjens maktspel

Massmedierna symboliserar sedan 2020 de värsta förnekarna och sociala plattformars “faktagranskare” bannlyser fakta som avslöjar coronabedrägerierna. Vi lever i en tid då sociala plattformar stänger av kritiker och censurerar sakliga fakta som stör den globala makt som med Corona-kampanjen tagit över den officiella världsbilden i massmedierna.  John Hopkins institutet i USA har blivit sinnebilden för statistikpropaganda baserad på påhittade/overifierbara siffror. Corona en gigantisk bluff? – Åtgärderna är extremt skadliga! (vetenskaplig studie)

Folkets protester och demonstrationer kommenteras knappast alls av dessa lydiga massmedier och om man gör det så blir det flyktigt och på gränsen till falskt.  Böndernas massprotester i Indien har rapporterats som revolt mot att de har blivit låsta av storföretagare som bestämmer priser och gör det omöjligt för bönderna att överleva.

Men man nämner inget om Corona-restriktioner som hindrar dem och som det visar sig bland bönderna har inte någon “pandemi” brutit ut ändå rapporterar medierna och myndigheterna om hotet från Covid 19. Direktkontakt med dessa bönder avfärdar smittan. Så varför ska de förhindras i sitt arbete av en obefintlig smitta där de måste samverka? Övergreppen och förtrycket har lett till att tusentals bönder i vanmakt tagit sina liv. Men revolterna sprider sig också i Europa. Från Nederländerna rapporteras våldsamma upplopp i minst tio städer i början av 2021.

Detta rapporteras flyktig  från svenska medier när dessa omfattande demonstrationer i minst tio städer i Nederländerna borde få riksdagens ledamöter att fundera över riskerna med upplopp mot Pandemilagen. Demonstrationerna i Holland är så omfattande att en politiker omnämnt dem som folkuppror och revolution. Från Danmark och Spanien rapporteras också omfattande demonstrationer. Yle

Svenska massmedier är en avgörande orsak till den masshysteri som i Sverige lett till nedstängning och pandemilag. Frågan är om svenska folket fortsätter att lydigt ställa sig i vaccin-kön och riskera få allvarliga biverkningar som det 40-tal som hittills rapporterats döda i Sverige. I lilla Gibraltar 56 döda, i Norge 13 döda, andra observatörer pekar på minst 40 dödsfall. Enligt uppgifter från VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) dog minst 181 amerikaner från COVID-19-vacciner på bara två veckor. Det rapporterades om att ett ofött barn dog strax efter att mamman fick Pfizer COVID-19-vaccin således medan hon var gravid. Skadorna är många fler. Mörkertalet är stort. WHO manar till lugn… Pfizer vill ha mer betalt för varje ampull då man funnit att man kan göra sex istället för fem vaccineringar. Girigheten är monumentan.

Alla dessa siffror och statistik som baserar sig på ovetenskapliga test och obevisade påståenden och ännu inget bevisat obducerat dödsfall av Covid19. Vad gör journalisterna förutom att lydigt propagera?

Toppläkare fastslår: Coronaviruskrisen är den största bluff som någonsin har begåtts…

Dagens Homepati har en artikel som är väl värd att uppmärksamma också med en undersköterska som berättar.

Han menar att han är satt att ta hand om de äldre, tvätta dem, se till att de får mat och prata med dem och han känner dem och vet hur de mår. Många av de äldre var inte sjuka, de kunde gå, prata och tänka innan vaccinet och hade ett liv, men nu är ungefär 60-70 procent sjuka av dem som fick vaccinet och många har tappat sina funktioner. De som tidigare kunde gå, kan inte längre gå, de som tidigare kunde prata, pratar inte längre och de som hade bra hjärnfunktioner och kunde tänka, kan inte längre tänka och är nu förvirrade, berättar han.

Redan i mitten på januari har 14 av de boende dött på hans arbetsplats.
–De dör som flugor och de dör i våra armar.
Han ställer dessa dödsfall i relation till noll dödsfall under 2020 då endast fem hade Corona men ingen dog. Nu har många fått allvarliga biverkningar efter vaccinet och många dör. Cheferna bortförklarar det med att påstå att de har “superspridning” på boendet och att det nu är stor smittspridning av Coronaviruset.

Börje Peratt
Läs mer:
Vårdpersonal dog efter andra coronasprutan
Astra Zenecas aktie föll efter dödsfall
Alla vaccinerades – sedan kom coronautbrottet

Publicerat i Alternativister, Antihumanister, journalistik, Media, Propaganda, Pseudoskepticism, Sveriges radio, Vetenskap och Folkbildning, Vetenskapliga inkvisitionen | Märkt , | 1 kommentar

D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19 (säkerhetssparad)

Läkartidningen 2020-05-07: D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19 Länk

D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19

Mats B Humble, psykiater, med dr, institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Henrik Pelling, barnpsykiaterUppsala

Susanne Bejerot, överläkare, Region Örebro län; professor, institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Publicerad:
Lakartidningen.se
(uppdaterad 2020-05-11)

 

Det kliniska förloppet vid covid-19-infektion varierar extremt, från subkliniskt till ECMO-krävande. I epidemiologiska rapporter, och även i andra studier, har man försökt identifiera riskfaktorer som skulle kunna visa på åtgärder för att förebygga svåra fall och effektivare behandla dem som ändå drabbas.

Hög ålder förklarar inte alla fall och är ju svårt att åtgärda. Åldrandet är kopplat till många fysiologiska mekanismer, och de som har relevans vid covid-19 bör återspeglas i rapporteringen även hos andra riskgrupper. ACE-2-receptorn har fått stor uppmärksamhet, men det har hittills inte lett till realistiska möjligheter att påverka sjukdomen [1]. Andra epidemiologiska ledtrådar bör följas upp i förhoppning om att hitta effektiva åtgärder.

Infektion och dödlighet i covid-19 drabbar oproportionerligt många afroamerikaner, även efter kontroll för socioekonomiska riskfaktorer och annan sjuklighet [2]. I Sverige tycks personer med afrikanskt ursprung också vara överrepresenterade. Sex av de 15 första avlidna i Stockholm hade somaliskt ursprung, men även personer med ursprung i Irak eller Syrien har visats ha en klart ökad risk enligt data från Smittskydd Stockholm.

Kända riskfaktorer för covid-19 är övervikt, diabetes och institutionsboende. Gemensamt för samtliga kända riskfaktorer (även hög ålder) är låga D-vitaminnivåer [3-6]. D-vitaminbrist (25-OH-D-vitaminnivåer under 50 nmol/l) förekommer hos över 70 procent av afroamerikaner [7]. I Sverige är risken för låga D-vitaminnivåer sannolikt ännu högre, med tanke på avståndet från ekvatorn. Flera studier visar också att majoriteten av svensksomaliska kvinnor har extremt låga D-vitaminnivåer (< 25 nmol/l) [8-10]. Låga nivåer rapporteras även hos äldre på institutioner (oavsett etnicitet) [5, 6], personer med intellektuell funktionsnedsättning [11] och patienter inom psykiatrin [12].

Enligt The Guardian (18 april) var 34,5 procent av covid-19-patienter inom den brittiska intensivvården svarta, asiater eller av annan etnisk minoritet, trots att de endast utgör 13 procent av befolkningen [13]. Detta kan knappast förklaras enbart av socioekonomiska förhållanden, då de 14 brittiska läkare som avlidit i covid-19 också tillhörde en etnisk minoritet [13]. Att socioekonomin inte är utslagsgivande framgår av en artikel i Washington Post (27 april) som rapporterar om höga dödstal i covid-19 i välbeställda delar av USA med i huvudsak afroamerikansk befolkning.

I en filippinsk studie [15] delades 212 patienter med covid-19 in i fyra kliniska svårighetsgrader: lindrig (utan pneumonidiagnos), måttlig (verifierad pneumoni), svår (hypoxi, syremättnad ≤ 93 procent) och kritisk (andningssvikt/ARDS). Genomsnittligt 25-OH-D-vitamin i serum för de fyra grupperna var 78,0, 68,5, 53,0 respektive 42,8 nmol/l. Konstaterad D-vitaminbrist (under 50 nmol/l) gav kraftigt ökad risk för allvarliga komplikationer jämfört med nivåer över 75 nmol/l.

D-vitaminbrist ökar risken för svårt förlopp vid covid-19. En metaanalys av placebokontrollerade studier visar att D-vitaminbehandling skyddar mot luftvägsinfektioner generellt. Effekten är störst (NNT = 4) hos individer med låga D-vitaminnivåer (< 25 nM) [16], vilket kan förklaras av vitaminets effekt på immunförsvaret [17, 18].

D-vitamin är billigt och ofarligt inom terapeutiska gränser. Trots att det saknas evidens från randomiserade behandlingsstudier för D-vitaminets skyddande effekt mot covid-19 [19, 20] bör man sträva efter att höja D-vitaminstatus hos riskgrupper som inte når upp till adekvata nivåer genom solljus eller kosten.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Den talangfulla Dr Fauci och hans långa kriminella historia

Fauci talar i Vita Husets pressmöte om COVID-19, April 2020, närvarande President Donald Trump (left) och Vice President Mike Pence (right) WIKIPEDIA Public Domain

”Coronavirusproven bevisar inte alls att det finns ett dödligt virus hos någon patient … det är kanske det största kriminella bedrägeriet i medicinsk historia.”

Anthony Fauci har mer inflytande över Covid-19-politiken än presidenten. En närmare titt på Anthony Faucis karriär ger en mycket alarmerande bild.
Tony Fauci har haft toppositionen vid NIAID (NIH: National Institute of Allergy and Infectious Diseases) motsvarande svenska Smittskyddsinstitutet, i Washington i spektakulära 36 år. Idag är han en bra bit över pensionsåldern 79 år och innehar de finansiella medlen och makten för att avgöra vilka läkemedelsföretag eller universitetsforskare som får statliga medel eller inte från NIAIDs årliga budget på 5 miljarder dollar.

The Talented Dr. Fauci

av F. William Engdahl
ÖVERSÄTTNING: Börje Peratt

Låt oss gå tillbaka till 1984 när Fauci utsågs till chef för NIAID under Reagan-eran.

Robert Gallo, 2017, DavidWilliamH – Eget arbete, Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Det året höll en AIDS-forskare, Robert Gallo, som arbetade under Fauci, en presskonferens för att meddela att han hade ”upptäckt” AIDS-viruset. Han påstod att HIV var ett mänskligt immun-brist-virus. [Enligt virologen och den högt ansedda forskaren Judy Mikovits hade Fauci och Gallo i konspiration stulit hennes forskning. Se Plandemic]

Det chockerande tillkännagivandet [från Gallo] som gick runt om i världen var i strid med vetenskapliga förfaranden för tidigare peer-reviewed publicerade vetenskapliga bevis, inklusive nödvändiga elektronmikroskopanalyser.

Det var ett fall av ”vetenskap vid presskonferens” som professor Peter H. Duesberg beskrev det som en kritisk vetenskapsman. Duesberg var en prisbelönt forskare vid Berkeley som isolerade den första cancergenen genom sitt arbete med retrovirus 1970 och kartlade den genetiska strukturen hos dessa virus.

För Gallo och Fauci var det obetydligt eftersom miljontals forskningsmedel flödade in i NIAID för att undersöka det nya viruset, HIV. Fauci och Gallo hävdade att AIDS var mycket smittsamt, också genom sexuell överföring, särskilt bland homosexuella män.

Innan Gallo hävdade att de hittat hiv-aids-viruset hade NIAID forskat om läkemedlets, popparnas eller nitriternas, bevisade immunsuppressiva roll hos de tidigaste aids-patienternas död.

Det släpptes snabbt till förmån för att undersöka ett ”botemedel” mot AIDS. Medierna fick höra att AIDS var ”århundradets folkhälsohot.”

Gallo fortsatte med sin linje och tjänade miljoner på sitt patenterade blodprov för HIV, trots att testet ofta gav falska positiva resultat och inte testade direkt för det påstådda viruset utan för aktiva antikroppar, något som immunologipraxis menade var ogiltigt, eftersom antikroppar bara visade på en tidig infektionsrespons och inte nödvändigtvis närvaro av AHIV. Vid denna tid på 1980-talet var Fauci ansvarig för AIDS-forskning vid NIAID, en tjänst som han fortfarande innehar …

Ändå har detta bedrägeri format Tony Faucis karriär i mer än 35 år. Fauci som chef för NIAID har tagit miljoner från Bill & Melinda Gates Foundation samt Clinton Foundation tillsammans med tiotals miljarder från amerikanska skattebetalare för denna falska forskning. Misstänksamt drabbades 2006 års artikel av Giraldo och de Harven plötsligt av tidskriften 2019 strax före coronavirus Wuhan-utbrottet.

Läs hela artikeln på Humanism & Kunskap

Publicerat i corona | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Dokument, länkar

Dr Anthony Fauci, NIAID finansierar 2009, kinesisk forskare med $362,489 för att utföra studier på: SARS-CoV S Vaccines. Länk: https://grantome.com/grant/NIH/R01-AI068002-03

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Inget virus i påstådda Covid19 döda patienter!


Klicka på bilden för att starta Youtubevideon. Skulle videon tas bort från Youtube så finns den här: Länk https://www.brighteon.com/d2453af0-4576-40c0-a5c9-96210bbc471e/

Patologen Elisabet Englund, adjungerad professor vid Lunds universitet har inte funnit något virus i sju påstådda Covid19 patienter. Denna uppseendeväckande information som hon delat i en TV4 intervju har också kommenterats på nätet och här i en youtubekanal

Detta har jag i min tur kommenterat i en artikel på Humanism & Kunskap. Obducenten fann inget virus i påstådda Covid19-patienter. Där kan du läsa hela den artikeln.

Jag har kontaktat TV4 för att få tillgång till den ursprungliga intervjun och även gjort en intervju med professor Englund för att kontrollera hur hon upplever att hon har citerats på youtube och kollat med TV4 hur de ser på detta youtubeinslag av någon som sagts mig heta Daniel. Eftersom jag endast får tillgång till TV4inslaget via länk så får vi hoppas att den inte tas bort. Här gäller således citaträtten.

Inslaget på TV4 är namngivet ”Var det Coronan som dödade?”

Det framkommer att professor Englund vid obduktion av 7 patienter som i förväg diagnosticerats Covid19 dödsfall, inte har funnit något coronavirus i någon vävnad. Hon nämner i en intervju med mig att lungorna ser ut som att de drabbats av en infektion. På min fråga om de kan se ut så vid andra infektioner eller influensor eller virus svarar hon ja. Samtidigt förnekar hon inte att det kan finnas Covid19 smitta i kroppen fastän hon inte har hittat något sådant.

Englund nämner i TV4 intervjun även cytokiner och här har MrX på Youtube en poäng då han lyfter fram att en så kallad cytokinstorm eller möjligen en infusionsstorm efter en tveksam eller direkt felaktig ”läkemedelsadministration”. Dvs den medicinska behandlingen har sannolikt orsakat dödsfallet. Det är inte ovanligt. Men ett sådant samband kan inte bevisas i en obduktion. I USA visar dock statistiken på att vart tredje dödsfall inom vården beror på medicinsk felbehandling. Det är också klarlagt att ett stort antal äldre har felbehandlats och dött vid svensk äldrevård under påståendet att dessa varit covid19 smittade. Såväl internationella som svenska studier pekar på att mätfelen är ansenliga. En västsvensk studie visar att av de som testats positivt för covid19 indikeras att 85% är mer eller mindre osäkra positiva diagnoser och av dem förekom i 15% av de påstådda positiva diagnoserna inget virus alls. Sådana artiklar försvinner snabbt från Google. Men det är hälsovårdsmyndigheter i sydvästra Sverige som slagit larm.

Tusentals felaktigt positiva covid19 test DN. Folkhälsomyndigheten slå larm om felaktigt positiva test

Felet har lett till att cirka 3 900 personer provtagna i nio olika regioner har sannolikt fått falska positiva svar. De har alltså felaktigt fått veta att de har en covid-19-infektion. Proven togs mellan 24 april och 18 augusti.

Det har i min närhet funnits äldre personer som stängts in på vårdinrättningar där de smittats av något således osäkert vad och fått palliativa vård för minsta lilla förkylning. I flera sådana fall har paniken och vanvården orsakat för tidig död.
Ta gärna del av artikeln som även berör hur våra gamla vårdats och dött i Sverige.

Professor Englund anser att man kan säkra huruvida någon smittats av covid19 via RNA-test eller blodprov som kan visa på antikroppar. Men även här visar andra forskare att det begåtts omfattande fel vid provtagning och diagnos vilket sänker förtroendet för resultat från alla sådana test och prov.

Det är uppseendeväckande att flera forskare och läkare kommit fram till att det är omöjligt att säkerställa detta virus eftersom man helt enkelt bara finner sånt som redan finns i kroppen och med en felaktig diagnos omvandlas det till smitta. ”Gigo” (garbage in garbage out) samma som gäller för datateknisk analys. Internationella forskare som vid Bulgarian Pathology Association anser att Ingen har dött av Covid 19.

Vi som noga följde rapporterna och studierna efter Wuhanutbrottet kunde också dra slutsatser att det var något som inte stämde. Det behövs ingen konspirationsteori för det. Vi kunde ifrågasätta åtgärderna med den hysteriska omedelbara statistiken för antal smittade och döda varje dag. Detta utbrott kom aldrig i närheten av en pandemi. Ändå stängdes hela länder ned. Coronaviruset – hur rimliga är åtgärderna? – vetenskaplig studie. Denna artikel fick drygt 95 000 läsare.

När det gäller diagnoser har flera forskare även i Sverige kommit fram till att dessa COVID19 PCR-test är tveksamma ja till och med vetenskapligt meningslösa.

En internationell studie som fått stor spridning visar att upp till 90 % av alla påstådda Covid19 positiva test är feldiagnoser. (Up to 90% of those who tested ‘positive’ for COVID-19 wrongly diagnosed)

Läs gärna vidare hela artikeln på Humanism & Kunskap
Obducenten fann inget virus i påstådda Covid19-patienter

Belastningen på samhället, företagen, befolkningen, sjukvården är orimlig givet en smitta som i jämförelse inte är särskilt farlig däremot blir direktiven och restriktionerna farliga då de i praktiken undergräver immunförsvar och folkhälsa vilket i senare skede gör människor mer sårbara och då kan den ”planerade” försvårade effekten av ett virus bli en realitet. Det ger diaboliska konnotationer.

Börje Peratt

Publicerat i Hoax | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Corona en konspiration mot mänskligheten

Videomonologen med David Icke orsakade en del dubier. Han anses vara näst intill kung av konspirationsteorier och jag har funnit en hel del av hans påståenden märkliga så det är inte helt självklart för mig att sprida en video med hans budskap.

Videon berör ”coronautbrottet” ett ämne som jag granskat sedan de första signalerna om corona i januari/februari 2020. Här får vi se Icke som en presentatör som trovärdigt och sakligt framför kritik mot ”pandemibluffen”.

I själva verket är det fråga om statsterrorism genomförd globalt och på uppdrag av det som Icke kallar skuggregering med mål om världsstyre och där resultatet blir polisstater över hela världen. Vi är helt överens om denna slutsats. Jag menar att steg 1 i denna process var svininfluensan. Steg 2 är den nuvarande ”coronaplandemin” och steg 3 kommer i nästa påstådda våg av smittade då man räknar med att kunna tvångsvaccinera majoriteten av jordens befolkning med ett förfärligt gift med oanade konsekvenser. Icke menar att det handlar om att genetiskt påverka våra DNA.

Icke tycks ha haft tillgång till motsvarande källor som jag har hittat och skrivit om. Han tillför en del krassa slutsatser som att coronaviruset är ett rent påhitt. Men han får stöd för detta i en artikel av Rosemary Frei och Patrick Corbett som jag tidigare översatt och kommenterat: ”Inga bevis för att någon har dött av Corona Covid 19 enligt framstående forskare.”

David Icke nämner också att det finns inga vetenskapliga bevis för existensen av detta påstådda virus. Källan för det kan vara de grävande journalisterna Rosemary Frei och  Amory Devereux. De dokumenterade i en artikel i OFF Guardian den 9 juni att historierna om coronavirus inte har uppfyllt Kochs postulat. Det är i sig förvånande att WHO inte kunnat ta fram bevis för virusets existens.

Icke benämner också WHOs generaldirektör som kriminell även här stämmer den iakttagelsen med de jag presenterat i artikeln: WHO – en terrorist leder världshälsan och vi fick coronahysteri. Uppfattningen om Bill Gates som delaktig i bedrägeriet till förmån för global vaccinering och kontroll av mänskligheten är också samstämmig. Här kan man möjligen se kopplingen till dokumentären ”Plandemic” och virologen och forskaren Dr Judy Mikovits och hennes bok Plague of Corruption. Videon har bannlysts av Youtube men jag har översatt den och lagt på andra kanaler: Förbjuden Video – svensk översättning

Dina mänskliga rättigheter, demokratin och ditt fria val håller sakta men säkert på elimineras.

När jag såg videon i maj så bekräftade den det jag redan skrivit om svininfluensan 2009 och sedan skrev om Coronavirusets utbrott i februari 2020. Jag kunde inte förlika mig med vare sig hur utbrottet gick till eller den “statistik” som man levererade över den påstådda pandemins spridning och dödlighet.
Jag är övertygad om att denna plandemi drivs via WHO men har en bakomliggande hydra med intressen som global kontroll och som tjänar miljarder på vaccin./BP

Detta är också samstämmigt med slutsatser från David Icke. Dock nämner inte David Icke den som operativt sannolikt ligger bakom coronabedrägeriet och det är Anthony Fauci ordförande i amerikanska NIAID motsvarande svenska Smittskyddsinsitutet. Det är bevisat att hans organisation i två omgångar tillhandahöll högrisklaboratoriet i Wuhan/Kina minst 7 miljoner dollar för att i praktiken arrangera spridning av corona.

David Icke menar att staden Wuhan med sina ofantliga avgasproblem orsakar svåra luftrörsproblem hos befolkningen. Utifrån detta kunde man sedan arrangera ett virusutbrott och hävda att de som i praktiken insjuknat i katarr, lunginflammation eller någon säsonginfluensa fått covid19.

Bevisen för detta var dock mycket svaga och även kinesiska forskare har avfärdat att det är covid19.

Att genomföra värdelösa test för ett obefintligt virus blir ju också ett spektakel. Här har David Icke sannolikt också tagit del av en studie från Bulgarian Association of Pathology (BAP): COVID19 PCR-test är vetenskapligt meningslösa.

Möjligen har flera insjuknade smittats av en säsonginfluensa som ”plötsligt försvann” men ersatts av påhittat coronavirus. Det finns överväldigande bevis för att diagnostiserade covid19 dödsfall inte var covid 19. Det är således ett gigantisk bedrägeri för att skapa masshysteri.

Det råder också en samstämmighet med David Icke om att detta spektakel är en konspiration om Globalt maktövertagande: Antihumanismen bakom Covid 19?

Icke kallar det en spindel jag kallar det hydra. Metaforerna är också på sätt och vis samstämmiga. Icke pratar om att denna spindel uppstår i flera länder med delvis lokala aktörer men underordnade en ”huvudspindel”. Min artikel från 2017 handlar om svenska förhållanden men är giltig även idag: Hydran en samlad kraft mot vår hälsofrihet.

Min uppfattning
Vi är på väg in i en världsdiktatur och de enda som idag kan ändra på utgången är medborgare i alla länder. Politiker, stora medier och dess journalister är del i en global kampanj för att störta in oss i polisstaten dit vi redan är på väg med stora stöveltramp och bakom lurar läkemedelsbolagen med vaccin som är livsfarlig.

Historien överträffar dikten. Vår enda demokratiska utväg är att skapa en ny rörelse som vi kan rösta in för att få en förändring åtminstone i Sverige./BP

Mot denna bakgrund är det inte svårt att förstå att läkare som Dr Erik Enby varit chanslösa då det har haft till avsikt att hjälpa sjuka människor bli friska. Det har ju gått helt mot hydrans avsikter att orsaka panik och som hävdar att det enda medlet mot deras påstådda virus (såsom svinfluensa och Corona) är vaccin. Detta är en väl genomförd statsterrorism.

Jag har ställt frågan vad kommer människor att göra då de inser att de blivit lurade? Vad kommer företagsledare att göra då de inser att deras företag körts i diket av en djävulsk konspiration? Vad kommer politiker att göra då de inser att de blivit vilseledda? Var är alla fotbollsfans som borde kräva arenorna åter?

Tyvärr hyser jag inte så stort hopp. Rent idiotiska förslag om munskydd och sociala avstånd som trängt genom befolkningar är så befängda att jag undrar om dessa människor nått bottennivån för homo sapiens. Vanliga förkylningar kan leda till att man tappar smak och luktsinne. Men nu hävdas det vara covid19. Och eftersom så många i sin rädsla tappat tankeförmågan i frontal cortex så går man på lögnen om att det är orsakat av ett påhittat virus. Världen får varje år säsonginfluensor. Den påstådda coronan är inte i närheten av en vanlig säsonginfluensa. Ändå har man lyckats skapa masshysteri och polisstater med hjälp av massmediernas ständiga propaganda om ”pandemi”. Ja medierna har ett stort ansvar för och en avsevärd skuld i detta tillstånd.

I min bok Succébo har jag skrivit att:

”Människan behöver uppleva det värsta för att bestämma sig för vad hon inte vill ha!”

Nå hur långt ska det gå innan hon gör aktivt motstånd?

Börje Peratt

Publicerat i Terrorism | Märkt , , , , | Lämna en kommentar