Granskning – Relevant för vem då?


Nils Hanson är avgående chef vid Uppdrag Granskning, SVTs flaggskepp för undersökande journalistik.
Redaktionen har flera gånger uppmanats att undersöka sjukvården och då bland annat myndigheternas rättsövergrepp mot Dr Erik Enby [1] och försnillningen av Osher Center donationen vid KI. [2]

Jag var på ett seminarium där Nils Hanson redovisade några av redaktionens spektakulära granskningar och deras metod för att säkerställa fakta. Efteråt fick jag tillfälle att berätta om Göteborgsläkaren som utsattes för ett mångårigt drev men som inte uppmärksammats i Uppdrag Granskning. Hanson menade att Erik Enby inte var relevant. Det kan möjligen förklaras av att Dr Enby utsatt[s] för en klassisk sammansvärjning, där Public Service utgör en del av drevet beskrivet i artikelnIlskan mot radioprogrammet ”Kropp och själ”

Jag har i flera artiklar uppmärksammat problematiken med en Public Service som frekvent övergett sin självständighetspolicy bland annat i: Public Service bör stå självständiga från Vetenskap och Folkbildning

Tillträdande chef för Uppdrag Granskning är Ulf Johansson nyhetschef vid SVT. Med kännedom om hur nyheterna under senaste årtionden tycks ha haft en dold agenda som erbjudit ett forum för VoF, föreningen ”Vetenskap och Folkbildning”, kan jag inte se annat än att detta forum nu har befästs i Uppdrag Granskning. Dan Larhammar angriper alternativmedicin i SVT Aktuellt

Vi kan således inte räkna med relevant Public Service granskning av Sveriges förmodligen värsta näthuliganrörelse (VoF) som åsidosatt demokrati och mänskliga rättigheter och där en av de mest framstående anförarna, Dan Larhammar, är vald till tredje preses i Kungliga Vetenskapsakademien (Debattartikel i VLT). Detta är alldeles uppenbart en angelägen fråga som möter alla kriterier för ett Uppdrag Granskning. Man måste fråga sig om det ligger en hund begraven eftersom det bemöts med fullständig tystnad. Är det så att Public Service helt enkelt inte får undersöka detta? Är man helt i händerna på VoF och antihumanismen.

Om nu inte övergreppen som drabbat Dr Erik Enby anses vara relevanta så kanske hälsokrisen i Sverige är det. Enbys teori och metod har på senare år bekräftats i en rad studier presenterade i ansedda vetenskapliga publikationer. Ett problem är att Larhammar ifrågasätter och underkänner sådana som går emot hans uppfattning och han tycks vara försedd med en makt som stoppar integrativ medicin. Med sorg i hjärtat har jag funnit att den har ett socialdemokratiskt upphov. Jag har fått det bekräftat i intervjuer med dåvarande kanslist för S, Sven-Ove Hansson och minister Bengt Göransson.

Etiken satt ur spel

Den grekiska läkaren Hippokrates formulerade under antiken grunden för skolmedicinen och dagens sjukvård bär hans symbol. Den är ett uttryck för ursprunglig etik och humanism och innebar att läkaren skulle behandla patienten utifrån yttersta respekt för kroppen och med en helhetssyn på människan. Samtidigt formulerade Hippokrates en läkared som gällt i tusentals år med tiden något moderniserad. I Sverige är denna ed borttagen.

Helhetssynen satt ur spel

Men mer skulle försvinna. Istället för den ursprungliga helhetssynen på människan och hennes kropp fick vi specialisten som blev expert på enskilda delar och funktioner hos kroppen. Det gav den materialiserade människosyn som kom att kalla sig ”skolmedicin”. En mer korrekt term är västerländsk ”industrimedicin” eftersom den inte längre omfattar skolmedicinens respektfulla syn på människan. Denna ”industrimedicin” har lett till ett överdrivet bruk av kemiskt producerade läkemedel och hårda metoder som visat sig alltför ofta skada kroppen. Utestängandet av mångtusenårig kunskap om hälsovård och naturmedicin har präglat ”industrimedicinens” dominans.

Istället för öppenhet har vården drabbats av inskränkthet. Varför?

Begränsningarna tycks vara av administrativ byråkratisk art och har inte sitt ursprung i den vardagliga vårdens hetluft. Denna administrativa inskränkthet har eldats på av särintressen där antihumanismen, Vetenskap & Folkbildning och Förbundet (anti)humanisterna, organiserat motståndet mot hälsovård.

En lekman tar över

Bland de värsta sabotörerna mot utvecklingen av sjukvård är Dan Larhammar. Han har aldrig vårdat någon patient och han gick direkt från sin apotekarutbildning till forskning så inte ens därvidlag har han någon praktisk erfarenhet. Ändå får denna lekman när det rör sjukvård stoltsera som expert och utgör sinnebilden av rabiat motstånd mot läkare som vill rädda liv där sjukvården gett upp hoppet.
Vad som kan tyckas märkligt är att trots att Larhammar fått utstå massiv kritik för sina direkt kriminella metoder så går han fri och verkar osårbar.

Professor Johan Thyberg kritisk till Dan Larhammar

Larhammar har omformat sig till en bödel med uppgiften att bestraffa läkare som går utanför det smalspåriga paradigm som skyddar läkemedelsindustrins intressen inte patientens.

Faktum är att fler dör av den ”moderna” medicinens behandlingar och läkemedelsindustrins produkter än av naturlig död. Länk SvD

Ursprunglig skolmedicin

Hur ligger det då till för dem som håller sig till ursprunglig medicin, det som idag felaktigt beskrivs som alternativ och istället borde rubriceras som den ”ursprungliga skolmedicinen” med rötter i mångtusenårig läkekonst. Dvs man praktiserar metoder och mediciner som inte hotar hälsan eller har några biverkningar.

En amerikansk studie visar: Inga dödsfall från kosttillskott (länk) – men 250.000 dödsfall/år orsakade av industrimedicinens felbehandlingar. Här finns ett stort mörkertal och siffror pekar på 750 000 patienter avlidna av felbehandlingar, där en kvarts miljon är säkerställda fall.

Forskare som utmanar industrimedicinens begränsade syn

Fram till slutet av 1900-talet var det ett exklusivt urval av forskare runt om i världen som utmanade industrimedicinens paradigm varav några forskade på blod på ett annat sätt den dåtida industrimedicinska forskningens förhållandevis ålderstigna och primitiva metod för diagnos av fetthalter, socker, järn och sänka. Några fritänkande vetenskapsmän ville veta mer och observerade blod genom ibland egenhändigt införskaffade och mycket påkostade kraftfulla mikroskop. Med som det kom att visa sig risk för sina karriärer formulerade de för den omgivande sjukvården ”chockerande” resultat från vad de iakttog.

Dåtidens uppfattning var att blod var sterilt, vilket innebär att det skulle vara kliniskt rent från infektion. Men dessa fritänkande forskare såg att så inte alls var fallet. Den fransk-kanadensiska läkaren Dr. Gaston Naessens [1] hade från sitt mycket kvalificerad mikroskop (Somatoscope) lyckats filma cancermikrober i blodet ungefär samtidigt som den svenska läkaren Dr Erik Enby lyckats filma motsvarande mikrober i sitt kvalificerade mikroskop. Båda dessa läkare drabbades av det medicinska etablissemangets hårdaste straff och blev deslegitimerade och man försökte kasta dem i fängelse [2][3].

Kalla ”cancer” för vad det är, det vill säga en infektion
Cancer liksom många andra sjukdomar uppstår enligt dessa forskare på grund av kroppsliga vätskor infekterade av mikrobiologisk svampliknade växt. En infekterad organism har ett blod som förplackats och näringsämnen och verksamma immunförsvarskroppar når inte fram i tillräcklig mängd till ”smittade” områden. Då kan en rad sjukdomar utvecklas.

En spansk forskargrupp har funnit att hjärnsjukdomar som Alzheimer orsakas av sådan mikrobiologisk växt. Länk1, Länk2. Man har funnit att även människor med demens och kronisk muskelsjukdom kan ha motsvarande degenererade blodtillstånd.

På nätet finns mängder av engelskspråkiga artiklar (länk) som tar upp vetenskapliga studier om hur svamp orsakar Alzheimer och kroniska sjukdomar men detta finns knappast återgivet i svenska medier. Varför håller svensk media tyst om detta? Är svaret att Vetenskap och folkbildning undergräver journalistiken?

Dr Erik Enby har kommit fram till följande slutsatser som ingår i den kommande nyupptryckta upplagan av ”Blod Mod och Envishet”:

– ”När det gäller kroniska sjukdomar har det medicinska etablissemanget i grunden ett felaktigt sjukdomsbegrepp, vilket visar att de inte alltid vet vad de håller på med. … jag märkte redan tidigt att de förklaringsmodeller, som man hade för att förklara hur kroniska sjukdomstillstånd plötsligt startade, var felaktiga. Jag insåg att det var nödvändigt att mikroskopera de kroniskt sjukas kroppsvätskor, vilket avslöjade att det förekom till utseendet olika former av för mig helt okända och växande mikrofloror i dessa.
Kroppsvätskor och vävnader från kroniskt sjuka och nyfödda utvecklingsstörda var nersölade med olika former av mikrobiologiskt växt och i tumörsubstans av olika slag kunde det krylla av partiklar som påminde om vad som sker om man rör om i en myrstack. Något sådant hade jag aldrig hört talas om tidigare i den medicinska litteraturen. …Omsider började jag snegla åt den så kallade komplementära medicinen som egentligen är den ursprungliga medicinen och den som legat till grund för skolmedicinen. Kanske är det mer korrekt att kalla dagens dominerande medicin inom sjukvården för ”modern alternativ medicin”.
Denna moderna medicin har fokuserat på detaljer och tycks ha förlorat det helhetsperspektiv som Hippokrates underströk och som lade grunden till skolmedicinen.
… Organiskt material, inom såväl biologi som zoologi, bryts alltid ner av mikrobiologiska processer orsakade av svampar och mikrober. Dessa processer leder inom biologin till att träd och buskar bryts ner och murknar. Inom zoologin leder processerna till att vävnader irriteras och förstörs och därmed orsakar de sjukdomsprocesser och efter döden den slutgiltiga nedbrytningen av kroppen. Enligt detta resonemang är alltså sjukdom och förruttnelse samma sak.

Min hustru hade diagnostiserats med bröstcancer 2009 och jag lyckades få tillgång till histologiska preparat av hennes bortopererade tumör. I mitt mikroskop kunde jag se att denna i sin helhet utgjordes av en sporsäckssvamp, även om patologen och professor Sven Lindskog på Radiumhemmet, Karolinska Institutet ansåg att det var ”cancerceller”.

Sven Lindskog gav mig i maj 2010 rådet att för säkerhets skull höra vad en mykolog (expert på svampar) ansåg om saken. Varför sade han det? Det fick jag aldrig någon förklaring på. Att få tag i en mykolog var inte lätt. Tiden gick. Plötsligt kom jag dock på hur jag skulle göra.
Året var 2012. Till sporsäckssvamparnas domän hörde tryffelsvamparna och dessa måste ju biologiskt utbildade människor känna till. Jag kontaktade Institutionen för Biologi och Miljövetenskap vid Göteborgs universitet (kallat Botaniska) och frågade om de kunde hjälpa mig att bedöma vilken form av växt som syntes i preparaten.
Jag fick lov att komma dit och tala med en av de svampexperter som arbetade där och tog med mig min ”ständiga sekreterare” Siv, som åtog sig att stenografera mötet med den person som hade lovat att analysera cancerpreparaten. Jag frågade honom rent ut vad han tänkte på när han såg den histologiska bilden i sitt mikroskop. ”Ja, det ser onekligen ut som en sporsäckssvamp”, blev svaret…

Det året skrev jag uppsatsen ”En bröstcancertumör utgjordes av en sporsäckssvamp”, som publicerades i tidningen 2000-Talets Vetenskap 1/2013. Samma år skrev jag ytterligare en uppsats om hur orimligt det är att påstå att så kallad ”cancerväxt” i vävnaderna beror på genetiska förändringar. Den fick som rubrik ”Genhypotesen om cancer duger inte – Nu får det vara nog!” och publicerades i 2000-Talets Vetenskap 3/2013.

Nog stack det i ögonen på vissa när de med tiden insåg att det krävdes hårdare tag för att ta livlinan ifrån mig. Det var vad myndigheterna önskade att uppnå genom att deslegitimera mig och med sina nedriga skriverier ge mig ett grundmurat dåligt rykte som läkare i hela Sverige.
Patienterna sökte sig till min mottagning ändå och jag kunde, tack vare min vetskap om förekomsten av mikrobiologisk växt i kroppsvätskor och vävnader och olika former av tumörsubstans, arbeta med hela sjukdomspanoramat. Jag undrade just vad detta skulle leda till? Utan legitimation fick jag inte handlägga och behandla maligna sjukdomstillstånd. Jag var dock inte det minsta rädd för vad som skulle kunna bli följden.
Månad efter månad arbetade jag i lugn och ro … förmodligen bara … en tidsfråga innan något skulle hända.//Slut Citat Enby.

REFLEKTION
Vi människor kan naturligtvis vara tacksamma för de livsviktiga produkter som industrimedicinen tillhandahåller och de kunskaper och den skicklighet som  sjukvårdens läkare och sjuksystrar behärskar som är nödvändig vid svåra operationer och vid kirurgiska ingrepp. Men ska vi för den skull lägga oss platta för en auktoritär och rigid begränsning av forskning och kunskapsbildning om metoder som hjälper sjuka människor att bli friska men som inte accepteras av det ålderstigna industrimedicinparadigmet.

Erik Enby var som legitimerad läkare noga med att följa läkaredens principer och att använda sig av sjukvårdens metoder på ett klokt och ansvarsfullt sätt. I förföljelsen och bestraffningen av Enby finns inga bevis om motsatsen. Endast bevis för att förföljarna begått mened, förfalskat dokument och uppsåtligt misstolkat dokument samt utsatt Enby för mångårigt grovt förtal.

Åklagare och domstol har underlåtit sig att i enlighet med anmälan mot Enby vidta för fallet avgörande vittnesförhör. Vi har lyckats få tag på två nyckelvittnen och de kommer att framträda i filmen ”Sista striden” (Tidigare ”Justitiemordet – Vittnet som försvann”).

Larhammar med följe har använt sig av ett inkvisitoriskt begrepp ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som inte håller juridiskt utan enbart ger makten tolkningsföreträde. Och begreppet räcker inte ens för sjukvården som kan stå handfallen inför problem som man saknar svar på och inte vet hur man ska behandla. Studier visar att man inom sjukvården tar beslut och genomför behandlingar som till 50% saknar vetenskap & beprövad erfarenhet. Och det är inte konstigt då man väldigt ofta inte vet men måste pröva sig fram.

Med allt detta sammantaget blir sjukvårdens kris en kris för svensk rättvisa och en av antihumanismen konstruerad hälsokris som drabbar befolkningen och patienterna.

Börje Peratt

Referens
1) Dokumentären om Dr Erik Enby kan rädda bättre vårdmetoder för allvarliga sjukdomar
2) Osher Centrum granskas av professor Johan Thyberg, KI
1) https://www.cancertutor.com/the714x/
2) The Persecution and Trial of Gaston Naessens: The True Story of the Efforts to Suppress an Alternative Treatment for Cancer, AIDS, and Other Immunologically Based Diseases Länk
3) Läkaren som vägrade ge upp länk

Annonser
Publicerat i Alternativ Medicin, Forskaren, Hälsa, Integrativ medicin, journalistik, Kungliga Vetenskapsakademin, medicin | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Tappat greppet?

Newsvoice nya ansikten. Skärmdump Spion i Extremhögern by Public Domain

I dag fick jag ett nyhetsbrev från nättidning Newsvoice som publicerat flera av mina artiklar under många år, särskilt dem där jag granskat antihumanism och redogjort för alternativismens frammarsch med Trump i spetsen.

Redaktören Torbjörn Sassersson har idag fått chansen att publicera artikeln på Newsvoice och ge en egen kommentar. Istället har han valt att publicerar den osynlig.

Börje Peratt: NewsVoice har tappat greppet och kört ner i högerdike

Dvs den finns inte någonstans på hans första sida. Ska  man hitta den måste man söka på mitt namn. Därför publicerar jag nu på alla andra möjliga forum.

De senare artiklarna på Newsvoice om främst Trump har mötts av ifrågasättanden och irriterade kommentarer och jag har då försökt granska fenomenet under alternativism. Jag kände då inte till ”alt right” (alternativa högern) eller altNorden.

Den senaste artikeln som rörde mitt namn var redaktör Torbjörn Sasserssons puff för en trailer om uppföljaren till dokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp”. Då hände något mycket märkligt. En för mig okänd figur vid namn Jan Norberg gick till våldsamt angrepp och hävde ur sig en rad påståenden och beskyllningar främst grundade i att jag skulle rida på en nyligen avliden ”medborgarjournalists död” en person som jag heller inte kände till. Att Sassersson tillät dessa ogrundade anklagelser och i den form de fick förstärkte redan uppkomna misstankar om att han tappat greppet om Newsvoice.

Lite granskning av denna Jan Norberg gav ett intryck om en smygnasse med en personlighet av ”rule by fear” och med ett maktspråk värre än de pseudoskeptiker vi tidigare argumenterat mot. Han hyllade således denna avlidne ”medborgarjournalist” som visade sig ha starka beröringspunkter med nazism och alt-right rörelsen och den svenska högerextrema Nordiska Motståndsrörelsen (NMR). Plötsligt frigör sig denna Norberg ur skuggorna och fram träder bilden av en nazist.

Nättidningen ”Expo har tittat närmare på organisationens grundare Bechir Rabani… en nätaktivist som sprider antisemitism och stödjer nazister.”  I nedanstående saxas, med tillåtelse av Leman, från en artikel på Expos hemsida.

[Bechir Rabani] Mannen bakom hatkampanj mot journalister sprider judehat och hyllar nazister

Publicerad 2017-03-28 14:43 av Jonathan Leman och Daniel Vergara

Bechir Rabani gör på Facebook reklam för en nazistisk propagandafilm [Skärmdump Youtube]

– ”Bechir Rabani beskriver sig själv som en ”medborgarjournalist” men Expos granskning visar att han snarare är en nätaktivist som sprider grov antisemitism och som öppet stödjer nazistiska Nordiska motståndsrörelsen. Samtidigt syns han i festsammanhang med sverigedemokratiska gräsrötter. Rabani Förnekar förintelsen och skriver vidare:

”Judarna samlades aldrig ihop, judarna förklarade krig mot Tyskarna innan kriget bröt ut. 6 miljoner är ren nonsens, det fanns inte ens 6 milj judar i Europa under den tiden”, slog Bechir Rabani fast i en kommentar på Facebook 2013, trots att antalet judar i Europa runt 1933 var omkring 9,5 miljoner.

”Israel och zionisterna är mästare på manipulation eftersom de styr media och läroböcker, de styr folket!”,…

”Hitler blev syndabock för att han gått emot bankeliten, han ville sitt folks bästa, istället målades han ut som djävulen”. (Bachir Rabani)”

Bechir Rabani stöder öppet den nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Inför organisationens demonstration i Stockholm 12 november 2016 beklagade han att han inte hade möjlighet att delta.

Skärmdump Facebook [by Public Domain]

Bechir Rabani deltog 2016 även i en webbradiosändning från NMR där ledaren för NMR:s politiska gren deklarerade att Rabani, sin arabiska bakgrund till trots, kommer att undantas i händelse av ett inbördeskrig mot hans folkgrupp.

Colin Robertsson och Stead Stedman ledande figurer i Alt-right rörelsen filmad av Patrik Hermansson i dokumentären ”Spion i extremhögern” [Skärmdump by Public Domain]

Rabani ångade på i samma stil som alt-rightrörelsen och med sin kritik av feminismen med dess krav på rättvisa och jämställdhet liksom Rabani förnekade mänskliga rättigheter för människor med olika genusidentiteter.

”Mångkultur”, ”feminism” och pride-flaggor är bland de mest effektiva vapnen för att från insidan krossa ett land”, (Bechir Rabani, debattartikel, Nya Tider, #10/2016).

Man får förmoda att de som hyllar denna ”medborgarjournalist” hyser motsvarande högerreaktionära ideologi och deltar i skitstövlarnas parader.

Man får också förmoda att redaktör Sassersson känner till dokumentären ”Spion i Extremhögern” som gick i SVT Dokument utifrån och som har recenserats av K. Wistrand på Humanism & Kunskap (Länk till artikel). Här står det klart att Trump är extremhögerns ledstjärna och hjälte.

Denna viktiga dokumentär finns att se på TV play LÄNK fram till 8 februari 2019.

Trump kysser alt-right Grodan Pepe [Skärmdump by Public Domain]


I samband med spridningen av Wistrands artikel dök antidemokrater och altNorden upp med klassiska pseudoskeptiska förnekelser och angrepp. Mannen som i Charlottesvillmassakern 2017 körde ihjäl en kvinna och lemlästade över 30 personer – ”gjorde det inte avsiktligt man ser ju bromsljusen.” – ”Hon som dog fick hjärtinfarkt av övervikt”. Rapporten visar att hon dog av våldsam krock av hårt fysiskt föremål mot bröstet som krossade hjärtat med omedelbar död som följd.

I dagens nyhetsmail från Newsvoice nämns även Mats Cederholm som uttalat tydliga antidemokratiska värderingar och som kör med klyschan om ”på klar sikt”. Samtliga dessa alternativister besväras emellertid av grumlig sikt. Och det är besvärande och rent tragiskt med den extrema högersväng Newsvoice nu har tagit.

Jo, jag får räkna med att högersvängen ger fortsatta kommentar i linje med tidigare angrepp, förnekelser och bortförklaringar.

Börje Peratt

Publicerat i journalistik | Märkt , , , | 2 kommentarer

Forskare på Uppsala universitet har nästan förstått Erik Enby

Forskare på Uppsala sjukhus har nu kommit fram till en delförståelse för hur sjukdom kan uppstå och orsaka diabetes, något som Dr Erik Enby föreläste om bland annat på Vasa Sjukhus i Göteborg på 1900-talet. Men Enby är givet sin mångåriga forskning sannolikt avsevärt mer insatt.

Diabetes är en folksjukdom tidigare kallad sockersjuka, där mängden socker (glukos) i blodet är förhöjt. Typ 1-diabetes, innebär att bukspottkörteln inte producerar tillräckligt av hormonet insulin. Typ 2-diabetes innebär att cellerna ute i kroppen får en nedsatt känslighet för insulin så att det tillgängliga glukoset inte kan tas upp. Således minst två olika slag av diabetes som ger olika förutsättningar.
Jag tänker inte här gå in mer på detta utan uppmärksammar en artikel publicerad på Sveriges Radios webbsida 3 maj i år 2018 med rubriken: Diabetes typ 1 kan orsakas av inflammation.

Studien är anmärkningsvärd på flera sätt. Dels att forskarna har kommit fram till att sjukdomens upphov i detta fall kan vara inflammation. Erik Enby hävdar att det är en infektion som föregår inflammationen.

Hypotesen är nu att de insulinproducerande cellerna dör av bakterier som råkat komma in i bukspottkörteln via gången mellan körteln och tolvfingertarmen. (citat  Uppsalaforskare)

Detta kunde man enligt Uppsalaforskarna observera vid ”omedelbar obduktion av bukspottkörteln från en man som avlidit just efter att han fått diabetes typ 1.”

En annan Uppsalaforskare Dan Larhammar har i dagstidningar, i TV-program och i radio uttalat sig om att dylika teorier är stolliga då Erik Enby presenterat dem. Så hur tänker han nu?

Så här utvecklar Uppsalaforskarna funderingarna om ”förlorad kunskap” dock utan att nämna Erik Enby.

– Nu när fältet går över mer och mer till att forska på mänsklig vävnad återupptäcker vi sådant som man visste redan för längesen.

Erik Enby har tidigt (redan på 1980-talet) varit inne på att undersöka vävnader direkt efter dödsögonblicket för att se om det växer någonting i dessa:

Man skulle direkt efter det att döden inträffat kunna undersöka om det växer något främmande i förlängda märgen när sjukdomen ALS är på gång men sådant gör man inte.
Jag har dock förstått att det växer något, men då jag ville ta reda på hur det är med den saken stoppades mitt projekt.
Märk att inflammation inte är orsaken till en åkomma. Istället är det så att man får en infektion – ett anslag. Därefter kommer inkubationstiden som är symptomfri och när den pågått en tid uppstår den symptomgivande irritationen eller inflammationen av olika slag i vävnaden och i samband med denna olika slag av bortfallssymptom exempelvis en förlamning då den vävnadsförstörande irritationen drabbar nervsystemet (Citat: Erik Enby).

Erik Enby har kommit fram till att all kronisk sjukdom beror på olika former av mikrobiologisk växt i den sjukes olika vävnader. Han fann att det även gäller olika slag av cancersubstans men att även nyfödda utvecklingsstörda kan vara välfyllda med okänd växt i hela organismen.

Vad kommer att hända nu då man inser att Erik Enby kanske är den överlägset mest kunniga på detta område? Är Uppsalaforskarna ute efter Nobelpriset så måste Nobelstiftelsen titta på Enbys mångåriga forskning. Och då vet vi att Dan Larhammar kan stå i vägen.

Larhammar är känd för att uttala sig kategoriskt i medicinska frågor i medierna trots att han saknar adekvat bakgrundskunskap då han är apotekare och inte vare sig läkare eller psykolog [1]. .. Och han proklamerar sina egna trosuppfattningar som sanningar…

Han har i ett tioårigt mediedrev förföljt Göteborgsläkaren Dr Erik Enby som framgångsrikt behandlat kring 30 000 patienter med en metod som fått stöd i en rad studier, senast en publicerad i British Medical Journal (2017). Larhammar har kallat Enby ”stollig” och medverkat till att han har förlorat sin läkarlegitimation. Varför? (utdrag ur artikel på VLT)

Vilken integritet råder på Kungliga Vetenskapsakademien kan man fråga sig? Min personliga uppfattning är att krisen i Svenska Akademien är en viskning jämfört med degenereringen av Kungliga Vetenskapsakademien (KVA).

Vi har sammanställt en text, publicerad på VLT, om Dan Larhammar som nyligen flyttades ett steg närmare toppen på KVA då han utsetts till tredje preses. Eftersom det i övrigt är tyst i media borde åtminstone vetenskapsjournalister granska detta.

I början på 1900-talet skrev en italiensk marxistisk filosof om entrism som det oblodiga sättet att ta över samhällets institutioner. Det behövs inte särskilt många för att dominera då man väl tagit över kommunikationen och Kungliga Vetenskapsakademiens utåtriktade event styrs idag av Sturmark i Förbundet (anti)humanisterna samt föreningen  Vetenskap och Folkbildning –  med Larhammar i spetsen.

Kungliga Vetenskapsakademien bör stå fri från pseudoskepticism och särintressen och ha en ledning som tar stöd i vetenskapens grundläggande värderingar. Kulturprofilens övergrepp riktades mot kvinnor. Larhammars övergrepp riktar sig mot mänskligheten och vetenskapen och Sturmark är förvillaren som går i antihumanismens ledband. [2]

Frågan är hur länge Socialdemokratin kommer att medverka i detta elaka spel. Jo hur hemskt det än låter så är det Socialdemokratin via dess dåvarande kanslichef Sven-Ove Hansson som ligger bakom fenomenet Vetenskap och Folkbildning [3, 4] och skyddar dess för samhället undergrävande verksamhet.

Börje Peratt

1) Larhammar har i mailväxling med mig tillstått att han saknar läkarutbildning och har varken medicinsk kompetens eller erfarenhet av patientvård. Hans CV på Uppsala Universitet har inte heller sådana uppgifter.

2) Fullt möjligt förena tro och vetenskap Debattartikel i SvD om Förbundet Humanisterna och dess upphov ur socialistisk antihumanism.

3) Sven Ove Hansson, under 1980-talet Socialdemokraternas kanslichef, har i telefonsamtal bekräftat hur man på 1980-talet samlades i hans lägenhet i Sollentuna för att forma föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF).

4) Förre socialdemokratiska kulturministern Bengt Göransson har i en videoinspelad intervju bekräftat att han deltog i bildandet av Vetenskap och Folkbildning. Möte med Bengt Göransson – om meningen med livet

 

Publicerat i forskning, journalistik, Kungliga Vetenskapsakademin, Pseudovetenskap, Vetenskap och Folkbildning | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Problemet med [ny]ateism

Den brittiska journalisten Rod Liddle granskar [ny]ateismen i dokumentären ”The Trouble with Atheism”. Det är en timme lång dokumentär om ateism och sändes första gången på Channel 4 i Storbritannien i december 2006.

Filmen innehåller intervjuer med ett antal framstående ateister tillika debattörer såsom Richard Dawkins, Peter Atkins och Ellen Johnson, president för amerikanska ateister som är säkra på att Gud inte finns. Dessa hängivna ateister kan enligt Liddle jämföras med fundamentalistiska religiösa i sin arrogans och intolerans.

Deras argumentation uppvisar paralleller till inskränkta religiösa attityder och detta karaktäriserar nyateismen som myntades av bland annat Richard Dawkins. I Sverige har man bland annat på Wikipedia försökt förminska eller ändra på denna historik.

Dawkins har gett ut en bok med sina egna 10 budord där han hävdar rätten att utföra sin sexuella lust. Vi ser motsvarande hopblandning med kärlek och vänskap i Förbundet [anti]humanisternas förvillande program för att beskriva humanism. Mot bakgrunden av vad som kommit fram i Dawkins förhållande till pedofili blir detta bud anmärkningsvärt.

Liddle karaktäriserar Atkins och Dawkins som ”ateismens evangelister”. Deras påståenden om att ”vetenskapen är en överlägsen metod för att förstå världen” är också häftad med  religiös fanatism.

En av ateisterna/forskarna hänvisar till den ”överlägsna vetenskapliga metoden”. Och den direkta kritiken mot detta kan enkelt formuleras … som om en per review artikel skulle automatiskt ge en sann bild av världen. I verkligheten är det endast så att den kan postulera en hypotes som man kan påstå sig avfärda eller stödja. Många sådana beskrivningar har senare reviderats. Så sann vetenskap är på det klara med att få ”vetskaper” är beständiga.

”Problemet med ateister är att vetenskapen kanske inte är så långt bort från religionen som man tror”.

I filmen kliver vi in i ett amerikanskt nationellt laboratorium (Fermilab) med inriktning på partikelfysik. Liddle beskriver det som ett ”vetenskapens tempel”, och karaktäriserar Charles Darwins, om arternas uppkomst och det naturliga urvalet, som en ”helig text” för ateister. Med sina 150 år på nacken har Darwins slutsatser blivit föråldrade, främst rör detta huruvida evolutionen följer en långsam utveckling eller kan ske språngvis utan synbara mellanled vilket skulle gå mot Darwins teori. Flera exempel pekar på att så sker och det skulle då betraktas som anomalier.

Mycket har skett efter Liddles film som bekräftar hans antagande om en förändrad vetenskaplig beskrivning av skapelseprocessen som kommer att innebära ett paradigmskifte. En artikel i The Guardian 2010 pekar åt det hållet. En annan artikel utgår från slutsatser från evolutioner efter katastrofer Länk. ”Enligt Darwinism kan inte livsstil förändra ärftlighet. Nu visar det sig att det kan Länk…”

Liddle sätter Fermilabs mest framstående forskare på plats då han frågar denne forskare om vad som hände innan The Big Bang. Forskaren menade att det kan han inte veta men att hans spekulationer över detta är vetenskapliga (häpp!).  Detta problem är ju den centrala frågeställningen! Attityden att hans spekulationer skulle vara vetenskapliga, medan andra då inte skulle vara det, visar upp just den slags arrogans som Liddle kritiserar.

Jag citerar här mina slutsatser om vetenskapens förhållande till skapelsetro, Gud och andlighet som publicerades i boken ”Succebo-fröet till framgång” (sid 10).

/ ”Filosofer och psykologer ställer frågan om vad som driver oss och hur vi tar till oss världen. Här ingår även frågan om Gud och andlighet. Sokrates (399 f. Kr) anses ha tagit död på gudarna och drygt 2000 år senare följer Friedrich Nietzsche (1844-1900) upp med liknande tankegångar. – Människan skapar Gud för att vi behöver något som bringar ordning i kaoset. I och med ”Arternas uppkomst” (Darwin 1859) inleddes en strid om Guds vara eller icke vara. Darwins evolutionsteori påverkade Nietzsche som menade att Människan är en maskin – Andligheten ett påhitt. Verkligheten förklaras i kausala termer med ”orsak och verkan” samtidigt hävdar den förment förnuftiga att evolutionen drivs av slump!

Hårdnackad materialism som kräver bevis för varje steg och menar att i allt finns en orsak och verkan snubblar på själva upphovet och accepterar plötsligt att all utveckling är slumpmässig. Denna logiska kullerbytta är rent av humoristisk.

Hammarhajen är ett exempel på förändringar hos djur som vittnar om möjligheten av språngvisa plötsliga steg vilket avviker från evolutionsteorins linjära slumpmässiga utveckling i myrsteg.
Teorin om Big Bang går ut på att innan den, ingenting. Varken tid, materia eller liv. Även bibeln hävdar detta och här förenas således ateistiska fysiker och sekulära humanister med de bibeltrogna i ”Allt var öde och tomt”. Men lika förmätet som det är att kalla trosuppfattningar före judendom eller kristendom hedniska, lika förmätet är det att påstå att Big Bang är alltings början, av sig själv, utan inverkan av något initiativ. Alla förutsättningarna fanns före Big Bang. Att kvantfysiker lyckats framställa partiklar och energi ur vakuum, (nollpunktsenergi) vilket först skedde av en slump, bevisar bara att något finns som vi ännu inte helt förstår. I begynnelsen var icketomheten, men redan här fanns vågen som kunde övergå till en partikel.//Slut citat

Den kanske viktigaste frågan rörde huruvida olika trosföreställningar orsakat krig och mord på oskyldiga.
Peter Atkins hävdade här att dylika krig och mord aldrig utförts av ateister. Liddle kommenterade det med att några av de värsta folkmorden faktiskt utförts av ateistiska regimer såsom Stalins utrotningskrig mot religion och morden på 2 miljoner religiösa och påstådda politiska förrädare. Atkins försökte försvara det med att Stalin var konfucian. Liddle avfärdade detta simpla argument med att det var en kommunistisk regim med religionskrig på agendan. Man kan här lägga till Röda Khmererna som styrde Kambodja från april 1975 till januari 1979. Under dessa år förslavades, torterades och mördades landets befolkning i ett hänsynslöst försök att skapa ett kommunistiskt ateistiskt bondesamhälle. Det beräknas att befolkningen decimerades med var fjärde person, ca 2 miljoner människor.

Liddle gav också exempel på att samhällen där materialismen tagit över och kastat ut andligheten därefter degenererat till maktfullkomlighet, övergrepp, intolerans och egoism. Liddle använde inte begreppen antihumanism eller nyateism men denna rörelse med rötter i  marxism och kommunism kan jämföras med fascism och nationalsocialism samtliga med tydlig ateistisk ideologi.

Historien har visat oss att det inte är religion som är problemet, men ett tankesystem som insisterar på att en grupp människor är okränkbara i sin rätt [att förstå världen], medan de andra har fel och måste på något sätt bestraffas. (Rod Liddle)

Är då socialismen undantagen? Nej det finns en mycket stark vänstervriden kraft som vi kan se i Julian Huxleys och Paul Kurtz samverkan för att bygga antihumanismen (baserad på ateism) i världen. I Sverige representerad av Förbundet [anti]humanisterna och dess systerförening Vetenskap och Folkbildning den senare på initiativ av Socialdemokratiska krafter och därefter med tentakler ut i medier och myndigheter. Detta har lett till ett förmynderi som förföljer och bestraffar människor i Sverige och sätter mänskliga rättigheter ur spel.

Professor Jeffrey Schwartz, antropologist vid Pittsburg universitet, är agnostiker och står för den möjligen mest korrekta vetenskapliga uppfattningen om Gud nämligen, att vi kan inte med säkerhet vare sig avfärda och fastslå Gud som en universell varelse.

Jag citerar återigen ur min bok Succébo sid 7:

Hinduismens filosofiska grund vilar på om inte ett ifrågasättande så åtminstone en öppenhet för att vi inte vet vem eller vad Gud är (Vedaskrifterna 1500 f. Kr). Denna osäkerhet erbjuder oss att tro på vad och vem vi vill, även ateism.
”Vem kan verkligen veta? Vem vill här påstå det? Varav skapades det? Varav är denna skapelse? Gudarna kom efteråt, då detta universum skapades. Vem kan då veta varav det har uppstått? Kanske formade den sig själv, kanske gjorde den det inte. Detta något som ser ned på den. I den högsta himmelen, endast han kan veta. Eller vet han kanske inte.” (Veda sång)

Börje Peratt

Näthat toppen på isberget Del 9 – Vetenskapsakademin nyateismens forum
Richard Dawkins Wikipedia historieförfalskning

Publicerat i Antihumanister, Dokumentär, journalistik, Nyateister | Märkt , , , , , , | 1 kommentar

Fejkdebatt med Dan Larhammar på Kulturhuset Stadsteatern


Dan Larhammar som innehar den tredje högsta ordförandeposten i Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) för sin publik bakom ljuset och uppträder på ett sätt som inte hedrar en vetenskapsman.

Larhammar har gjort sig känd för att utge sig som ”expert” och uttala sig vitt och brett inom områden där han varken har bildning eller erfarenhet. Nu när inte längre medier är så beredvilliga att släppa fram hans lekmannauppfattningar försöker han prångla ut dem i fejkdebatter.

Hösten 2017 arrangerade Larhammar en fejkdebatt om homeopati som helt dominerades av lekmän, fiender till naturmedicin. Praktiker, yrkesfolk och forskare med kompetens av homeopatisk medicin tilläts inte utrymme. Här representerar Larhammar och Kungliga Vetenskapsakademien ett pseudoskeptiskt propagandaspektakel.

Efter detta ovetenskapliga framträdande var vi några som skrev en debattartikel på VLT i början av 2018 . Några efterföljande repliker på VLT upplagda på: HK-länk.

Historien upprepades 28 mars då Forum/Debatt, Kulturhuset Stadsteaterns avdelning för debatt, diskussion och samtal. Med den förledande rubriken ”Alternativ-medicinens verkan och biverkan”.

I panelen: Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet
Maria Ahlsén, biokemist och leg. kostrådgivare.
Mats Lekander, professor i hälsopsykologi.
Modereras av Christer Sturmark som representerar antihumanism i Sverige bakom ett förvillande förbund.

OBS! ingen av dem har tagit hand om patienter eller jobbat som läkare inom sjukvården eller med alternativmedicin ändå ska de här sitta och döma ut den komplementära vården och raljera om sina uppfattningar av vitaminer, kosttillskott och vårdmetoder.

Rubriceringen av debatten är märklig och hade varit mer tillämplig om det stått ”Läkemedlens verkan och biverkan” .
Vetenskapliga artiklar rapporterar om hur läkemedelsindustrins produkter under de senaste åren orsakat skador och dödsfall på ett uppseendeväckande antal människor (i USA på tredje plats bland dödsorsaker) emedan naturmedicin enligt amerikanska studier inte har skadat eller dödat någon.

Fejkdebatt på Forum/Debatt, Kulturhuset Stadsteaterns – vid Sergels Torg den 28 mars

1. Så här formulerar Dan Larhammar mfl den första frågeställningen:

– Varför lockas så många av alternativmedicin, trots att dess effekter saknar vetenskapligt stöd?

KOMMENTAR: Larhammar avfärder här mängder av studier publicerade i ansenliga vetenskapliga skrifter såsom British Medical Journal som bekräftar alternativmedicinens positiva effekter på olika sjukdomar även kroniska sjukdomar och cancer.

Den amerikanska militären för fram att vi måste gå in i ett nytt paradigm.
”Nuvarande hälsovårdssystem är reaktivt och sjukdomsbaserat, med fokus på reduktion. Rådande system tjänar oss inte på ett bra sätt.”

2. Larhammars andra frågeställning:

– Industrin för preparat som påstås kunna förbättra hälsa eller träningseffekter har också vuxit sig stark och omsätter årligen flera miljarder kronor, trots att medlen ibland är direkt hälsovådliga.

KOMMENTAR:  Frågeställningen är retorisk och påståendet propagandistiskt. Fakta är att ingen hälsovåda rapporterats av vitamin eller näringstillskott: Länk1, Länk2. Larhammar har förföljt Erik Enby och kallar hans teorier stolliga. Säg det till delfinerna som praktiserar motsvarande metod som Enby och renar sin kropp med korallmineraler (Blue Planet 2 self-medicating dolphins).

Integrativ (alternativ) medicin har utprövats över lång tid inom amerikansk militär och man har kommit fram till att ett nytt hälsovårdande paradigm där integrativ medicin har en central betydelse. Även NATO har anammat budskapet.

Integrerad hälsa och helande (IH2) erbjuder en modell för holistisk vård som har potentiell stor fördel för militära organisationer. Integrative Health and Healing as the New NATO Health Care Paradigm for the Military

Larhammar baserar sitt tyckande utifrån en jävssituation då han är inblandad i Larhammar Consulting vars affärsidé är att bistå läkemedelsindustrin med att snabbare komma ut med sina produkter på marknaden. Internationella studier har klargjort att industrimedicinens produkter orsakar oändligt många fler skador och dödsfall än de flesta andra vanliga orsaker. I topp ligger hjärtåkommor, cancer och felförskrivning av läkemedelsprodukter.

Medicinsk felbehandling – den tredje ledande dödsorsaken i USA.”
Slarv med utskrifter av mediciner dödar 20 000 varje år i UK.”

Korruptionen är påtaglig
Några rubriker på artiklar i svensk press:
Svenska läkare får miljoner av läkemedelsföretag | SvD LÄNK
1 200 läkare fick 20 000 kronor var från läkemedelsindustrin | LÄNK
Är läkarna köpta? 645 000 läkare i USA har fått dela på 3,4 miljarder dollar. 1800 läkare i Sverige delar på 55 miljoner.| Kommittén för mänskliga rättigheter LÄNK

Dan Larhammar citeras i ”Läkaren som vägrade ge upp” dokumentär om förföljelsen av Erik Enby (Producent Börje Peratt, 2016)

Sista striden är uppföljaren till Läkaren som vägrade ge upp.

3. Larhammars tredje frågeställning:

– Så varför vill vi ändå ha de här produkterna?

KOMMENTAR: Larhammar tar tillfälle att attackera C-vitamin och det skulle kunna ses som en attack på Erik Enbys metod. Påståendet om att Enbys metod skulle vara stollig går emot den omfattande studie som genomförts i USA. ”Vitamin C proven to cure over 30 major diseases”. Länk

Övergivna patienter som drabbats av sjukdom där sjukvården inte har motmedel söker andra lösningar. De flesta går inte på vad som helst utan undersöker vilka som anses kunna ge resultat. Larhammar med följe desavourerar dem som tankebefriade åsnor som saknar förmåga att kritiskt granska medicin. I själva verket är det tvärtom de har ifrågasatt läkemedelsindustriprodukternas livsfarliga biverkningar och sökt sig till mer hälsosamma lösningar. På detta sätt sprider sig den så kallade ”komplementära medicinens” alternativ. Mängden studier som bekräftar sådana insatser växer för varje dag. Likaså studier som bekräftar att det finns diagnosmetoder som kan förklara sjukdomar på annat sätt än inom den vedertagna sjukvården. Larhammar med följe förnekar sådana framsteg. Naturligtvis de har ju ett uppdrag.

4. Larhammars fjärde frågeställning:

– Vad kan medicinvetenskapen lära sig något av alternativmedicinen?

KOMMENTAR: Dålig svenska i formuleringen men vi förstår den nog. Problemet är att Larhammar har undergrävt sådan forskning i Sverige som skulle kunna ge svar på frågor om vilka naturmediciner och metoder som kan tänkas ge goda resultat. Donationer till alternativ medicin försnillas. Larhammar hade en viktig roll vid kapande av Zetterlingska fonden. Föreningen Vetenskap & Folkbildning bedrev genom Larhammars egen skyddsling och tillträdande ordförande Jesper Jerkert en för Osherdonationen undergrävande roll, Länk2. 43 miljoner försnillades och försvann spårlöst under Karolinska Institutets överinseende. Martin Ingvar ansvarig för Oshermedlen går fri från detta bedrägeri men har antytt sig som riskkapitalist. Mats Lekanders roll i detta borde också utredas då han samverkade med Martin Ingvar i att inte prestera annat än luft.

5. Larhammars/Lekanders femte frågeställning:

– Kan placebo förklara varför många patienter upplever att dessa behandlingsformer fungerar?

KOMMENTAR: Vid en diskussion med Ralf Sundberg, ordförande för Läkare för Integrativ medicin och själv homeopatiskeptiker, ställde jag frågan hur så många bönder ansett att de med framgång tillämpat homeopatisk medicin för sin boskap. Sundberg menade att det var frågan om placebo. Jag undrade då hur han kopplade det till att kossan inte visste om att hon fick någon medicin. Sundberg ansåg ändå att det var för att det fanns ett förtroendeförhållande mellan bonde och ko.  Vårdare vid safariparker i Afrika använder homeopatisk medicin mot infektion. De söver dock ned djuret först. Undrar över placebo här. Var finns då det förtroendet?

REFLEKTION
Har Larhammars aktiviteter lett till en inskränkning av människors möjligheter att söka goda integrativa lösningar som kan ge ett mer hälsosamt liv och även rädda patienters liv? Sjukvården är den främsta frågan i opinionsmätningarna av valfrågor inför 2018 års val. Hur försvarar Socialdemokratin att man tagit initiativ till den skeptikerrörelse (Vetenskap och Folkbildning) som sedan 20 år gjort allt för att förhindra människors hälsofrihet och istället medverkat till att orsaka en hälsokris i landet.

Dan Larhammar förvillar mest i förvillardebatten

Jag vill också klargöra att jag inte tar ställning för någon alternativmedicin eller mot läkemedel. Jag har för lite kunskap om dessa områden. Däremot tar jag ställning för rätten att forska och bedriva vetenskap särskilt inom komplementär medicin och här kan det verka som att Lekander intar en mer öppen hållning än de andra.

Min artikel om intrycken från denna fejkdebatt: Kulturhuset Stadsteaterns Forum/Debatt plattform för propaganda

Börje Peratt

Börje Peratt: Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten

Publicerat i CSICOP, Kungliga Vetenskapsakademin, Pseudoskepticism, Skeptical About Skeptics, Vetenskap och Folkbildning, Vetenskapliga inkvisitionen | Märkt , , , , , , | 2 kommentarer

Vaccinbluffen ett bedrägeri som sprids av SVT


Jag är inte vaccinmotståndare per se men är skeptisk till hur läkemedelsbolagen har gjort detta medel till en guldkalv och där svenska medier ställer upp på ett bedrägeri som hotar människors hälsa.

Onsdag 14 mars 2018 hade SVT Aktuellt ett inslag om Google där Jan Scherman och Jonathan Lundqvist från ”Journalister utan gränser” diskuterade Googles ansvar eller snarare bristande ansvar för ryktesspridning på nätet. Scherman hade drabbats av en antisemitisk lista och menade att det borde finnas ett liknande ansvar som ansvarig utgivare har.

Inslaget introducerades av en ovidkommande attack mot vaccinmotståndet. Där en oidentifierad röst presenterade antivaccinsidorna som ett problem som gynnas av Google.
I rutan följde kulturjournalist Andreas Ekström upp med icke underbyggda argument och med propagandistisk retorik som att vaccinmotståndare ”öser ut vetenskapligt felaktiga uppgifter.”
Detta svepande påstående fick stå oemotsagt och borde av principiella skäl rapporteras till granskningsnämnden.

Det är obehagligt att läkemedelsindustrin har sådan makt att man kan få in uppenbar smygpropaganda i SVTs nyhetssändningar.

Vacciner är ett hett ämne alltsedan svininfluensans dagar. Starka indicier pekar på att det är framtaget av mänsklig hand där vi bara kan spekulera över motiven. Det utnyttjades sedan av läkemedelsbolag för att skapa hysteri och för att sedan kunna erbjuda ett motmedel. Just det vaccin.
Ett vaccin som snarare utgjorde hot mot folkhälsan, kostade miljarder och sedan fick kastas.

FN-organet WHO fick utstå skarp kritik för att man vilselett världen med falska uppgifter som man fått av sina rådgivare som visade sig vara ”konsulter” från läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline. Samma bolag som fick miljardböter i Kina för att ha försökt muta tjänstemän där.

I Europa valde bland annat Polen att inte massvaccinera sin befolkning. I Sverige var det främst två personer som drev på en massvaccinering av svenska folket trots kraftfulla protester. Den ena var Anders Tegnell då vid Socialstyrelsen den andre var Annika Linde.

Annika Linde styrde under hela svininfluensahoaxen över Text-TV som blev Smittskyddsinstitutets propagandaverktyg där hennes ihopsnickrade siffror ersatte de faktiska. Anders Tegnell gjorde sedan motsvarande på Lindes tjänst och basunerade ut att en som påstods ha dött i svininfluensa är en pandemi (Personen i fråga var svårt sjuk av andra orsaker). Ja Tegnell svänger sig fortfarande med det begreppet fast det aldrig varit en pandemi. Syftet är att skrämma befolkningen till lydnad och ta vaccin. Jag föreslår Tegnell att läsa historien om fåraherden som skrek ”Vargen kommer!”. Folk blir nu misstänksam mot all slags vaccin.

Svininfluensan var således aldrig en pandemi trots att Wikipedia, läkemedelsindustrin och Anders Tegnell nu vid Folkhälsomyndigheten eftersträvat att övertyga alla om det. Syftet bakom Tegnells avsikter kan vi bara spekulera om. Varför antihumanismens hydra ligger bakom och skjuter på kan man också spekulera över (Länk)

Jag återpublicerar en notis från 2010.

Svininfluensa bluffen avslöjad

Pandemin avblåst. Ja det var aldrig en pandemi!. Det jag anade våren 2009 och har framfört tidigare på denna blogg såsom 28 mars visade sig således stämma. Flera experter * som ”rådgav” Världshälsoorganisationen (WHO) om svininfluensan fick ”stöd av” (läs mutades av) läkemedelsindustrin (läs GlaxoSmithKline och Roche), bland annat för forskning om influensavaccin. Fusket har kostat länder miljarder och i stort sett alla som vaccinerat sig har gjort det i onödan. Varav en del dött och en del, innan vaccinering fullt friska, har blivit obotligt sjuka. Vilka ska bestraffas för det?

* Denna liksom i stort sett alla artiklar om sambandet mellan 5 ”experter”, WHO och läkemedelsindustrin är bortrensade från google.

Vad vill vi då? Hur kommer vi till rätta med problemet? Hänvisar till min artikel från 2016. Kontrollen över vår hälsa.

Börje Peratt

Tidigare publicerad på Blogspot
Report condemns swine flu experts’ ties to big pharma The Guardian, Fri 4 Jun 2010 00.34 BST

Publicerat i Sjukvård | Märkt , , , , , , | 3 kommentarer

Jantelagen – vanföreställningar och misstro

Efter att under nu sju år ha fördjupat mig i antihumanismens vanföreställningar  som rör vetenskap och verklighetsbeskrivning så kommer 2017 att bli året då alternativisterna hamnar under lupp.

De vars åsiktsfrihet varit en del av anledningen till senare års engagemang har röster som uppvisar en märkbar och rent makaber förmåga att förvandla fakta till ”alternativa fakta” med Trumpadministrationens ord.

Nu när våren 2017 alla förutsättningar finns för att samla sig och göra något konstruktivt så kliver istället fram tendenser som riskerar att splittra alternativiströrelsen och försvaga den och VoF och antihumanismen kan jubla.

Jag minns hur man på 1960 och 70 talet skojade om svenska kommunisters oförmåga till samspel och citatet att ”vänsterrörelsen förökar sig genom delning”. Ser vi inte motsvarande genom sönderdelningen av hälsorörelsen idag.

Jag hade i och för sig sett oroväckande moln och även drabbats av det då vi initierade Demokraterna för några år sedan. Då var det några självpåtagna maktfullkomliga inom alternativiströrelsen som med grova medel attackerade det och kallade det för etablissemangets förlängda arm och andra märkliga påståenden.

I samma veva som ”På fri sikt” och ”2 opinion” lanserade anarkism och frihet från etablissemanget klev man själva rakt in i antihumanismens maktfullkomlighet.

Jo därifrån jag minst av allt förväntat mig påhopp kom det rusande som en ilsken tjur. Jag började då fundera över om det fanns en avundsjuka med i spelet. En Jantelag som ville förhindra att någon tassar in på deras revir.

Nu har jag valt att konfrontera detta alternativistfenomen och det blir tydligt att man svänger sig med liknande mantran som ältas om och om igen. Det som för några decennier sedan kallades samhällets fel kallas idag etablissemanget och så lägger man till mainstreammedia MSM som enbart påstås redovisa etablissemangets världssyn. Ja kanske är det så.

Det senare kan jag därför i och för sig hålla med om och har skrivit ett antal artiklar om detta förhållande. Bonnierpressen släpper inte genom någonting som luktar kritik mot VoF, Larhammar eller antihumanismen. Slutsatsen blir att Bonnierpressen har blivit antihumanismens språkrör.

Men alternativisternas utsvävningar i ”alternativa” förklaringar blir ibland så fantasifulla och verklighetsfrämmande att man inser att de inte bygger sina påståenden på fakta utan just på ”alternativa fakta” som vi vet oftast är lögner och i bästa fall halvsanningar. I sina illa underbyggda konspirationsteorier kan man förneka förintelsen med påståenden som att det kan inte ha mördats x miljoner judar under andra världskriget eftersom det bara bodde några hundratusen i Tyskland. Då har man således missat att den slutgiltiga lösningen gällde hela Europas judar och andra i det 1000-åriga Naziriket oönskade individer. Främlingsfientligheten går det dock inte att ta miste på. Granskar man deras favorit Trump så finns där likheter med Hitler. Hitler skapade också jobb genom motsvarande arrangemang som Trump. Hitler skulle också göra upp med korruption och etablissemang. Det är bara det att båda ägnat sig åt ett etablissemang som vann på deras krigsrustning. Att framställa Trump som korruptionens kombatant minner om Hitlers ledmotiv.

Uttala en lögn, gör lögnen större upprepa den och till slut går folket på lögnen.

Med dagens teknik kan seriösa forskare och journalister ganska snabbt avslöja sanning och lögn. Politifact har konstaterat att Trump till mer är 90% far med osanning, därefter i stigande grad från halvsanningar till rena lögner.

Trump har gjort vita huset och politiken till en familjesak. Det är så diktatorer uppträder. Det finns också här likheter med hur Hitler tog över Tyskland genom att följarna i sin blindhet lät sig luras av drömmar om ett stor-Tyskland som skulle upprätta tyskarnas heder. Även dessa tongångar går igen i Trumps svada. ”Make Amerika great again” och skandera; ”USA – USA – USA.
Historielösa debattörer och tyckare missar vad som ligger bakom Trump och luras av vissa uttalanden att tro att detta megaEgo skulle göra något för annat än sig själv.

Det ska bli intressanta att se om kopplingarna till rysk underrättelsetjänst avslöjas än mer och får Trump på fall för statsfientligt agerande under valet.

För egen del blir 2017 året då Trump utgör en vattendelare. Har man inte omdöme att inse vad karln står för så rymmer jag det fältet. Dock fortsätter jag att kommentera.

Börje Peratt

Denna artikel skrevs 5 maj 2017 och publicerades först 3 mars 2018.

Publicerat i Alternativister, Antihumanister, Politik | Märkt , , | Lämna en kommentar