Den västerländska medicinen har förlorat skolmedicinens värderingar

Vi bör sluta tillerkänna den moderna västerländska industrimedicinens paradigm begreppet skolmedicin. Dagens industrimedicin har gjort ett stort avsteg från skolmedicinen som den kom till uttryck i Hippokrates helhetssyn. Dagens sjukvård representerar inte heller den ursprungliga läkaredens värderingar. Inte så konstigt då att man i Sverige valde att ta bort denna ed som över hela världen svurits i årtusenden av dem som utbildat sig till läkare.

Den moderna västerländska industrimedicinens paradigm försvaras av konservativa byråkrater som aldrig gjort en insats inom vården men som i praktiken verkar för att säkerställa läkemedelsindustrins vinster istället för patienters väl och ve.

Vi finner de mest högljudda försvararna för detta militaristiska regemente inom antihumanismens föreningar nämligen VoF, Vetenskap och Folkbildning och Förbundet (anti)humanisterna och numer även i Kungliga vetenskapsakademien.

Några kritiska kommentarer på nätet:

  • – De [*försvarare till västerländsk industrimedicin] avfärdar okunnigt forskning kring antroposofisk medicin som förskrivs ihop med skolmedicin [västerländsk medicin] av tiotusentals legitimerade vårdgivare i Europa.
  • – Finns det jämförda undersökningar om hur många som blivit skadade av biverkningar av skolmedicin [västerländsk industrimedicin] jämfört med alternativmedicin?
  • – Använder minimalt med skolmedicin [västerländsk industrimedicin] då jag upplevde att jag blev sämre av alla biverkningar och måste då ta mer medicin för att bli av med biverkningar osv.

Det finns en historisk axel mellan det som vardagligt benämns skolmedicin och alternativ medicin.
Den grekiska läkaren Hippokrates formulerade under antiken grunden för skolmedicinen. Det innebar att läkaren skulle behandla patienten utifrån yttersta respekt för kroppen och med en helhetssyn på människan. Samtidigt formulerade han läkareden som gällt i tusentals år. I Sverige är denna ed borttagen.

Men mer skulle försvinna.
Istället för ursprunglig hänsyn till hela människan fick vi den materialiserade människosyn som kom att kalla sig ”skolmedicin”. En mer korrekt term är ”västerländsk industrimedicin” eftersom den inte längre omfattar skolmedicinens inkännande syn på människan. Denna ”västerländsk industrimedicin” har lett till ett överdrivet bruk av kemiskt producerade läkemedel och hårda metoder som kan skada kroppen. Utestängandet av mångtusenårig kunskap om hälsovård har blivit den ”moderna” sjukvårdens paradigm.

Jag är samtidigt tacksam för den västerländska industrimedicinen kunskaper och skicklighet som är nödvändig vid svåra operationer och vid kirurgiska ingrepp. operation. Men det behövs mer och många tar hjälp av det som kalla komplementär medicin som har metoder som både förbereder och rehabiliterar patienter efter operation. Och som kan hjälpa när västerländsk industrimedicin inte längre hjälper.

Ett exempel på det finner vi i en studie som presenterats i British Medical Journal.

Dr Abbas Zaidi (2017), Long-term stabilisation of myeloma with curcumin (Långvarig stabilisering av myelom med gurkmeja)
BMJ Case Reports 2017; doi:10.1136/bcr-2016-218148

Myelom är en hematologisk malignitet (svårartad sjukdom och enligt sjukvården obotlig) som vanligen följer en ständigt nedåtgående trend. Medan behandling temporärt kan hålla myelomet under viss kontroll och förbättra livskvaliteten under givna tidsperioder, blir hälsan i allmänhet progressivt försämrad med påföljande återfall, och patienter kommer slutligen in i en oåterkallelig fas. För att hjälpa till att kontrollera symptom och förbättra livskvaliteten använder vissa patienter komplementära terapier som ett komplement till konventionell terapi. Här beskriver vi en myelom patient som startade ett dagligt kosttillskott av gurkmeja när hon närmade sig sitt tredje återfall. Trots avsaknad av ytterligare [kemisk] antimyelombehandling har patientens tillstånd planat ut och hon har varit stabil under de senaste 5 åren med god livskvalitet.

Denna beskrivning av svårbehandlad sjukdom och komplementär behandling går i linje med Dr Enbys. Utfallet, det goda resultatet kan jämföras med flera av Enbys hopplösa fall som blivit friska. I detta läge brukar skeptiker som Larhammar påstå att patienten inte var så sjuk eller att hon skulle blivit frisk ändå. Eftersom det är en studie som presenterats i BMJ blir det svårt för Larhammar att på ett trovärdigt sätt vifta bort det.

Men helt klart är den i Sverige inskränkta uppfattningen om vetenskap eller beprövad erfarenhet inte räcker för att lösa alla problem och sjukvården kan stå handfallen inför problem som man saknar svar på och inte vet hur man ska behandla.

Detta tillkortakommande tycks vara av administrativ byråkratisk art och har inte sitt ursprung i den vardagliga vårdens hetluft. Bland de värsta tyckarna är Dan Larhammar. Han har aldrig vårdat någon patient och han gick direkt från sin apotekarutbildning till forskning så inte ens därvidlag har han någon praktisk erfarenhet. Ändå får han av och till stoltsera som expert på hur sjukvård ska gå till.

Larhammar ser till att bestraffa vetenskap och beprövad erfarenhet som går utanför det smalspåriga moderna paradigmet och skyddar läkemedelsindustrins intressen inte patientens.

Faktum är att fler dör av den ”moderna” medicinens behandlingar och läkemedelsindustrins produkter än av naturlig död. Länk SvD

Hur ligger det då till för dem som håller sig till ursprunglig skolmedicin, det som idag felaktigt beskrivs som alternativ. Dvs man praktiserar intag av naturliga mediciner som inte hotar hälsan eller har några biverkningar.
En amerikansk studie visar: Inga dödsfall från kosttillskott (länk) – men 250.000 dödsfall/år orsakade av den ”moderna” sjukvårdens felbehandlingar. Länk. Här finns ett stort mörkertal och siffror pekar på 750 000 patienter avlidna av den moderna medicinens felbehandlingar, där en kvarts miljon är säkerställda fall.

Fram till slutet av 1900-talet var det ett fåtal forskare runt om i världen som utmanade rådande paradigm och forskade på blod på ett annat sätt den dåtida ”alternativa moderna” medicinska forskningens förhållandevis ålderstigna och primitiva metod (man tog reda på fetthalter, socker, järn och kunde avgöra sänka). Några få fritänkande vetenskapsmän ville veta mer och observerade blod genom egenhändigt införskaffade och även tillverkade mycket kraftfulla mikroskop. Med som det kom att visa sig risk för sina karriärer formulerade de för den omgivande sjukvården ”chockerande” resultat från vad de iakttog.

Dåtidens uppfattning var att blod var sterilt, vilket innebär att det skulle vara kliniskt rent från infektion. Men några fritänkande forskare såg att så inte alls var fallet. Den fransk-kanadensiska läkaren Dr. Gaston Naessens [1] hade från sitt mycket kvalificerad mikroskop (Somatoscope) lyckats filma cancermikrober i blodet ungefär samtidigt som den svenska läkaren Dr Erik Enby lyckats filma motsvarande mikrober i sitt kvalificerade mikroskop. Båda dessa läkare drabbades av det medicinska etablissemangets hårdaste straff och blev deslegitimerade och man försökte kasta dem i fängelse [2][3].

Kalla ”cancer” för vad det är, det vill säga en infektion
Cancer liksom många andra sjukdomar uppstår enligt dessa forskare på grund av kroppsliga vätskor infekterade av mikrobiologisk svampliknade växt. En infekterad organism har ett blod som förplackats och näringsämnen och verksamma immunförsvarskroppar når inte fram i tillräcklig mängd till ”smittade” områden. Då kan en rad sjukdomar utvecklas.

En spansk forskargrupp har funnit att hjärnsjukdomar som Alzheimer orsakas av sådan mikrobiologisk växt. Länk1, Länk2. Man har funnit att även människor med demens och kronisk muskelsjukdom kan ha motsvarande degenererade blodtillstånd.

På nätet finns mängder av engelskspråkiga artiklar (länk) som tar upp vetenskapliga studier om hur svamp orsakar Alzheimer och kroniska sjukdomar men detta finns knappast återgivet i svenska medier. Varför håller svensk media tyst om detta?

Dr Erik Enby har kommit fram till följande slutsatser som ingår i den kommande nyupptryckta upplagan av ”Blod Mod och Envishet”:
– ”När det gäller kroniska sjukdomar har det medicinska etablissemanget i grunden ett felaktigt sjukdomsbegrepp, vilket visar att de inte alltid vet vad de håller på med. … jag märkte redan tidigt att de förklaringsmodeller, som man hade för att förklara hur kroniska sjukdomstillstånd plötsligt startade, var felaktiga. Jag insåg att det var nödvändigt att mikroskopera de kroniskt sjukas kroppsvätskor, vilket avslöjade att det förekom till utseendet olika former av för mig helt okända och växande mikrofloror i dessa.
Kroppsvätskor och vävnader från kroniskt sjuka och nyfödda utvecklingsstörda var nersölade med olika former av mikrobiologiskt växt och i tumörsubstans av olika slag kunde det krylla av partiklar som påminde om vad som sker om man rör om i en myrstack. Något sådant hade jag aldrig hört talas om tidigare i den medicinska litteraturen. …Omsider började jag snegla åt den så kallade komplementära medicinen som egentligen är den ursprungliga medicinen och den som legat till grund för skolmedicinen. Kanske är det mer korrekt att kalla dagens dominerande medicin inom sjukvården för ”modern alternativ medicin”.
Denna moderna medicin har fokuserat på detaljer och tycks ha förlorat det helhetsperspektiv som Hippokrates underströk och som lade grunden till skolmedicinen.
… Organiskt material, inom såväl biologi som zoologi, bryts alltid ner av mikrobiologiska processer orsakade av svampar och mikrober. Dessa processer leder inom biologin till att träd och buskar bryts ner och murknar. Inom zoologin leder processerna till att vävnader irriteras och förstörs och därmed orsakar de sjukdomsprocesser och efter döden den slutgiltiga nedbrytningen av kroppen. Enligt detta resonemang är alltså sjukdom och förruttnelse samma sak.

Min hustru hade diagnostiserats med bröstcancer 2009 och jag lyckades få tillgång till histologiska preparat av hennes bortopererade tumör. I mitt mikroskop kunde jag se att denna i sin helhet utgjordes av en sporsäckssvamp, även om patologen och professor Sven Lindskog på Radiumhemmet, Karolinska Institutet ansåg att det var ”cancerceller”.
Sven Lindskog hade i maj 2010 rått mig att för säkerhets skull höra vad en mykolog (expert på svampar) ansåg om saken. Varför sade han det? Det fick jag aldrig någon förklaring på. Att få tag i en mykolog var inte lätt. Tiden gick. Plötsligt kom jag dock på hur jag skulle göra.
Året var 2012. Till sporsäckssvamparnas domän hörde tryffelsvamparna och dessa måste ju biologiskt utbildade människor känna till. Jag kontaktade Institutionen för Biologi och Miljövetenskap vid Göteborgs universitet (kallat Botaniska) och frågade om de kunde hjälpa mig att bedöma vilken form av växt som syntes i preparaten.
Jag fick lov att komma dit och tala med en av de svampexperter som arbetade där och tog med mig min ”ständiga sekreterare” Siv, som åtog sig att stenografera mötet med den person som hade lovat att analysera cancerpreparaten. Jag frågade honom rent ut vad han tänkte på när han såg den histologiska bilden i sitt mikroskop. ”Ja, det ser onekligen ut som en sporsäckssvamp”, blev svaret…

Det året skrev jag uppsatsen ”En bröstcancertumör utgjordes av en sporsäckssvamp”, som publicerades i tidningen 2000-Talets Vetenskap 1/2013. Samma år skrev jag ytterligare en uppsats om hur orimligt det är att påstå att så kallad ”cancerväxt” i vävnaderna beror på genetiska förändringar. Den fick som rubrik ”Genhypotesen om cancer duger inte – Nu får det vara nog!” och publicerades i 2000-Talets Vetenskap 3/2013.

Nog stack det i ögonen på vissa när de med tiden insåg att det krävdes hårdare tag för att ta livlinan ifrån mig. Det var vad myndigheterna önskade att uppnå genom att deslegitimera mig och med sina nedriga skriverier ge mig ett grundmurat dåligt rykte som läkare i hela Sverige.
Patienterna sökte sig till min mottagning ändå och jag kunde, tack vare min vetskap om förekomsten av mikrobiologisk växt i kroppsvätskor och vävnader och olika former av tumörsubstans, arbeta med hela sjukdomspanoramat. Jag undrade just vad detta skulle leda till? Utan legitimation fick jag inte handlägga och behandla maligna sjukdomstillstånd. Jag var dock inte det minsta rädd för vad som skulle kunna bli följden.
Månad efter månad arbetade jag i lugn och ro … förmodligen bara … en tidsfråga innan något skulle hända.

Det Enby hänvisar till är de förföljelser som skulle komma efter att han fört en dialog med Larhammar om sin metod.
Larhammar utsåg honom som en fiende som skulle krossas och resten är historia.
Jag har skildrat det i ”Läkaren som vägrade ge upp
Det kommer nu en uppföljare som haft arbetsnamnet ”Justitiemordet – Vittnet som försvann” Vi har nu beslutat oss för titeln ”Sista striden…”

Börje Peratt

Referens
1) https://www.cancertutor.com/the714x/
2) The Persecution and Trial of Gaston Naessens: The True Story of the Efforts to Suppress an Alternative Treatment for Cancer, AIDS, and Other Immunologically Based Diseases Länk
3) Läkaren som vägrade ge upp länk

Annonser
Publicerat i medicin | Märkt , | Lämna en kommentar

Hydran en samlad kraft mot vår hälsofrihet

Hydran ett sagodjur från den grekiska mytologin

Hydran [1]är en mytologisk varelse med flera huvuden som representerar ondskans kraft.

Ett fenomen som jag till en början försökte blunda för. Det kan inte vara sant. Detta händer inte i Sverige. Jag har försökt förenkla men det låter sig inte göras. Det är komplext och rent känslomässigt jobbigt att bit för bit inse hur illa det står till.  Förhoppningsvis kan min kommande film ”Justitiemordet göra det tydligare, det är en thriller.

Kring 2011 då jag granskade antihumanismen i Sverige upptäckte jag organisationer som tycktes samverka då jag såg att de var av samma skrot och korn. Jag påstod att de var systerföreningar. Detta förnekade man inledningsvis men tvingades senare erkänna att så är fallet. Här talar jag främst om Förbundet (anti)Humanisterna och föreningen ”Vetenskap och Folkbildning” (VoF).

Det tidigare målet för antihumanismen som var kampen mot storkapitalet erbjuder nu istället bundsförvanter med samma storkapital vilket blir tydligt i antihumanismens samverkan med läkemedels- och livsmedelsindustrierna. Det är till en del en pragmatisk utveckling då flera forskare (lierade med antihumanistiska föreningar) är beroende av finansiering som man får från storkapitalets håll. Ett resultat ser vi i hur de antihumanistiska föreningarna medverkade i och marknadsförde svininfluensakampanjen för att kunna sälja vaccin.

Jag fann senare att VoF och Sturmarksföreningen egentligen bara är fotsoldater som fått till uppgift att undergräva och bedriva förföljelse mot människor som man ser som fienden till de ekonomiska särintressen som döljer sig bakom hydran. Jag kommer i filmen Justitiemordet att utveckla vilka som ligger bakom och med vilka motiv. [1]

Innan motståndet mot patientens hälsofrihet fanns det många godkända möjligheter till alternativ.  

När Vetenskap och Folkbildning bildades inleddes en tragisk nedgång där man lyckades utnyttja myndigheter som Socialstyrelsen, HSAN och på senare år IVO för att undergräva konkurrenter till osunda vinstintressen.

Nu har då hälsogårdar förvandlats till flyktinganläggningar, Vidarkliniken är ständigt hotad och flera läkare har drabbats av förföljelse och en rättsröta som närmast är att likna vid justitiemord. Jag är i färd med att redogöra för hur det kan ha gått till i uppföljaren om Dr. Erik Enby.

I praktiken har vi fått en förminskad valfrihet.

Centralt i antihumanism är uppfattningen att begreppen ”den mänskliga naturen” bör avvisas. Andlighet och människans existentiella frågor kring meningsfullhet och Gud är enbart metafysiska och därmed också irrelevanta för förståelse av såväl forskningens uppgift som kapitalets makt i den politiska ekonomin. Mänskliga rättigheter anses vara en abstraktion med motsatt verkan för människan i samhället.

Jesper Jerkert – Sven-Ove Hansson – Dan Larhammar – Hanno Essén

Vi ska ha klart för oss att denna hydra har med inkvisitionens hot och bestraffningar påverkat läkarutbildningen och läkemedelsindustrin där man med framgång har mutat läkarkåren.[2]
Institutioner som KTH, KI och Uppsala Universitet är också besmittade där lärare och professorer går i antihumanismens ledband.
Hur djupt Kungliga Vetenskapsakademin är insyltad vet jag inte men de kan mycket väl vara en tung drivkraft i detta då flera av hydrans antihumanister sitter på tunga poster där, inte minst Dan Larhammar.

Vinstintressen inom sjukvården drabbar inte bara patienterna utan också sjukvårdspersonalen som stressas till utbränning. En av konsekvenserna har blivit att självmorden bland läkare har hamnat allt högre i denna hemska statistik och felbehandlingar har klättrat till tredje plats som orsak till patienters dödsfall inom sjukvården i USA. Hur ska denna kurva vändas om man inte återskapar balansen och återtar humanismens helhetssyn.

Ett svårt problem är att en dominerande andel av de etablerade medierna och därmed journalisterna går i antihumanismens ledband. Från de allra största till köpta desinformatörer som kan vara finansierade av läkemedelsindustrin.

Cancerfondens misslyckande en kassako

Man kan betrakta Cancerfonden som en scam som fungerar ungefär som avlatsbrev i katolska kyrkan. Man betalar för att det är den enda sätt man kan köpa sig fri från vanmakt och skuld. Cancerfonden har inte lyckats med några av sina påstådda mål att få ned sjuka och döda. Det är precis tvärtom. Så man måste fråga sig vad alla dessa miljoner går till. Bland annat till löner i miljonklassen och en gigantisk propagandaorganisation i ett dyrt hus i innerstan. Generalsekreteraren på Cancerfonden toppar listan med en lön på 1 190 000 kronor om året, skriver Aftonbladet
Cancerfondens chef har dessutom en fallskärm som ger henne över 1,5 miljoner.

Nya initiativ

För att återta patientinitiativet och den medmänskliga humanismen från antihumanism krävs ett politiskt initiativ. Var vaksam på initiativ som inte gjort upp med Donald Trump. Den mannen är arketypen för antihumanism som lyckas slå blå dunster i naivitetens avdomnade hjärna.
Ja nu kanske han ändå är på väg ut. Hans egoistiska skatteförslag, att ta från de fattiga för att ge till de rika, tycks ha väckt Amerikas befolkning. Nobelpristagaren i ekonomin säger lakoniskt: ”De som gynnas mest är barnen till miljardärer och jag tror inte det finns någon som går i protestmarscher för barnen till miljardärer” Länk DI

För att återta innehållet i skolmedicin måste vi förstå att det är inte skolmedicin som driver sjukvården idag utan något som välvilligt skulle kunna kallas för ”västerländsk medicin” eller ”läkemedelsindustrins medicin”. Skolmedicinens ideal har man för länge sedan övergivit. Länk

Medan vårdköerna växer jagas läkare som Erik Enby vars enda uppgift är att hjälpa människor att bli friska.

Börje Peratt

Donera till ”ENBYFILM2” (Justitiemordet) enligt något av nedanstående val.

  • NORDEA Plusgiro: 320793-3
  • NORDEA Swish 1234524831
  • Eftersom varje insats kräver administration och revisorkontroll innebär det att varje donation bör vara minst 100 kr

Referenser
1) Hydran kommer i Sverige till uttryck genom Förbundet (anti)humanisterna med ursprung i marxistisk filosofi och föreningen på socialdemokratiskt initiativ: Vetenskap & Folkbildning (VoF)

1) Bakom Hydran står ett socialdemokratiskt initiativ, genom entrism infekterade delar av möjligen alla politiska partier i riksdagen, Kungliga Vetenskapsakademin, genom entrism infekterade delar av utbildnings- och forskningsinstitutioner som KTH och Karolinska Institutet, delar av Public Service som verkar inom vetenskap och nyhetsredaktioner, Expressen och Dagens Nyheter som ingår i Bonnierkoncernen, i princip hela läkemedelsindustrin.

1) Hydran har förgripit sig på våra heligaste värden, frihet under ansvar och uppbyggande samverkan för allas bästa och ersatt det med nedbrytande materialism, egomakt och girighet.

2) Svenska läkare får miljoner av läkemedelsföretag | SvD
1 200 läkare fick 20 000 kronor var från läkemedelsindustrin
Överläkare fick mest av läkemedelsbolagen | SvD

Publicerat i Alternativ Medicin, journalistik, Kungliga Vetenskapsakademin, Läkemedel, Politik, Vetenskap och Folkbildning, Vetenskapliga inkvisitionen | Märkt , | Lämna en kommentar

Hur kan ”vetenskap och beprövad erfarenhet” bli en lag?


Sedan riksdagen i år fört in ”vetenskap och beprövad erfarenhet” i lagstiftningen är det nödvändigt att klara ut omständigheter som rör stiftande av lagar och upprätthållande av samhällsordning.

  • För vem och för vad stiftas lagar?
  • Vem eller vilka ska de skydda?
  • Vad gäller för att en lag ska kunna hålla som lag?

Dessa tre frågeställningar är angelägna att klara ut för ett begrepp som ”vetenskap och beprövad erfarenhet som utnyttjats för att bestraffa läkare som Erik Enby trots att riksdagen beslutat att detta mantra inte gäller som lag.

– Det är den enskilde yrkesutövaren själv som avgör om handlandet i en given situation står i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Detta är väl solklart. Ändå har en politisk riktning långsamt men säker baxat fram sin pålar och trängt undan mänskliga fri- och rättigheter till förmån för särintressen.

Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet har länge varit föremål för omfattande kritik. Det har blivit ett maktmedel för reaktionära och konserverande krafter som vill bevara förlegad kunskap och som inkvisitoriskt bestraffar dem som bryter ny mark.

År 2017 har Sveriges riksdag under ledning av Socialdemokraterna nu undergrävt lagskyddet för den enskilde individen genom att skriva in begreppet i författningssamlingen.

Ett stort antal verksamma inom juridik, och yrkesområden som berörs av begreppet är kritiska till att låta en så otydlig formulering ligga till grund för en lag. Anledningen är att begreppet saknar precision.

Vetenskapen är ingen lag, den innebär ett antal olika metoder för att bringa kunskap och beprövad erfarenhet är en upprepning av erfarenheter för att bringa kompetens.

Tänk om man skulle hävda att: Recept och beprövad kokkonst är en lag som kan används i bestraffningssyfte mot kockar. Då skulle vi aldrig få nya maträtter eller nya smaker. Då hade aldrig den vegetariska kokkonsten slagit genom.

Det är också en fråga om perspektiv. Vems perspektiv ska gälla?
Politikerns eller folkets?

En lag ska vara tydlig, lättförståelig och ge oss alla samma rättsliga ramar och skydd.
En lag ska vara utformad för att gälla allmänintresse och inte särintresse. BP

Vem och vad ligger då bakom att begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” ska upphöjas till lag?
Alltsedan föreningen ”Vetenskap och Folkbildning” bildades i början av 1980-talet har detta blivit ett projekt som drivits in absurdum. Tack vare sin makt har man nu lyckats få in det i 2014 års författningssamling, daterad 2017:

7 § Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Lag (2017:66).

Vad gäller? Vems vetenskap? Vems beprövade erfarenhet?

De allra flesta är nog av den uppfattningen att vår kunskapsutveckling ska kunna ta stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Efter att ha granskat Vetenskap och Folkbildning, Socialdemokratiska hopblandningar med särintressen och myndigheternas maktmissbruk kan vi vara säkra på att där är det varken vetenskap eller beprövad erfarenhet som råder utan ickevetenskapliga egenintressen.

Det resulterar i något som liknar lynchmobbens laglöshet och orättmätiga bestraffningar av dem man pekar ut. I denna lynchmobb finner vi ett samröre av myndigheter som Socialstyrelsen, IVO (Institutionen för Vård och Omsorg), HSAN (Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd) och åklagarmyndigheterna och till sin hjälp har man tagit ett genom entrism undergrävt Big Media och infiltrerat forsknings- och utbildningsinstitutioner.

Justitieminister Morgan Johansson är medlem i den skeptikerrörelse som drivit på lagstiftningen av mantrat. Statssekreteraren hos Socialminister Annika Strandhäll har ett mångårigt förflutet i en av läkemedelsindustrins mest korrupta företag GlaxoSmithKlein. Är detta slumpförhållanden eller kan vi här avläsa något annat obehagligt. Vilken chans har en enskild liten person som Dr. Erik Enby mot allt detta?

Justitiemordet – Vittnet som försvann” håller på att tränga långt in under den yta som har raserat vetenskapen, moralen och rättvisan i Sverige.

Börje Peratt

Publicerat i juridik, lagstiftning | Märkt , , , , , | 2 kommentarer

Kan kärlek överlista hydran?

Under arbetet med Humanism & Kunskaps olika möjliga uttryck fick jag förslag på att göra filmen om Erik Enby ”Läkaren som vägrade ge upp”. Jag hade då redan haft tankar om en mer omfattande vård som jag kallade ”helandevård” och som jag då utgick från var ett vedertaget begrepp. Dock inte i det svenska språket. Se Vetapedia

Vi ett antal tillfällen har jag också mött dem som anser att man ska möta aggression med kärlek, alternativt gå runt problemet.

Det är nog en smart tanke. Undvik konfrontation om det är möjligt och gör det som leder framåt. Så om vi vill förändra vården hur gör vi då? Hur många önskar en vård grundad i medmänsklighet och helhetssyn? Det som är ursprunget till skolmedicin.

Innan motståndet mot patientens hälsofrihet gestaltad av Hydran [1], fanns det många möjligheter till alternativ och Socialstyrelsen satte fram till 1980-talet inga käppar i hjulen. Tvärtom. Sedan bildades Vetenskap och Folkbildning och började omedelbart undergräva konkurrenter till läkemedelsbolagens produkter. Vi ska ha klart för oss att de också har mutat läkarna för att få dem på sin sida. [2] Nu har då hälsogårdar förvandlats till flyktinganläggningar och flera läkare drabbats av något som närmast är justitiemord. Och jag är i färd med att redogöra för hur det gått till i uppföljaren om Dr. Erik Enby.

I praktiken har vi fått en förminskad valfrihet.
Kan vi återta patientinitiativet och den medmänskliga humanismen från den antihumanism som kapat begreppet? Hotet är tydligt uttryckt:

Centralt i antihumanism är uppfattningen att begreppen ”den mänskliga naturen” bör avvisas. Andlighet och människans existentiella frågor kring meningsfullhet och Gud är enbart metafysiska och därmed också irrelevanta för förståelse av såväl forskningens uppgift som kapitalets makt i den politiska ekonomin. Mänskliga rättigheter anses vara en abstraktion med motsatt verkan för människan i samhället.

Vi har under senare decennier kunnat se hur antihumanismens strategier förminskat ursprungliga humanistiska institutioner som förlorat medel och anseende och i princip reducerats till lealöshet. Den antihumanistiska materialistiska vetenskapen har tagit över alla resurser och det avspeglar sig i en maktsfär som knappast uttrycker kärlek.

– De farligaste hoten grinar med sitt manipulativa tryne och kastar in mänskligheten i sorg och elände innan vi samlar oss och väljer att försöka förhindra det.

Jag vill inte enbart peka finger på politiken utan det finns också skäl till självkritik från de humanistiska akademier som tappat initiativet. De har inte klarat av den nästintill vaulvsliknande anstormningen från vad som kan betraktas som cyniskt vetenskapligt håll som gärna kallar sig naturvetenskap. Miljarder läggs på att upprepa samma test för att kunna presentera en ”evidensbaserad” och ”validerad” studie. Vilket sedan resulterar i läkemedel med biverkningar och förbud mot verksam naturmedicin utan biverkningar.

Inriktningen blir alltmer produktifierad. Detta gynnar kommersiella intressen. Något som löpt amok bland forskare på Karolinska Institutet där man utnyttjat skattemedel för att lägga uppfinningar i egna företag.  Se FaktaGrind: Martin Ingvar …

Särintressen utan hänsyn till människors behov återspeglas också i driften och kommersialiseringen av sjukvården. Det drabbar inte bara patienterna utan också sjukvårdspersonalen. En av konsekvenserna har blivit att självmorden bland läkare har hamnat allt högre i denna hemska statistik och felbehandlingar har klättrat till tredje plats som orsak till patienters dödsfall inom sjukvården i USA. Hur ska denna kurva vändas om man inte återskapar balansen och återtar humanismens helhetssyn. Och går det med enbart kärlek när den tycks satt ur spel?

Börje Peratt
Jag kallar mig i min forskning och författarskap internationellt för Human Scientist med fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik. Lämnade den naturvetenskapliga linjen för frågor som berörde mig djupare.

1) Hydran kommer i Sverige tilluttryck genom Förbundet (anti)humanisterna med ursprung i marxistisk filosofi och föreningen på socialdemokratiskt initiativ: Vetenskap & Folkbildning (VoF)

1) Bakom Hydran står ett socialdemokratiskt initiativ, genom entrism infekterade delar av möjligen alla politiska partier i riksdagen, Kungliga Vetenskapsakademin, genom entrism infekterade delar av utbildnings- och forskningsinstitutioner som KTH och Karolinska Institutet, delar av Public Service som verkar inom vetenskap och nyhetsredaktioner, Expressen och Dagens Nyheter som ingår i Bonnierkoncernen, i princip hela läkemedelsindustrin.

1) Hydran har förgripit sig på våra heligaste värden, frihet under ansvar och uppbyggande samverkan för allas bästa och ersatt det med nedbrytande materialism, egomakt och girighet.

2) Svenska läkare får miljoner av läkemedelsföretag | SvD
1 200 läkare fick 20 000 kronor var från läkemedelsindustrin
Överläkare fick mest av läkemedelsbolagen | SvD

Publicerat i Alternativ Medicin, Helandevård, Sjukvård | Märkt , , , , , , | 1 kommentar

Medicinsk felbehandling – den tredje ledande dödsorsaken i USA

Forskare vid John Hopkins universitetet i USA har analyserat statistik på patienter som dött under sjukvårdens ansvar över en åtta-årsperiod. Patientsäkerhetsexperter beräknar att över 250 000 dödsfall i USA, per år beror på medicinsk felbehandling.

Den siffran, publicerad i maj, 2016 i BMJ, LÄNK framställer medicinsk felbehandling som den tredje ledande orsaken till dödsfall och överskrider U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC) som kommit fram till att siffran skulle vara 150 000 dödsfall per år. LÄNK2

Enligt CDC dog 611.105 personer av hjärtsjukdomar, 584.881 dog av cancer och 149.205 dog av kronisk respiratorisk sjukdom – och framställdes som de tre största orsakerna till dödsfall i USA. Den nyligen beräknade siffran för medicinsk felbehandling sätter denna dödsorsak bakom Cancer men före respiratorisk sjukdom.

Ett stort antal patienter inom den amerikanska sjukvården drabbas således av skador och dödsfall på grund av medicinska felbehandlingar.

Vi kan med säkerhet säga att ett stort antal skador och dödsfall över hela världen orsakats av att man inte praktiserat relevant vetenskap och beprövad erfarenhet. Några kända större sådana är neurosedynskandalen och senast svininfluensavaccineringarna med svåra skador på från början friska personer. Bakom den katastrofala svininfluensavaccineringen stod Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. De som ledde detta svåra brott mot folkhälsan har istället för bestraffning premierats.

Multinationella särintressen (kommersiella och politiska) styr dem som bedömer patientsäkerhet, rättigheter och ekonomi. Inom läkemedelsindustrin finns finansiella medel att masskommunicera ut påhittade hotbilder och påhittade vetenskapliga rön.


Under svininfluensaskandalen kunde vi se hur läkemedelsjättar kontrollerade WHO, statliga myndigheter, medier och lobbyister som utnyttjades som propagandamedel för manipulerad åsiktsbildning mer än som publika informationsapparater för att sprida relevanta fakta. LÄNK3

Börje Peratt: Svininfluensa bluffen avslöjad
KlaxoSmithKlein dömdes i Kina till miljardböter för korruption. Kontrollen över vår hälsa | Börje Peratt – Debatt

Ett annat allvarligt problem är hur dessa särintressen används för att förbjuda och undergräva bruk av hälsokosttillskott, vitaminer och mineraler. Detta rör också EU som är utsatt för omfattande påverkan och flera fall pekar på att man har svårt att freda sig. Särintressen plöjer ned medel till forskare som ska framställa alternativa behandlingsmetoder som inte bara farliga utan livsfarliga. Naturligtvis finns ingen sådan statistisk bara rövarhistorier som köpta medier blåser upp till drev oftast riktade mot läkare som vågat komplettera behandlingar med vitamin. Ett svenskt exempel är Justitiemordet på Erik Enby.

Börje Peratt

Publicerat i forskning, medicin, Propaganda, Sjukvård, Vetenskap | Märkt , , , , , , | 2 kommentarer

Professor Johan Thyberg kritisk till Dan Larhammar


Professor Johan Thyberg är kritisk till att Dan Larhammar hösten 2016 fick uppdraget att leda Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) utredning av forskningsfusk. Och Thyberg har mångåriga erfarenheter av Larhammars oredliga handlingssätt.

Hur presenterar då Kungliga Vetenskapsakademien sin strategi?

Vetenskapsakademien tillsatte … en utredning som under våren [2017] kommer att lägga fram förslag till en bättre och mer rättssäker handläggning av dessa viktiga ärenden. Utredningen leds av professor Dan Larhammar, Uppsala universitet, och samarbetar med den expert regeringen tillsatt för att utreda hantering av forskningsfusk.

Med en ofullständig information om ”expert” kopplad till Larhammar som gjort sig känd som inkompetent pseudoskeptiker vill KVA visa att man sätter ned foten och har en plan. I själva verket sätter man en pyroman att släcka elden. Länk

Johan Thyberg som kritiserat KVA och dess beslut att ge Larhammar detta ansvar, är internationellt erkänd forskare tidigare vid Karolinska Institutet och professor i cell- och molekylärbiologi. Han har på senare år skrivit böcker och artiklar om hur forskningsfusk och forskares kommersialisering av sina resultat har brett ut sig. Hans väl underbyggda kritik av Macchiarinis metod och tillvägagångssätt gav en SVT journalist all tänkbar info för att kunna göra sin prisbelönta dokumentär som sedan ledde till att många på KI fick lämna sina poster.

Johan Thyberg har redan tidigare i samband med en redogörelse för som han menar orättfärdiga anklagelser mot kollegan Lundeberg, visat pondus i sin kritik mot KI´s ledarskap:

Inte bara den anmälda forskningen utan även det sätt på vilket KI:s rektor hanterat detta ärende bör betraktas som oredlighet,

Thyberg har i bokform och i artiklar offentliggjort sina synpunkter av det som han anser vara felaktigheter både när det gäller forskares metoder såväl som felaktigheter rörande KIs granskning av forskare. Dan Larhammar får i dessa publikationer svår kritik om jäv, oredlighet och framtonar som en oärlig och pseudosvetenskaplig professor som fått alltför stor makt.

Så flyttas skattemedel till privata bolag

I samband med Macchiariniskandalen uppmärksammade Thyberg på Macchiarinis­ intima samarbete med Harvard Bioscience, ett företag registrerat på Nasdaqbörsen i USA. Samt dotterbolaget­ HART.
Dan Larharmmars kommersiella intressen med läkemedelsbolag går via Larhammar Consulting.

Parallellerna till Dan Larhammar och Martin Ingvar är slående. Båda har starka kopplingar till läkemedelsbolag och yrkesmässiga kommersiella intressen.
Karolinska Institutet har nyligen brutit samarbetet med USAbaserade ICHOM där en av grundarna är Martin Ingvar men där trots denna brytning ICHOMs hemsida fortfarande pryds av KI´s logga.

Jämförelser med pyroman, predator, diktator som ignorerar mänskliga rättigheter.

I boken Uppdateringen av en Rättsskandal redogör Thyberg för Larhammars bristande etiska karaktär och uppenbara jävssituation när Larhammar har fått en central roll att utreda en kollega (Lundeberg) som anklagats för forskningsfusk.

Motivet till Larhammars attack är sannolikt färgat av Lundebergs intresse för alternativ metod i detta fall akupunktur.

– ”Mycket anmärkningsvärt är vidare att vare sig KI eller VR uppmärksammat den jävssituation som föreligger …. ett exempel på en person med jäv eller jävsliknande förhållanden är Dan Larhammar, en av ledamöterna i expertgruppen och den som ämnesmässigt ligger närmast Lundeberg (båda kan betraktas som neurobiologer). Medan den senare kan ses som en företrädare för så kallade alternativa medicinska behandlingsmetoder (till exempel akupunktur) har Larhammar starkt ifrågasatt dessa. De aktioner som han drivit, bland annat inom ramen för sitt arbete i föreningen Vetenskap och Folkbildning, har lett till att han fått rykte om sig som ”en svensk chefsskeptiker” (artikel av C-M Hake i Farmaceutisk Revy, nr 7, 2004). Av sina meningsmotståndare har han också anklagats för ”häxjakt på företrädare för alternativa synsätt på hälsa”. Att Larhammar medvetet eller omedvetet är påverkad av detta i sin bedömning av Lundeberg måste anses högst sannolikt.”

– ”Larhammar tycks ha svårt att komma ihåg vad som sades och gjordes för 3-4 år sedan. Ändå krävde han .. att de anklagade och andra vittnen skulle minnas vad som hände för mer än 10 år sedan…”

– ”Även för Dan Larhammar, ledamot i OG (oredlighetsgruppen), menade jag att frågan om jäv borde ha beaktats (se kapitel 3B). Han var den i OG som ämnesmässigt stod närmast Lundeberg och i vissa avseenden hade en intressemotsättning med denna. Larhammar är sålunda känd som en stark motståndare till det som kallas alternativ eller integrativ medicin medan Lundeberg istället ses som en företrädare för denna del av den medicinska professionen. Den senare har till exempel publicerat ett drygt 80-tal artiklar om akupunktur i internationella tidskrifter. Han har ända sedan början av 1980-talet även intresserat sig för och publicerat utvärderingar av flera andra metoder inom fältet integrativ medicin. I motsats till detta har Larhammar enligt den medicinska publikationsdatabasen PubMed inte utfört några vetenskapliga studier alls för att bedöma värdet av sådana metoder. Däremot har han bland annat genom sitt arbete inom föreningen Vetenskap och Fortbildning (VoF) gjort sig känd som en frontfigur inom den svenska skeptikerrörelsen och gått till hårt angrepp på det han kallar pseudovetenskap, däribland flertalet alternativmedicinska behandlingsmetoder. Som exempel kan nämnas att han i juni 2011 på VoF:s hemsida skrev ett inlägg med titeln ”diplomerade pseudovetenskapliga akupunktörer”. Han kommenterar där en nystartad akupunkturutbildning i Leksand och avslutar sin text med orden ‘allmänheten varnas’.”

Min reflektion över Thybergs omfattande utredning av Dan Larhammars förehavande och motiv är att jag kommit fram till i princip motsvarande resultat utan att ha känt till Thybergs granskning. Jag har förutom det undrat över vilka det är som lyfter fram och försvarar Larhammar, som satt sig till att vara inkvisitionens högsta höns, trots att det är uppenbart att han saknar kompetens.

Jag har kommit fram till två slutsatser. Den enklare av dem är att läkemedelsindustrin vinner på att avfärda allt som handlar om alternativ medicin som de inte kan tjäna pengar på. Den mer magstarka slutsatsen är att Socialdemokraterna ligger bakom försvaret av den heliga kon Dan Larhammar. Vad motivet till det skulle vara är inte helt solklart men det var Socialdemokrater som tog initiativ till Vetenskap och Folkbildning. Hur och om Kungliga Vetenskapsakademien är inblandad eller rent av korrupt återstår att undersöka.

Mer om detta kommer att utvecklas i uppföljaren till Läkaren som vägrade ge upp under projektnamnet Justitiemordet – Vittnet som försvann. Det handlar om – Slutstriden. Facebook

Jag bad Thyberg kolla så att det inte fanns några sakfel i denna artikel och han delade med sig av följande mailväxling från Ola Stenqvist till Göran Hansson, Ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademien.

Så denne Larhammar igen: Jag hade tidigare skrivit en debattartikel i Dagens Medicin om Lundebergfallet, där jag påpekat att fuskutredarna (bl. a. Larhammar), i strid mot grundläggande rättssäkerhet, där man betraktar den anklagade oskyldig tills motsatsen bevisats, utgick från att den anklagade var skyldig och måste bevisa sin oskuld. Larhammar hade retat sig på denna min kritik och i en mailkorrespondens förklarade han att när det gällde forskning måste den anklagade kunna bevisa att dennes forskning genomförts i enlighet med god vetenskaplig sed. När VR [Vetenskapsrådet] drog tillbaka sin utredning kring SH så blev hela utredningsgruppen ursinnig och skrev en artikel i DN där SH kallades den fuskande professorn, trots att hon just friats av VR genom tillbakadragandet av utredningen. Det innebar att Larhammar, som en av undertecknarna, inte förstod att man inte kan beskriva den just friade, som om hon var fälld. Det är lika orimligt ur rättssäkerhetssynpunkt, som Göran Lambertz, medlem i KI:s etiska råd, inställning i Quickaffären. Om man är friad så är man, och kan inte hanteras på annat sätt än som frikänd. Att sätta Larhammar att utreda hur en rättssäker fuskutredning kan genomföras är att sätta räven till hönshusvaktmästare, eller som när Saudiarabien blir ordförande i FN:s råd förmänskliga rättigheter. Hu!

Jag beskrev det ovan som att ”sätta en pyroman att släcka branden”. Jo vi känner igen Larhammars nedlåtande uttryck mot sina kollegor, …”Den fuskande, … Sverige farligaste, …  ”Kvacksalvaren … . Mitt omdöme om Dan Larhammar innefattar alla dess begrepp och skulle vi lägga till fler passande så räcker inte en artikel. Det kortaste uttrycket jag kan komma på är – en lort.

Dan Larhammar angriper alternativmedicin i SVT Aktuellt

Detta är Davids kamp mot en armé av Goliat. Men motivation slår och vi försöker samla oss på olika sätt. Föreningen Humanism & Kunskap  (Gilla på Facebook) ligger bakom Läkaren som vägrade ge upp. Du kan stötta på olika sätt. Medlemskap är ett du kan också donera till uppföljaren ”Justitiemordet”.

Börje Peratt

Referenser

1) ”Att KI-kirurgen frias av rektor är en sällan skådad skandal.” Johan Thyberg 2015-09-09 07:00, Dagens medicin Länk
2) Exklusivt: ”Rekrytering av Paolo Macchiarini till KI” av Johan Thyberg, Newsvoice. Länk
3) Karolinska in denial, by Johan Thyberg Länk
4) Uppdatering av en Rättsskandal, Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet i Blickfånget. Johan Thyberg. Stockholm 2014. ISBN 978-91-87247-65-1
4) Uppdatering av en Rättsskandal, Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet i Blickfånget. Johan Thyberg. Stockholm 2014. ISBN 978-91-87247-65-1
5) Forskningsfusk i stöpsleven, Robert Hahn Länk
6) Professor Johan Thyberg avfärdar Dan Larhammar

Publicerat i Vetenskapliga inkvisitionen | Märkt , , , , | 5 kommentarer

Donationer till alternativ medicin försnillas

Flera donationer till forskning på alternativ medicin har försnillats och de har inte använts enligt donatorns önskemål. Osher och Märta Philipsson är några penningstinna gåvor till forskning där ansvariga för donationerna på KI har styrt dem åt andra håll och sannolikt försnillat dem.

En relativt ny miljard-donation är Bengt Sjöbergs stiftelse till alternativa metoder Länk. Anvisningarna till hur donationen ska användas förmedlar inom sig två problem. Dels är det Kungliga vetenskapsakademien (KVA) som ska ansvara för hur medlen fördelas och de skulle knappast förmedla forskningsmedel till en påstådd alternativ metod som exempelvis Erik Enbys som ju kan tillföra naturmedicin som C-vitamin och korallmineral i behandlingar.

Anledningen till detta är att Dan Larhammar är fjärde preses och har en högt uppsatt position på KVA. Han och hans medlöpare gör allt för att motverka forskning som går till det de så föraktfullt kallar ”alternativ medicin”. Även om det inte är i egentlig mening alternativ medicin så kan man förpassa sådan forskning som Erik Enbys under denna Larhammars föraktfulla retorik.

Det andra problemet är att grundarens formulering kan ge vetenskapsakademien frisedel:

Ska akademin ägna sig åt alternativ läkekonst?
– Nej det ska vi inte. Vetenskapsakademien har tillfrågats om att dela ut ett pris. Premisserna är att det ska vara ett cancerforskarpris. Jag utgår från att det universitet som åtar sig att vara värd för den planerade cancerforskningen inte kommer att bedriva alternativ läkekonst utan att forska om cancer och cancerbehandling.

Vad säger då fria forskare om stiftelsen möjligheter att bidra till att man kan förbättra cancersjukas förutsättningar för tillfrisknande?

– Bengt Sjöbergs donation riskerar att gå den gamla vanliga vägen och den kan vi anta inte går till ”av godo för mänskligheten” utan till fickorna hos karriärister inom akademin.

– Jag håller det inte för troligt att medlen kommer att nå upp till grundarens önskemål… det är för många med makt som kommer att motverka det.

Ja det tycks vara den allmänna känslan hos dem som Bengt Sjöberg kanske vill stimulera att söka forskningsmedel. Har de någon chans att påverka?

Börje Peratt

Publicerat i Alternativ Medicin | Märkt , , , | Lämna en kommentar