Psykopatins utbredning

Psykopati (psyche ”själ”, ”liv” pathos ”lidande”) betecknar en störd personlighet ifråga om medkänsla och förmåga att ta hänsyn till andra. Robert Hare har beskrivit frågeområden som kännetecknar psykopati Även om dessa är kritiserade så kan man ändå urskilja vissa mer tydliga än andra.
• Patologiskt lögnaktig
• Bedräglig/manipulativ
• Saknar ånger och skuldkänslor
• Flackt, ytligt känsloliv
• Kall/bristande empatisk förmåga
• Parasiterande livsstil
• Kriminell mångsidighet

Några frågeområden som inte med nödvändighet behöver vara representativa för psykopaten är:
• Ansvarslöshet. Tar inte ansvar för sina handlingar (Kan vara en fråga om omognad)
• Oförmåga till djupa nära relationer (Kan vara resultat från andras tidigare svek)
• Talför och charmig (Måste allvarligt ifrågasättas då det även är en talang hos artister och talare. Däremot kan psykopaten lära sig detta som ett framgångsrikt sätt att manipulera.)

Robert Hare nämner även

• Förhöjd självuppfattning/grandios självbild, som uttrycker sig att allt man gör är unikt och blir man sjuk eller fängslad krävs den högsta expertis. Endast den bästa är värd att få bistå vid brottsanklagelser och inte ens det räcker.

Samtliga dessa kategorier kan appliceras på massmördaren Breivik.

Predatorbeteende

”Robert D. Hare beskriver psykopater som ”mänskliga rovdjur som använder charm, manipulation, provokation och våld för att kontrollera andra och tillfredsställa sina egna själviska behov. Med en brist på samvete och medkänsla för andra, tar de kallblodigt vad de vill ha och gör som de själva vill, och bryter mot sociala normer och förväntningar utan den minsta skymt av skuld- eller ångerkänslor”. (Wikipedia)

Karaktär

Psykopatens karaktär är i allmänhet extremt manipulativ. Psykopater kan vara mycket farliga för sina medmänniskor. Våld, missbruk och kriminalitet är mer förekommande än hos övriga populationen. Man ignorerar risker och struntar i normer och regler. Man klarar inte av att samarbeta utan att iscensätta konflikter där man anklagar andra för allt det illa man själv gör. Logiken är att eftersom man själv ljuger, sviker och stjäl måste även alla andra göra det.

Oförmåga att tillstå egna fel

En psykopat erkänner inga fel med ett undantag; när erkännandet kan leda till egen vinning. Om en psykopat är överbevisad om skuld och ansvar för ett brott så kan han erkänna och be om ursäkt samt säga att han inte menade så illa som det råkat bli, han kan rent av gråta inför offren och beskriva olika omständigheter som kan förklara hur han närmast tvingats begå de handlingar som lett till katastrofen för andra. Notoriska bedragare förlägger ofta ansvaret hos sina offer. ”Jag är ledsen för att du tog illa vid dig”. ”Jag är ledsen för att du kände dig illa bemött … men jag har inte bemött dig illa det ligger helt och hållet på dig.”

Lögnens mästare

Lögn, manipulationens grund, är psykopatens vardagliga verktyg och den kan återanvändas utan blygsel eller skamkänsla. Blir lögnen avslöjad är felet alltid andras eller på sin höjd ett minnesfel. Följdlögn utsägs med all den kraft och övertygelse som psykopaten har. Och i slutändan så ska alla andra skämmas för att de har varit så dumma.

Samvetslös

Samvete och ånger som styr andra människor saknas helt hos psykopaten, i stället används andras samvetsömhet för att styra dem mot sina egna mål och syften. Andra är verktyg för psykopatens verksamhet. (Se Sekulära skeptikers verktygslåda)

Narcissistisk personlighetsstörning

En person som inte har fullt utvecklad psykopatisk störning kan istället lida av narcissistisk personlighetsstörning. Alla psykopater torde har narcissistisk personlighetsstörning som en del av sin störning. Det innebär en grandios självuppfattning och en oförmåga att ta kritik.

Den kriminella psykopaten

”Psykopati är ett omtalat begrepp inom kriminologin. Personer med psykopatiska drag, så kallade psykopater, är överrepresenterade i fängelser. Ökad kunskap om personer med denna karaktärsstörning är viktig för att göra bättre riskbedömningar och för att sätta in bättre behandling. Det är forskarna Friedrich Lösel, Lawrence Sherman och Adrian Raine överens om.” (Framgångsrika” psykopater liknar dig Brå 2009)

På Riksdagens information om problemet kan man läsa Hillevi Larssons (S) motion från 2003:

”I Sverige saknas god forskning och expertis kring psykopati. Det är en av anledningarna till att denna diagnos alltför sällan används eller får någon effekt i rättsliga sammanhang.
Den forskning som bedrivits i andra länder visar dock att psykopater är överrepresenterade bland kriminella. Minst 20 % av de intagna på svenska fängelser är psykopater.

Enligt Robert D Hare, en av världens ledande experter på psykopati, är så mycket som hälften av alla kvinnomisshandlare i själva verket psykopater.

Det ligger både i den utsatta kvinnans och samhällets intresse att upptäcka psykopaterna bland kvinnomisshandlarna och att vidta nödvändiga skyddsåtgärder. Orsaken är att vård och behandling av psykopater inte har någon effekt och att psykopater saknar förmåga att känna rädsla och därför inte avskräcks av hotande fängelsestraff. Detta innebär att kvinnorna är särskilt hotade. Psykopaterna har heller ingen sjukdomsinsikt, och lider inte alls av sin psykopati. Tvärtom. De uppfattar sig själva som osårbara övermänniskor. … Om kvinnan skulle välja att lämna mannen riskerar han att bli extra farlig. De flesta mord på kvinnor sker efter att hon brutit från sitt förhållande.

Det är angeläget att skyddet för enskilda och samhälle förstärks mot den ytterst farliga kategori brottslingar som psykopaterna utgör. ”

Trots denna insikt är hotet mot kvinnor fortfarande stort och samhället har gjort mycket litet åt problemet. När en hög chef i polisen lyckas dölja sin monsterlika psykopati och under många år utnyttjade och kränkte unga flickor inser vi att problematiken är djup, skyddad och väl dold.

Problemet är att psykopater anses vara obehandlingsbara. Med tiden lär de sig vad som är rätt socialt beteende och använder det till att manipulera vilket nedanstående studie är ett oavsiktligt exempel på. Terapi kan således göra psykopaten än skickligare på att manipulera.

Mot denna bakgrund blir forskning som avvisar påståendet om psykopater i fängelset kontroversiell och särskilt om en studie utförs på ett klandervärt sätt och med stöd av handledare som uppenbarligen inte satt sig in i problematiken eller som har en dold agenda.

Många studier (t.ex. Miller & Lynam, 2001) har påvisat att intagna i fängelse har lägre nivåer i personlighetsegenskapen samvetsgrannhet (och empati) än ostraffade.
En studie i Sverige (Eriksson, 2010) ansåg sig ha funnit motsatsen!

Ett klassiskt exempel på pseudovetenskap.
En magisterstudie i psykologi som ansåg sig visa att det inte finns fler psykopater i fängelset än utanför, kan istället ge belägg för hur försökspersonerna lärt sig hur man ska svara. Ett i denna ”studie” negativt samband anses visa att det finns färre psykopater i fängelset än utanför. En sådan slutsats går stick i stäv med all annan forskning. Men detta resultat beror på designen och vittnar istället om hur grundläggande och djupt problemet är. Resultaten från ett självskattningsinstrument blir bedrägligt och ligger helt i linje med psykopatens förmåga. Denna studentuppsats är således exempel på en design baserad på okunnighet om den grundläggande problematiken. Försökspersonerna svar visar på självbedrägeri eller inlärda tillrättalagda svar.

Förhållandet till psykopater

Chefer eller människor med ledande position utvecklar en tydlig ”rule by fear” strategi och ett överdrivet kontrollbehov. Vi får brist på tillit och den hemliga polisen.

Man måste vara tydlig med att syftet skiljer från det ansvarsfulla ledarskap eller den ansvarsfulla fostran som går ut på att värna och stötta sina medmänniskor. Då är gränsdragningar viktiga och de måste åtföljas av konsekvenser för att människor ska ta till sig vad som är okej och vad som är accepterat. Sådana gränsdragningar kräver auktoritet och tydlighet inte auktoritär maktfullkomlighet.

På grund av okunnighet och missförstånd om skillnaderna får vi ganska ofta det bristfälliga ledarskapet som inte tar sitt ansvar vare sig i familjen, i arbetet eller i samhället. En auktoritet är pedagogisk och vägledande den auktoritäre är dominant och hotfull. Auktoriteten reder ut, klargör och söker om möjligt samverkan även med motståndare. (Det finns situationer då samverkan är kontraproduktiv och omöjlig som med psykopater). Den auktoritäre använder alla medel och vapen för att eliminera motståndare och ensam få all makt. Auktoriteten eftersträvar demokrati och respekt för alla. Den auktoritäre eftersträvar total kontroll och kräver lydnad och att andra underordnar sig.

Mot destruktiva personer kan det krävas en auktoritär fas. Ja i unga år kan föräldrar tillämpa utegångsförbud och samhällets inlåsning är väl den mest extrema lösningen. Men det är angeläget att det så snart som möjligt kan övergå i en lyssnande och försonande fas.

Problemet för mentalt skadade personer (läs psykopater) är ju att detta inte tycks hjälpa. De kommer att fortsätta skada sig själv och andra. Ett mirakel eller någon slags frälsning tycks då vara den enda lösningen till en konstruktiv förändring.

Psykopatiforskaren Robert Hare menar att det finns ett bristande vetenskapligt stöd för att man med psykoterapeutiska metoder skall kunna behandla människor med psykopatiska störningar. Hare refererar också till studier som tyder på att återfallsbenägenheten ökar efter psykoterapeutisk behandling. Gärningsmännen får nya insikter i människors svagheter, de lär sig nya och bättre sätt att manipulera människor osv.

Som William March skriver i sin bok ”Det onda arvet” så tror människor idag att psykopater är lika monstruösa i sitt yttre som i sitt inre. Detta är en missuppfattning.

”Dessa det verkliga livets monster såg ofta normalare ut och de uppträdde också på ett normalare sätt jämfört med sina bröder och systrar som faktiskt var normala; på samma sätt som ögat uppfattade att persikan på en vacker tavla var perfektare, mera som förståndet tyckte att en persika borde se ut, än de ofullkomliga original varifrån den hade avbildats.”

Psykopater i arbetslivet

Problemet inom yrkeslivet, organisations- och företagsvärlden illustreras av Robert Hare i boken ”Ormar i kostym” (Snakes in Suits – When psychopaths go to work)

Robert Hare och organisationspsykologen Paul Babiak sätter här fokus på företagsvärlden. Man menar att företagsorganisationen är en idealisk miljö för psykopater. Den traditionella, stela byråkratin är däremot inte lika attraktiv anser man och förklarar varför:

First, psychopaths are generalized rule breakers; rules and regulations mean little to them. /…/ Second, we know that psychopaths are not team players. /…/ Third, psychopaths have little genuine interest in the short- or long-term goals and objectives of the organization. /…/ Fourth, traditional business organizations do not offer any easy means to hide. /…/ Finally, psychopaths don’t share the same work ethic of most other workers.

En dynamisk och modern företagsorganisation är således som gjord för psykopaten. Att en rekryteringsprocess skulle gallra bort dessa är en villfarelse, menar Hare och Babiak. Företagen söker människor som är smarta och har social kompetens. Tyvärr är det egenskaper också psykopaten besitter och kan använda skickligare än många andra.

Psykopati inom antihumanismen och nyateismen

Nyateismen med rötter i antihumanismens filosofier har sitt ursprung i marxismens idéer såsom materialism och ateism. Denna rörelse har genom Paul Kurtz annekterat humanismen eftersom antihumanism som begrepp inte var ett gångbart försäljningsargument.
Antihumanismens mest kända representanter är ”De fyra nyateistiska ryttarna”.
De kännetecknas av rigid ateism och försvarar sin trosföreställning med pseudovetenskapliga argument. (Vetapedia)

Antihumanismens föreningar
Antihumanisternas fientliga profil
Fullt möjligt förena tro och vetenskap
Rikskriminal IT-brott om näthat, en intervju

Finns det då hopp för mänskligheten att kunna minska destruktiviteten i dessa människors beteenden. Annat än att låsa in ett urval av dem på livstid som man gör i USA.
Har dessa människor rätt att leva ett vanligt liv. Många gör det och kan det därför att de kommit till insikt i vad som är det goda livet. Vad samhället måste lära sig är så snabbt som möjligt identifiera riskbärare och så tidigt som möjligt klargöra vad som förväntas och vad som krävs.

Börje Peratt

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i Psykopati artikelserie, studie, Vetenskap och märktes , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Psykopatins utbredning

  1. Pingback: Spåra bedragare online | Konkursverket.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s