Alarmerande ökning av skadade och döda från mRNA-vacciner kräver brådskande åtgärder

Original: Alarming Casualty Rates for mRNA Vaccines Warrant Urgent Action

Alarmerande olyckshastigheter för mRNA-vacciner garanterar brådskande åtgärd

Av F. William Engdahl 19 maj 2021

Författare: Bicanski på Pixnio. Licens: Personligt och kommersiellt bruk (CC0) https://pixnio.com/media/injection-medication-needles-springe-vaccination# inkluderar länk till licens.

När det nu publiceras officiella regeringsuppgifter i Europa och USA om det alarmerande antalet ökade dödsfall och permanent förlamning samt andra allvarliga biverkningar från de experimentella mRNA-vaccinerna, blir det tydligt att vi människor är försökskaniner i ett experiment som kan förändra den mänskliga genstrukturen och mycket värre.

Större medier ignorerar dessa alarmerande data!

Medan otaliga unga friska offras och dör, rullar försöksvaccinet fram med stöd av Washington och Bryssel och tillsammans med WHO och vaccinkartellen. Denna [vax]maffia tvingar på dig ”ett erbjudande som du inte får vägra”. Det åtföljs av total avsaknad av medmänsklig respekt och medkänsla för de öden som drabbar de skadade.

Den alarmerande EMA-rapporten

Den 8 maj offentliggjorde Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA – en byrå för Europeiska unionen (EU) som ansvarar för utvärdering och tillsyn av medicinska produkter), med hjälp av databasen EudraVigilance (som samlar rapporter om misstänkta biverkningar av läkemedel inklusive vacciner) en larmrapport som knappt fick något omnämnande i stora vanliga medier.

Fram till den 8 maj 2021 hade de registrerat 10 570 dödsfall och 405 259 skador efter injektioner av fyra experimentella COVID-19-sprutor: COVID-19 mRNA VACCINE of MODERNA (CX-024414); COVID-19 mRNA VACCINE av PFIZER-BIONTECH; COVID-19 VACCINE av ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19); och Johnson & Johnsons Janssen COVID-19 VACCINE (AD26.COV2.S). En detaljerad analys av varje vaccin ger följande: Pfizer-BioNTech-mRNA-genredigerat vaccin resulterade i de flesta dödsfallen – 5 368 dödsfall och 170 528 skador eller nästan 50% av det totala antalet för alla fyra. För Moderna mRNA-vaccinet redovisades 2865 dödsfall och 22.985 skador. Det vill säga, de ena av två genmanipulerade mRNA-experimentella vacciner.

Pfizer-BioNTech och Moderna, stod för 8 233 dödsfall av de totala registrerade dödsfallen på 10 570. Det är 78% av alla dödsfall från de fyra försöksvacciner som för närvarande används i EU.

Och bland de allvarliga biverkningarna eller skadorna som registrerats av EMA, för de två mRNA-vaccinerna som vi fokuserar på i den här artikeln, för Pfizer ”experimentella” vaccin, inkluderade de flesta rapporterade skador i blod- och lymfsystemet inklusive dödsfall; hjärtstörningar inklusive dödsfall; muskel- och bindvävssjukdomar; andnings-, bröstkorgs- och mediastinumstörningar och kärlsjukdomar.

För Moderna mRNA-vaccinet inkluderade de allvarligaste skadorna eller dödsorsakerna blod- och lymfsystemet. hjärtstörningar; muskel- och bindvävssjukdomar; störningar i centrala nervsystemet.

Observera att dessa är de allvarligaste skadorna man hitills upptäckt relaterade till de två genetiskt manipulerade mRNA-vaccinerna. EMA konstaterar också att man tror att endast en liten procentandel av de faktiska dödsfallen eller allvarliga biverkningar, kanske bara 1% till 10%, rapporteras av olika skäl. Officiellt har mer än 10 000 personer dött efter att ha fått coronavirusinjektioner sedan januari 2021 i EU. Det är ett skrämmande antal ”vaccin”-relaterade dödsfall, även om det verkliga antalet är mycket större.

CDC också

Även de amerikanska centren för sjukdomskontroll (CDC), en notoriskt politisk och korrupt byrå med vinstdrivande band till vaccintillverkare, visar i sitt officiella VAERS-system (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) totalt 193 000 ”biverkningar” inklusive 4057 dödsfall 2475 permanenta funktionshinder, 25 603 akutbesök och 11 572 sjukhusvistelser efter COVID-19-injektioner mellan 14 december 2020 och 14 maj 2021.

Detta inkluderade de två mRNA-vaccinerna, Pfizer och Moderna, och det mycket mindre vanliga J&J Janssen-vaccinet. Av de rapporterade dödsfallen inträffade 38% hos personer som blev sjuka inom 48 timmar efter att ha vaccinerats.

Det officiella amerikanska vaccinerelaterade dödsantalet är högre på bara fem månader än alla vaccinrelaterade dödsfall från de senaste 20 åren tillsammans. Ändå begraver de stora medierna världen över och den amerikanska regeringen praktiskt taget dessa alarmerande fakta.

Cirka 96% av de dödliga resultaten kom från Pfizer- och Moderna-vaccinerna, de två varianterna som finansierades och marknadsfördes av Gates Foundation och Tony Faucis NIAID med den experimentella genetiska mRNA-teknologin.

Dessutom designade Dr. Tony Fauci, den amerikanska vaccin tsaren Biden Administration och hans NIAID Vaccine Research Center Moderna mRNA-vaccinet och gav Moderna och Pfizer 6 miljarder dollar för att producera det. Det är också en uppenbar intressekonflikt eftersom Fauci och hans NIAID tillåts finansiellt dra nytta av sina patentintäkter i vaccinet med hjälp av en mycket underlig amerikansk lag.

NIAID utvecklade coronavirus-spikproteinerna för utveckling av SARS-CoV-2 mRNA-vacciner med skattebetalarpengar. De licensierade det sedan till Moderna och Pfizer.

Aldrig tidigare sett i naturen …

”I en tragisk mening börjar erfarenheterna från biverkningar av de två aldrig tidigare skådade mRNA-experimentella vaccinerna först nu strömma in. Injektionskampanjen som skedde i oöverträffad hastighet ”höghastighet”, som den amerikanska regeringen kallade det, kan vi först nu konstatera vilka som är de verkliga prövningarna för mänskliga försökskaniner. Få inser att de två mRNA-vaccinerna använder genetiska manipulationer som aldrig tidigare har använts hos människor.

Och under ursäkter för brådskande insatser avstod USA: s och EU: s hälsovårdsmyndigheter de djurförsök är brukliga [men som upphörde då försöksdjuren dog]. Myndigheterna säkerställde inte ens elementär säkerhetsprövning utan gav ett ”tillstånd för nödanvändning.” [Vilket öppnar för ”fort men fel”]

Dessutom friades vaccintillverkarna från ansvar och blev till 100% undantagna från skadeståndskrav. Allmänheten försäkrades om vaccinsäkerhet när Pfizer och Moderna publicerade rapporter om 94% och 95% ”effekt” av dessa vacciner.

NIAIDs Fauci kallade det snabbt och ”extraordinärt” i november 2020, och ”höghastighet! ​​var igång liksom aktiekursen för Pfizer och Moderna.

Peter Doshi, biträdande redaktör för British Medical Journal pekade på en stor brist i över 90 % av rapporterna gällande effekten av Moderna- och Pfizer-vacciner. Han noterade att procentsatserna av påstådd effektivitet är relativa [och undermåliga], i förhållande till den utvalda lilla friska unga testgruppen, och inte absoluta som i verkliga livet. I verkligheten vill vi veta hur effektivt vaccinet är bland den stora befolkningen.

Doshi pekar på det faktum att Pfizer utesluter över 3400 ”misstänkta COVID-19-fall” som inte ingick i interimsanalysen. Dessutom individer ”i både Moderna- och Pfizer-studierna ansågs vara SARS-CoV-1- positiva vid utgångsbehandlingen, (2003 års asiatiska SARS-virus) trots att sådan tidigare infektion var skäl för uteslutning” [dvs de skulle inte få någon injektion då det skulle påverka resultatet och göra det osäkert], konstaterar Doshi. Båda företagen vägrade sedan att släppa ut sina rådata.

Pfizers egna forskare gjorde sina egna tester. Kort sagt är 95% av vad Pfizer eller Moderna hävdar osant eller ren lögn. Vi får höra, ”Lita på oss.” En mer realistisk uppskattning av den verkliga effekten av de två vaccinerna för allmänheten, med hjälp av data från vaccintillverkarna till FDA, visar att Moderna-vaccinet vid tiden för interimsanalysen visade en absolut riskminskning på så liten som 1,1%, medan Pfizer vaccinets absoluta riskminskning var 0,7%. Det innebär 99% risk! Det är väldigt dåliga skydd.

Peter Hotez, dekan vid National School of Tropical Medicine vid Baylor College of Medicine i Houston, säger: ”Helst vill du att ett antiviralt vaccin ska göra två saker. . . först, minska sannolikheten för att du blir allvarligt sjuk och slippa tvingas uppsöka sjukhus, och två, förhindra infektion som kan avbryta sjukdomsöverföringen.” Som Doshi konstaterar var ingen av försöken ”utformade för att upptäcka en minskning av någon genuin effekt, såsom minskning av sjukhusinläggningar, användning av intensivvård eller dödsfall. Inte heller studeras försöksvaccinerna för att avgöra om de kan avbryta överföringen av viruset. Modernas chefsforskare medgav till och med att ”Vår granskning kunde inte visa förebyggande av överföring av smitta.”

Möjliga effekter av mRNA-vacciner

I en stor ny studie som just publicerats i International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research analyserar Dr. Stephanie Seneff, seniorforskare vid MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, och Dr Greg Nigh, Naturopathic oncology specialist, i detalj möjliga vägar där de experimentella mRNA-vaccinerna från Pfizer och Moderna kan orsaka sådana negativa effekter i de vaccinerade. Först påpekar de att både Pfizer- och de Moderna-genredigerade vaccinerna är mycket instabila: ”Båda levereras genom muskelinjektion och båda kräver frysning för att förhindra att RNA bryts ner. Detta beror på att, till skillnad från dubbelsträngat DNA som är mycket stabilt, kan enkelsträngade RNA-produkter skadas eller göras maktlösa vid varma temperaturer och måste hållas extremt kalla för att bibehålla sin potentiella effektivitet. ” Pfizer rekommenderar minus 70 ‘Celsius.

Författarna påpekar att för att förhindra att mRNA bryts ner innan det kan producera protein, ersätter båda vaccintillverkarna metyl-pseudouridin för att stabilisera RNA mot nedbrytning, så att det kan överleva tillräckligt länge för att producera tillräckliga mängder proteinantigen. Problemet som de påpekar är att ”Denna form av mRNA som levereras i vaccinet ses aldrig i naturen och har därför potential för okända konsekvenserManipulation av livskoden kan leda till helt oväntade negativa effekter, potentiellt långsiktiga och även permanenta skador.”

PEG-hjälpmedel och anafylaktisk chock

Av olika skäl för att undvika att använda aluminiuminsatser i syfte att öka antikroppsreaktion använder båda mRNA-vaccinerna polyetylenglykol, eller PEG, som adjuvans. Detta får konsekvenser.

Författarna påpekar, ”… båda mRNA-vaccinerna som för närvarande används mot COVID-19 använder lipidbaserade nanopartiklar som leverans”fordon”. MRNA-lasten placeras i ett skal bestående av syntetiska lipider och kolesterol, tillsammans med PEG för att stabilisera mRNA-molekylen mot nedbrytning. ” PEG har visat sig ge anafylaktisk chock eller allvarliga allergiframkallande reaktioner. I studier av tidigare icke-mRNA-vacciner inträffade anafylaktiska chockreaktioner i 2 fall per miljon vaccinationer. Med mRNA-vaccinerna visade den första övervakningen att ”anafylaksi inträffade med en hastighet av 247 per miljon vaccinationer. Detta är mer än 21 gånger så många som ursprungligen rapporterades av CDC. Den andra injektionsexponeringen kommer sannolikt att orsaka ännu större antal anafylaktiska reaktioner. ” En studie noterade, ”PEG är ett högrisk” dolt ”allergen, vanligtvis oväntat och kan orsaka frekventa allergiska reaktioner på grund av oavsiktlig återexponering.” Bland sådana reaktioner ingår livshotande kardiovaskulär kollaps. Detta är långt ifrån alla odeklarerade risker med experimentella mRNA-coronavirusvacciner. [Det finns således anledning att befara fler odeklarerade risker].

Antikroppsberoende förbättring

Antikroppsberoende förbättring (ADE) är ett immunologiskt fenomen. Seneff och Nigh noterar att ”ADE är ett speciellt fall av vad som kan hända när låga, icke-neutraliserande nivåer av … antikroppar mot ett virus är närvarande vid tidpunkten för infektionen. Dessa antikroppar kan vara närvarande på grund av … tidigare vaccination mot viruset … ”Författarna föreslår att i fallet med både Pfizer- och Moderna-mRNA-vacciner,” icke-neutraliserande antikroppar bildar immunkomplex med virala antigener för att framkalla överdriven utsöndring av proinflammatoriska cytokiner och i extrema fall en cytokinstorm som orsakar omfattande lokal vävnadsskada.

För att vara tydlig är cytokiner normalt en del av kroppens immunsvar på infektion. Men deras plötsliga frisättning i stora mängder, leder till en cytokinstorm, som kan orsaka organsvikt och död.

Vårt medfödda immunsystem genomgår en okontrollerad och överdriven frisättning av proinflammatoriska signalmolekyler som kallas cytokiner. Författarna tillägger att redan existerande ”antikroppar, inducerade av tidigare vaccination, bidrar till allvarlig lungskada av SARS-CoV i makaker …” äldre kan predisponera dem för ADE vid exponering för SARS-CoV-2. ” Detta är en möjlig förklaring till den höga förekomsten av dödsfall efter mRNA-vaccination bland äldre.

Vaccintillverkarna har ett smart sätt att förneka deras mRNA-vacciners toxicitet (giftnivå). Som Seneff och Nigh säger, ”är det inte möjligt att skilja en ADE-manifestation av sjukdom från en sann, icke-ADE-virusinfektion.” Men de gör den talande punkten: ”I ljuset av detta är det viktigt att inse att när sjukdomar och dödsfall inträffar strax efter vaccination med ett mRNA-vaccin, kan det ändå aldrig bestämmas definitivt, inte ens med en fullständig undersökning, att vaccinreaktionen inte var den närmaste (proximala) orsaken. “

Författarna anför många andra alarmerande punkter inklusive uppkomst av autoimmuna sjukdomar som celiaki, en sjukdom i matsmältningssystemet som skadar tunntarmen och stör absorptionen av näringsämnen från maten. Även Guillain-Barré syndrom (GBS) som orsakar progressiv muskelsvaghet och förlamning. Dessutom kan immuntrombocytopeni (ITP) där en person har ovanligt låga nivåer av blodplättar – cellerna som hjälper blodet att koagulera – inträffa efter vaccination ”genom migrering av immunceller som bär en last av mRNA-nanopartiklar via lymfsystemet in i mjälten … ITP verkar initialt som petechiae eller purpura på huden och / eller blödning från slemhinnor. Det har en hög risk för dödsfall genom blödning och stroke.

Dessa exempel är ett tecken på det faktum att vi bokstavligen exponerar människosläktet via oprövade experimentgenredigerade mRNA-vacciner för oberäkningsbara faror som i slutändan kan överstiga den absolut potentiella risken för skada från något som har kallats SARS-Cov-2. Långt ifrån det mycket uppskattade mirakelämnet som WHO, Gates, Fauci och andra förkunnar, har Pfizer, Moderna och andra möjliga mRNA-vacciner helt klart potentiellt tragiska och till och med katastrofala oförutsedda konsekvenser. Inte undra på att vissa kritiker tror att det är ett förklätt medel för mänsklig eugenik.

F. William Engdahl är strategisk riskkonsult och föreläsare, har en examen i politik från Princeton University och är en bästsäljande författare om olja och geopolitik, exklusivt för onlinetidningen ”New Eastern Outlook”.

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i corona, Vaccin och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Alarmerande ökning av skadade och döda från mRNA-vacciner kräver brådskande åtgärder

  1. Leila Skov Andersson skriver:

    Så bra att jag kan tänka själv har aldrig trott på vaccinet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s