Den västerländska medicinen har förlorat skolmedicinens värderingar

Vi bör sluta tillerkänna den moderna västerländska industrimedicinens paradigm begreppet skolmedicin. Dagens industrimedicin har gjort ett stort avsteg från skolmedicinen som den kom till uttryck i Hippokrates helhetssyn. Dagens sjukvård representerar inte heller den ursprungliga läkaredens värderingar. Inte så konstigt då att man i Sverige valde att ta bort denna ed som över hela världen svurits i årtusenden av dem som utbildat sig till läkare.

Den moderna västerländska industrimedicinens paradigm försvaras av konservativa byråkrater som aldrig gjort en insats inom vården men som i praktiken verkar för att säkerställa läkemedelsindustrins vinster istället för patienters väl och ve.

Vi finner de mest högljudda försvararna för detta militaristiska regemente inom antihumanismens föreningar nämligen VoF, Vetenskap och Folkbildning och Förbundet (anti)humanisterna och numer även i Kungliga vetenskapsakademien.

Några kritiska kommentarer på nätet:

  • – De [*försvarare till västerländsk industrimedicin] avfärdar okunnigt forskning kring antroposofisk medicin som förskrivs ihop med skolmedicin [västerländsk medicin] av tiotusentals legitimerade vårdgivare i Europa.
  • – Finns det jämförda undersökningar om hur många som blivit skadade av biverkningar av skolmedicin [västerländsk industrimedicin] jämfört med alternativmedicin?
  • – Använder minimalt med skolmedicin [västerländsk industrimedicin] då jag upplevde att jag blev sämre av alla biverkningar och måste då ta mer medicin för att bli av med biverkningar osv.

Det finns en historisk axel mellan det som vardagligt benämns skolmedicin och alternativ medicin.
Den grekiska läkaren Hippokrates formulerade under antiken grunden för skolmedicinen. Det innebar att läkaren skulle behandla patienten utifrån yttersta respekt för kroppen och med en helhetssyn på människan. Samtidigt formulerade han läkareden som gällt i tusentals år. I Sverige är denna ed borttagen.

Men mer skulle försvinna.
Istället för ursprunglig hänsyn till hela människan fick vi den materialiserade människosyn som kom att kalla sig ”skolmedicin”. En mer korrekt term är ”västerländsk industrimedicin” eftersom den inte längre omfattar skolmedicinens inkännande syn på människan. Denna ”västerländsk industrimedicin” har lett till ett överdrivet bruk av kemiskt producerade läkemedel och hårda metoder som kan skada kroppen. Utestängandet av mångtusenårig kunskap om hälsovård har blivit den ”moderna” sjukvårdens paradigm.

Jag är samtidigt tacksam för den västerländska industrimedicinen kunskaper och skicklighet som är nödvändig vid svåra operationer och vid kirurgiska ingrepp. operation. Men det behövs mer och många tar hjälp av det som kalla komplementär medicin som har metoder som både förbereder och rehabiliterar patienter efter operation. Och som kan hjälpa när västerländsk industrimedicin inte längre hjälper.

Ett exempel på det finner vi i en studie som presenterats i British Medical Journal.

Dr Abbas Zaidi (2017), Long-term stabilisation of myeloma with curcumin (Långvarig stabilisering av myelom med gurkmeja)
BMJ Case Reports 2017; doi:10.1136/bcr-2016-218148

Myelom är en hematologisk malignitet (svårartad sjukdom och enligt sjukvården obotlig) som vanligen följer en ständigt nedåtgående trend. Medan behandling temporärt kan hålla myelomet under viss kontroll och förbättra livskvaliteten under givna tidsperioder, blir hälsan i allmänhet progressivt försämrad med påföljande återfall, och patienter kommer slutligen in i en oåterkallelig fas. För att hjälpa till att kontrollera symptom och förbättra livskvaliteten använder vissa patienter komplementära terapier som ett komplement till konventionell terapi. Här beskriver vi en myelom patient som startade ett dagligt kosttillskott av gurkmeja när hon närmade sig sitt tredje återfall. Trots avsaknad av ytterligare [kemisk] antimyelombehandling har patientens tillstånd planat ut och hon har varit stabil under de senaste 5 åren med god livskvalitet.

Denna beskrivning av svårbehandlad sjukdom och komplementär behandling går i linje med Dr Enbys. Utfallet, det goda resultatet kan jämföras med flera av Enbys hopplösa fall som blivit friska. I detta läge brukar skeptiker som Larhammar påstå att patienten inte var så sjuk eller att hon skulle blivit frisk ändå. Eftersom det är en studie som presenterats i BMJ blir det svårt för Larhammar att på ett trovärdigt sätt vifta bort det.

Men helt klart är den i Sverige inskränkta uppfattningen om vetenskap eller beprövad erfarenhet inte räcker för att lösa alla problem och sjukvården kan stå handfallen inför problem som man saknar svar på och inte vet hur man ska behandla.

Detta tillkortakommande tycks vara av administrativ byråkratisk art och har inte sitt ursprung i den vardagliga vårdens hetluft. Bland de värsta tyckarna är Dan Larhammar. Han har aldrig vårdat någon patient och han gick direkt från sin apotekarutbildning till forskning så inte ens därvidlag har han någon praktisk erfarenhet. Ändå får han av och till stoltsera som expert på hur sjukvård ska gå till.

Larhammar ser till att bestraffa vetenskap och beprövad erfarenhet som går utanför det smalspåriga moderna paradigmet och skyddar läkemedelsindustrins intressen inte patientens.

Faktum är att fler dör av den ”moderna” medicinens behandlingar och läkemedelsindustrins produkter än av naturlig död. Länk SvD

Hur ligger det då till för dem som håller sig till ursprunglig skolmedicin, det som idag felaktigt beskrivs som alternativ. Dvs man praktiserar intag av naturliga mediciner som inte hotar hälsan eller har några biverkningar.
En amerikansk studie visar: Inga dödsfall från kosttillskott (länk) – men 250.000 dödsfall/år orsakade av den ”moderna” sjukvårdens felbehandlingar. Länk. Här finns ett stort mörkertal och siffror pekar på 750 000 patienter avlidna av den moderna medicinens felbehandlingar, där en kvarts miljon är säkerställda fall.

Fram till slutet av 1900-talet var det ett fåtal forskare runt om i världen som utmanade rådande paradigm och forskade på blod på ett annat sätt den dåtida ”alternativa moderna” medicinska forskningens förhållandevis ålderstigna och primitiva metod (man tog reda på fetthalter, socker, järn och kunde avgöra sänka). Några få fritänkande vetenskapsmän ville veta mer och observerade blod genom egenhändigt införskaffade och även tillverkade mycket kraftfulla mikroskop. Med som det kom att visa sig risk för sina karriärer formulerade de för den omgivande sjukvården ”chockerande” resultat från vad de iakttog.

Dåtidens uppfattning var att blod var sterilt, vilket innebär att det skulle vara kliniskt rent från infektion. Men några fritänkande forskare såg att så inte alls var fallet. Den fransk-kanadensiska läkaren Dr. Gaston Naessens [1] hade från sitt mycket kvalificerad mikroskop (Somatoscope) lyckats filma cancermikrober i blodet ungefär samtidigt som den svenska läkaren Dr Erik Enby lyckats filma motsvarande mikrober i sitt kvalificerade mikroskop. Båda dessa läkare drabbades av det medicinska etablissemangets hårdaste straff och blev deslegitimerade och man försökte kasta dem i fängelse [2][3].

Kalla ”cancer” för vad det är, det vill säga en infektion
Cancer liksom många andra sjukdomar uppstår enligt dessa forskare på grund av kroppsliga vätskor infekterade av mikrobiologisk svampliknade växt. En infekterad organism har ett blod som förplackats och näringsämnen och verksamma immunförsvarskroppar når inte fram i tillräcklig mängd till ”smittade” områden. Då kan en rad sjukdomar utvecklas.

En spansk forskargrupp har funnit att hjärnsjukdomar som Alzheimer orsakas av sådan mikrobiologisk växt. Länk1, Länk2. Man har funnit att även människor med demens och kronisk muskelsjukdom kan ha motsvarande degenererade blodtillstånd.

På nätet finns mängder av engelskspråkiga artiklar (länk) som tar upp vetenskapliga studier om hur svamp orsakar Alzheimer och kroniska sjukdomar men detta finns knappast återgivet i svenska medier. Varför håller svensk media tyst om detta?

Dr Erik Enby har kommit fram till följande slutsatser som ingår i den kommande nyupptryckta upplagan av ”Blod Mod och Envishet”:
– ”När det gäller kroniska sjukdomar har det medicinska etablissemanget i grunden ett felaktigt sjukdomsbegrepp, vilket visar att de inte alltid vet vad de håller på med. … jag märkte redan tidigt att de förklaringsmodeller, som man hade för att förklara hur kroniska sjukdomstillstånd plötsligt startade, var felaktiga. Jag insåg att det var nödvändigt att mikroskopera de kroniskt sjukas kroppsvätskor, vilket avslöjade att det förekom till utseendet olika former av för mig helt okända och växande mikrofloror i dessa.
Kroppsvätskor och vävnader från kroniskt sjuka och nyfödda utvecklingsstörda var nersölade med olika former av mikrobiologiskt växt och i tumörsubstans av olika slag kunde det krylla av partiklar som påminde om vad som sker om man rör om i en myrstack. Något sådant hade jag aldrig hört talas om tidigare i den medicinska litteraturen. …Omsider började jag snegla åt den så kallade komplementära medicinen som egentligen är den ursprungliga medicinen och den som legat till grund för skolmedicinen. Kanske är det mer korrekt att kalla dagens dominerande medicin inom sjukvården för ”modern alternativ medicin”.
Denna moderna medicin har fokuserat på detaljer och tycks ha förlorat det helhetsperspektiv som Hippokrates underströk och som lade grunden till skolmedicinen.
… Organiskt material, inom såväl biologi som zoologi, bryts alltid ner av mikrobiologiska processer orsakade av svampar och mikrober. Dessa processer leder inom biologin till att träd och buskar bryts ner och murknar. Inom zoologin leder processerna till att vävnader irriteras och förstörs och därmed orsakar de sjukdomsprocesser och efter döden den slutgiltiga nedbrytningen av kroppen. Enligt detta resonemang är alltså sjukdom och förruttnelse samma sak.

Min hustru hade diagnostiserats med bröstcancer 2009 och jag lyckades få tillgång till histologiska preparat av hennes bortopererade tumör. I mitt mikroskop kunde jag se att denna i sin helhet utgjordes av en sporsäckssvamp, även om patologen och professor Sven Lindskog på Radiumhemmet, Karolinska Institutet ansåg att det var ”cancerceller”.
Sven Lindskog hade i maj 2010 rått mig att för säkerhets skull höra vad en mykolog (expert på svampar) ansåg om saken. Varför sade han det? Det fick jag aldrig någon förklaring på. Att få tag i en mykolog var inte lätt. Tiden gick. Plötsligt kom jag dock på hur jag skulle göra.
Året var 2012. Till sporsäckssvamparnas domän hörde tryffelsvamparna och dessa måste ju biologiskt utbildade människor känna till. Jag kontaktade Institutionen för Biologi och Miljövetenskap vid Göteborgs universitet (kallat Botaniska) och frågade om de kunde hjälpa mig att bedöma vilken form av växt som syntes i preparaten.
Jag fick lov att komma dit och tala med en av de svampexperter som arbetade där och tog med mig min ”ständiga sekreterare” Siv, som åtog sig att stenografera mötet med den person som hade lovat att analysera cancerpreparaten. Jag frågade honom rent ut vad han tänkte på när han såg den histologiska bilden i sitt mikroskop. ”Ja, det ser onekligen ut som en sporsäckssvamp”, blev svaret…

Det året skrev jag uppsatsen ”En bröstcancertumör utgjordes av en sporsäckssvamp”, som publicerades i tidningen 2000-Talets Vetenskap 1/2013. Samma år skrev jag ytterligare en uppsats om hur orimligt det är att påstå att så kallad ”cancerväxt” i vävnaderna beror på genetiska förändringar. Den fick som rubrik ”Genhypotesen om cancer duger inte – Nu får det vara nog!” och publicerades i 2000-Talets Vetenskap 3/2013.

Nog stack det i ögonen på vissa när de med tiden insåg att det krävdes hårdare tag för att ta livlinan ifrån mig. Det var vad myndigheterna önskade att uppnå genom att deslegitimera mig och med sina nedriga skriverier ge mig ett grundmurat dåligt rykte som läkare i hela Sverige.
Patienterna sökte sig till min mottagning ändå och jag kunde, tack vare min vetskap om förekomsten av mikrobiologisk växt i kroppsvätskor och vävnader och olika former av tumörsubstans, arbeta med hela sjukdomspanoramat. Jag undrade just vad detta skulle leda till? Utan legitimation fick jag inte handlägga och behandla maligna sjukdomstillstånd. Jag var dock inte det minsta rädd för vad som skulle kunna bli följden.
Månad efter månad arbetade jag i lugn och ro … förmodligen bara … en tidsfråga innan något skulle hända.

Det Enby hänvisar till är de förföljelser som skulle komma efter att han fört en dialog med Larhammar om sin metod.
Larhammar utsåg honom som en fiende som skulle krossas och resten är historia.
Jag har skildrat det i ”Läkaren som vägrade ge upp
Det kommer nu en uppföljare som haft arbetsnamnet ”Justitiemordet – Vittnet som försvann” Vi har nu beslutat oss för titeln ”Sista striden…”

Börje Peratt

Referens
1) https://www.cancertutor.com/the714x/
2) The Persecution and Trial of Gaston Naessens: The True Story of the Efforts to Suppress an Alternative Treatment for Cancer, AIDS, and Other Immunologically Based Diseases Länk
3) Läkaren som vägrade ge upp länk

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Detta inlägg publicerades i medicin och märktes , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s