Hur kan ”vetenskap och beprövad erfarenhet” bli en lag?


Sedan riksdagen i år fört in ”vetenskap och beprövad erfarenhet” i lagstiftningen är det nödvändigt att klara ut omständigheter som rör stiftande av lagar och upprätthållande av samhällsordning.

  • För vem och för vad stiftas lagar?
  • Vem eller vilka ska de skydda?
  • Vad gäller för att en lag ska kunna hålla som lag?

Dessa tre frågeställningar är angelägna att klara ut för ett begrepp som ”vetenskap och beprövad erfarenhet som utnyttjats för att bestraffa läkare som Erik Enby trots att riksdagen beslutat att detta mantra inte gäller som lag.

– Det är den enskilde yrkesutövaren själv som avgör om handlandet i en given situation står i överensstämmelse med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Detta är väl solklart. Ändå har en politisk riktning långsamt men säker baxat fram sin pålar och trängt undan mänskliga fri- och rättigheter till förmån för särintressen.

Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet har länge varit föremål för omfattande kritik. Det har blivit ett maktmedel för reaktionära och konserverande krafter som vill bevara förlegad kunskap och som inkvisitoriskt bestraffar dem som bryter ny mark.

År 2017 har Sveriges riksdag under ledning av Socialdemokraterna nu undergrävt lagskyddet för den enskilde individen genom att skriva in begreppet i författningssamlingen.

Ett stort antal verksamma inom juridik, och yrkesområden som berörs av begreppet är kritiska till att låta en så otydlig formulering ligga till grund för en lag. Anledningen är att begreppet saknar precision.

Vetenskapen är ingen lag, den innebär ett antal olika metoder för att bringa kunskap och beprövad erfarenhet är en upprepning av erfarenheter för att bringa kompetens.

Tänk om man skulle hävda att: Recept och beprövad kokkonst är en lag som kan används i bestraffningssyfte mot kockar. Då skulle vi aldrig få nya maträtter eller nya smaker. Då hade aldrig den vegetariska kokkonsten slagit genom.

Det är också en fråga om perspektiv. Vems perspektiv ska gälla?
Politikerns eller folkets?

En lag ska vara tydlig, lättförståelig och ge oss alla samma rättsliga ramar och skydd.
En lag ska vara utformad för att gälla allmänintresse och inte särintresse. BP

Vem och vad ligger då bakom att begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” ska upphöjas till lag?
Alltsedan föreningen ”Vetenskap och Folkbildning” bildades i början av 1980-talet har detta blivit ett projekt som drivits in absurdum. Tack vare sin makt har man nu lyckats få in det i 2014 års författningssamling, daterad 2017:

7 § Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Lag (2017:66).

Vad gäller? Vems vetenskap? Vems beprövade erfarenhet?

De allra flesta är nog av den uppfattningen att vår kunskapsutveckling ska kunna ta stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Efter att ha granskat Vetenskap och Folkbildning, Socialdemokratiska hopblandningar med särintressen och myndigheternas maktmissbruk kan vi vara säkra på att där är det varken vetenskap eller beprövad erfarenhet som råder utan ickevetenskapliga egenintressen.

Det resulterar i något som liknar lynchmobbens laglöshet och orättmätiga bestraffningar av dem man pekar ut. I denna lynchmobb finner vi ett samröre av myndigheter som Socialstyrelsen, IVO (Institutionen för Vård och Omsorg), HSAN (Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd) och åklagarmyndigheterna och till sin hjälp har man tagit ett genom entrism undergrävt Big Media och infiltrerat forsknings- och utbildningsinstitutioner.

Justitieminister Morgan Johansson är medlem i den skeptikerrörelse som drivit på lagstiftningen av mantrat. Statssekreteraren hos Socialminister Annika Strandhäll har ett mångårigt förflutet i en av läkemedelsindustrins mest korrupta företag GlaxoSmithKlein. Är detta slumpförhållanden eller kan vi här avläsa något annat obehagligt. Vilken chans har en enskild liten person som Dr. Erik Enby mot allt detta?

Justitiemordet – Vittnet som försvann” håller på att tränga långt in under den yta som har raserat vetenskapen, moralen och rättvisan i Sverige.

Börje Peratt

Annonser
Publicerat i juridik, lagstiftning | Märkt , , , , , | 2 kommentarer

Kan kärlek överlista hydran?

Under arbetet med Humanism & Kunskaps olika möjliga uttryck fick jag förslag på att göra filmen om Erik Enby ”Läkaren som vägrade ge upp”. Jag hade då redan haft tankar om en mer omfattande vård som jag kallade ”helandevård” och som jag då utgick från var ett vedertaget begrepp. Dock inte i det svenska språket. Se Vetapedia

Vi ett antal tillfällen har jag också mött dem som anser att man ska möta aggression med kärlek, alternativt gå runt problemet.

Det är nog en smart tanke. Undvik konfrontation om det är möjligt och gör det som leder framåt. Så om vi vill förändra vården hur gör vi då? Hur många önskar en vård grundad i medmänsklighet och helhetssyn? Det som är ursprunget till skolmedicin.

Innan motståndet mot patientens hälsofrihet gestaltad av Hydran [1], fanns det många möjligheter till alternativ och Socialstyrelsen satte fram till 1980-talet inga käppar i hjulen. Tvärtom. Sedan bildades Vetenskap och Folkbildning och började omedelbart undergräva konkurrenter till läkemedelsbolagens produkter. Vi ska ha klart för oss att de också har mutat läkarna för att få dem på sin sida. [2] Nu har då hälsogårdar förvandlats till flyktinganläggningar och flera läkare drabbats av något som närmast är justitiemord. Och jag är i färd med att redogöra för hur det gått till i uppföljaren om Dr. Erik Enby.

I praktiken har vi fått en förminskad valfrihet.
Kan vi återta patientinitiativet och den medmänskliga humanismen från den antihumanism som kapat begreppet? Hotet är tydligt uttryckt:

Centralt i antihumanism är uppfattningen att begreppen ”den mänskliga naturen” bör avvisas. Andlighet och människans existentiella frågor kring meningsfullhet och Gud är enbart metafysiska och därmed också irrelevanta för förståelse av såväl forskningens uppgift som kapitalets makt i den politiska ekonomin. Mänskliga rättigheter anses vara en abstraktion med motsatt verkan för människan i samhället.

Vi har under senare decennier kunnat se hur antihumanismens strategier förminskat ursprungliga humanistiska institutioner som förlorat medel och anseende och i princip reducerats till lealöshet. Den antihumanistiska materialistiska vetenskapen har tagit över alla resurser och det avspeglar sig i en maktsfär som knappast uttrycker kärlek.

– De farligaste hoten grinar med sitt manipulativa tryne och kastar in mänskligheten i sorg och elände innan vi samlar oss och väljer att försöka förhindra det.

Jag vill inte enbart peka finger på politiken utan det finns också skäl till självkritik från de humanistiska akademier som tappat initiativet. De har inte klarat av den nästintill vaulvsliknande anstormningen från vad som kan betraktas som cyniskt vetenskapligt håll som gärna kallar sig naturvetenskap. Miljarder läggs på att upprepa samma test för att kunna presentera en ”evidensbaserad” och ”validerad” studie. Vilket sedan resulterar i läkemedel med biverkningar och förbud mot verksam naturmedicin utan biverkningar.

Inriktningen blir alltmer produktifierad. Detta gynnar kommersiella intressen. Något som löpt amok bland forskare på Karolinska Institutet där man utnyttjat skattemedel för att lägga uppfinningar i egna företag.  Se FaktaGrind: Martin Ingvar …

Särintressen utan hänsyn till människors behov återspeglas också i driften och kommersialiseringen av sjukvården. Det drabbar inte bara patienterna utan också sjukvårdspersonalen. En av konsekvenserna har blivit att självmorden bland läkare har hamnat allt högre i denna hemska statistik och felbehandlingar har klättrat till tredje plats som orsak till patienters dödsfall inom sjukvården i USA. Hur ska denna kurva vändas om man inte återskapar balansen och återtar humanismens helhetssyn. Och går det med enbart kärlek när den tycks satt ur spel?

Börje Peratt
Jag kallar mig i min forskning och författarskap internationellt för Human Scientist med fil kand i psykologi och fil mag i pedagogik. Lämnade den naturvetenskapliga linjen för frågor som berörde mig djupare.

1) Hydran kommer i Sverige tilluttryck genom Förbundet (anti)humanisterna med ursprung i marxistisk filosofi och föreningen på socialdemokratiskt initiativ: Vetenskap & Folkbildning (VoF)

1) Bakom Hydran står ett socialdemokratiskt initiativ, genom entrism infekterade delar av möjligen alla politiska partier i riksdagen, Kungliga Vetenskapsakademin, genom entrism infekterade delar av utbildnings- och forskningsinstitutioner som KTH och Karolinska Institutet, delar av Public Service som verkar inom vetenskap och nyhetsredaktioner, Expressen och Dagens Nyheter som ingår i Bonnierkoncernen, i princip hela läkemedelsindustrin.

1) Hydran har förgripit sig på våra heligaste värden, frihet under ansvar och uppbyggande samverkan för allas bästa och ersatt det med nedbrytande materialism, egomakt och girighet.

2) Svenska läkare får miljoner av läkemedelsföretag | SvD
1 200 läkare fick 20 000 kronor var från läkemedelsindustrin
Överläkare fick mest av läkemedelsbolagen | SvD

Publicerat i Alternativ Medicin, Helandevård, Sjukvård | Märkt , , , , , , | 1 kommentar

Medicinsk felbehandling – den tredje ledande dödsorsaken i USA

Forskare vid John Hopkins universitetet i USA har analyserat statistik på patienter som dött under sjukvårdens ansvar över en åtta-årsperiod. Patientsäkerhetsexperter beräknar att över 250 000 dödsfall i USA, per år beror på medicinsk felbehandling.

Den siffran, publicerad i maj, 2016 i BMJ, LÄNK framställer medicinsk felbehandling som den tredje ledande orsaken till dödsfall och överskrider U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC) som kommit fram till att siffran skulle vara 150 000 dödsfall per år. LÄNK2

Enligt CDC dog 611.105 personer av hjärtsjukdomar, 584.881 dog av cancer och 149.205 dog av kronisk respiratorisk sjukdom – och framställdes som de tre största orsakerna till dödsfall i USA. Den nyligen beräknade siffran för medicinsk felbehandling sätter denna dödsorsak bakom Cancer men före respiratorisk sjukdom.

Ett stort antal patienter inom den amerikanska sjukvården drabbas således av skador och dödsfall på grund av medicinska felbehandlingar.

Vi kan med säkerhet säga att ett stort antal skador och dödsfall över hela världen orsakats av att man inte praktiserat relevant vetenskap och beprövad erfarenhet. Några kända större sådana är neurosedynskandalen och senast svininfluensavaccineringarna med svåra skador på från början friska personer. Bakom den katastrofala svininfluensavaccineringen stod Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. De som ledde detta svåra brott mot folkhälsan har istället för bestraffning premierats.

Multinationella särintressen (kommersiella och politiska) styr dem som bedömer patientsäkerhet, rättigheter och ekonomi. Inom läkemedelsindustrin finns finansiella medel att masskommunicera ut påhittade hotbilder och påhittade vetenskapliga rön.


Under svininfluensaskandalen kunde vi se hur läkemedelsjättar kontrollerade WHO, statliga myndigheter, medier och lobbyister som utnyttjades som propagandamedel för manipulerad åsiktsbildning mer än som publika informationsapparater för att sprida relevanta fakta. LÄNK3

Börje Peratt: Svininfluensa bluffen avslöjad
KlaxoSmithKlein dömdes i Kina till miljardböter för korruption. Kontrollen över vår hälsa | Börje Peratt – Debatt

Ett annat allvarligt problem är hur dessa särintressen används för att förbjuda och undergräva bruk av hälsokosttillskott, vitaminer och mineraler. Detta rör också EU som är utsatt för omfattande påverkan och flera fall pekar på att man har svårt att freda sig. Särintressen plöjer ned medel till forskare som ska framställa alternativa behandlingsmetoder som inte bara farliga utan livsfarliga. Naturligtvis finns ingen sådan statistisk bara rövarhistorier som köpta medier blåser upp till drev oftast riktade mot läkare som vågat komplettera behandlingar med vitamin. Ett svenskt exempel är Justitiemordet på Erik Enby.

Börje Peratt

Publicerat i forskning, medicin, Propaganda, Sjukvård, Vetenskap | Märkt , , , , , , | 3 kommentarer

Professor Johan Thyberg kritisk till Dan Larhammar


Professor Johan Thyberg är kritisk till att Dan Larhammar hösten 2016 fick uppdraget att leda Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) utredning av forskningsfusk. Och Thyberg har mångåriga erfarenheter av Larhammars oredliga handlingssätt.

Hur presenterar då Kungliga Vetenskapsakademien sin strategi?

Vetenskapsakademien tillsatte … en utredning som under våren [2017] kommer att lägga fram förslag till en bättre och mer rättssäker handläggning av dessa viktiga ärenden. Utredningen leds av professor Dan Larhammar, Uppsala universitet, och samarbetar med den expert regeringen tillsatt för att utreda hantering av forskningsfusk.

Med en ofullständig information om ”expert” kopplad till Larhammar som gjort sig känd som inkompetent pseudoskeptiker vill KVA visa att man sätter ned foten och har en plan. I själva verket sätter man en pyroman att släcka elden. Länk

Johan Thyberg som kritiserat KVA och dess beslut att ge Larhammar detta ansvar, är internationellt erkänd forskare tidigare vid Karolinska Institutet och professor i cell- och molekylärbiologi. Han har på senare år skrivit böcker och artiklar om hur forskningsfusk och forskares kommersialisering av sina resultat har brett ut sig. Hans väl underbyggda kritik av Macchiarinis metod och tillvägagångssätt gav en SVT journalist all tänkbar info för att kunna göra sin prisbelönta dokumentär som sedan ledde till att många på KI fick lämna sina poster.

Johan Thyberg har redan tidigare i samband med en redogörelse för som han menar orättfärdiga anklagelser mot kollegan Lundeberg, visat pondus i sin kritik mot KI´s ledarskap:

Inte bara den anmälda forskningen utan även det sätt på vilket KI:s rektor hanterat detta ärende bör betraktas som oredlighet,

Thyberg har i bokform och i artiklar offentliggjort sina synpunkter av det som han anser vara felaktigheter både när det gäller forskares metoder såväl som felaktigheter rörande KIs granskning av forskare. Dan Larhammar får i dessa publikationer svår kritik om jäv, oredlighet och framtonar som en oärlig och pseudosvetenskaplig professor som fått alltför stor makt.

Så flyttas skattemedel till privata bolag

I samband med Macchiariniskandalen uppmärksammade Thyberg på Macchiarinis­ intima samarbete med Harvard Bioscience, ett företag registrerat på Nasdaqbörsen i USA. Samt dotterbolaget­ HART.
Dan Larharmmars kommersiella intressen med läkemedelsbolag går via Larhammar Consulting.

Parallellerna till Dan Larhammar och Martin Ingvar är slående. Båda har starka kopplingar till läkemedelsbolag och yrkesmässiga kommersiella intressen.
Karolinska Institutet har nyligen brutit samarbetet med USAbaserade ICHOM där en av grundarna är Martin Ingvar men där trots denna brytning ICHOMs hemsida fortfarande pryds av KI´s logga.

Jämförelser med pyroman, predator, diktator som ignorerar mänskliga rättigheter.

I boken Uppdateringen av en Rättsskandal redogör Thyberg för Larhammars bristande etiska karaktär och uppenbara jävssituation när Larhammar har fått en central roll att utreda en kollega (Lundeberg) som anklagats för forskningsfusk.

Motivet till Larhammars attack är sannolikt färgat av Lundebergs intresse för alternativ metod i detta fall akupunktur.

– ”Mycket anmärkningsvärt är vidare att vare sig KI eller VR uppmärksammat den jävssituation som föreligger …. ett exempel på en person med jäv eller jävsliknande förhållanden är Dan Larhammar, en av ledamöterna i expertgruppen och den som ämnesmässigt ligger närmast Lundeberg (båda kan betraktas som neurobiologer). Medan den senare kan ses som en företrädare för så kallade alternativa medicinska behandlingsmetoder (till exempel akupunktur) har Larhammar starkt ifrågasatt dessa. De aktioner som han drivit, bland annat inom ramen för sitt arbete i föreningen Vetenskap och Folkbildning, har lett till att han fått rykte om sig som ”en svensk chefsskeptiker” (artikel av C-M Hake i Farmaceutisk Revy, nr 7, 2004). Av sina meningsmotståndare har han också anklagats för ”häxjakt på företrädare för alternativa synsätt på hälsa”. Att Larhammar medvetet eller omedvetet är påverkad av detta i sin bedömning av Lundeberg måste anses högst sannolikt.”

– ”Larhammar tycks ha svårt att komma ihåg vad som sades och gjordes för 3-4 år sedan. Ändå krävde han .. att de anklagade och andra vittnen skulle minnas vad som hände för mer än 10 år sedan…”

– ”Även för Dan Larhammar, ledamot i OG (oredlighetsgruppen), menade jag att frågan om jäv borde ha beaktats (se kapitel 3B). Han var den i OG som ämnesmässigt stod närmast Lundeberg och i vissa avseenden hade en intressemotsättning med denna. Larhammar är sålunda känd som en stark motståndare till det som kallas alternativ eller integrativ medicin medan Lundeberg istället ses som en företrädare för denna del av den medicinska professionen. Den senare har till exempel publicerat ett drygt 80-tal artiklar om akupunktur i internationella tidskrifter. Han har ända sedan början av 1980-talet även intresserat sig för och publicerat utvärderingar av flera andra metoder inom fältet integrativ medicin. I motsats till detta har Larhammar enligt den medicinska publikationsdatabasen PubMed inte utfört några vetenskapliga studier alls för att bedöma värdet av sådana metoder. Däremot har han bland annat genom sitt arbete inom föreningen Vetenskap och Fortbildning (VoF) gjort sig känd som en frontfigur inom den svenska skeptikerrörelsen och gått till hårt angrepp på det han kallar pseudovetenskap, däribland flertalet alternativmedicinska behandlingsmetoder. Som exempel kan nämnas att han i juni 2011 på VoF:s hemsida skrev ett inlägg med titeln ”diplomerade pseudovetenskapliga akupunktörer”. Han kommenterar där en nystartad akupunkturutbildning i Leksand och avslutar sin text med orden ‘allmänheten varnas’.”

Min reflektion över Thybergs omfattande utredning av Dan Larhammars förehavande och motiv är att jag kommit fram till i princip motsvarande resultat utan att ha känt till Thybergs granskning. Jag har förutom det undrat över vilka det är som lyfter fram och försvarar Larhammar, som satt sig till att vara inkvisitionens högsta höns, trots att det är uppenbart att han saknar kompetens.

Jag har kommit fram till två slutsatser. Den enklare av dem är att läkemedelsindustrin vinner på att avfärda allt som handlar om alternativ medicin som de inte kan tjäna pengar på. Den mer magstarka slutsatsen är att Socialdemokraterna ligger bakom försvaret av den heliga kon Dan Larhammar. Vad motivet till det skulle vara är inte helt solklart men det var Socialdemokrater som tog initiativ till Vetenskap och Folkbildning. Hur och om Kungliga Vetenskapsakademien är inblandad eller rent av korrupt återstår att undersöka.

Mer om detta kommer att utvecklas i uppföljaren till Läkaren som vägrade ge upp under projektnamnet Justitiemordet – Vittnet som försvann. Det handlar om – Slutstriden. Facebook

Jag bad Thyberg kolla så att det inte fanns några sakfel i denna artikel och han delade med sig av följande mailväxling från Ola Stenqvist till Göran Hansson, Ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademien.

Så denne Larhammar igen: Jag hade tidigare skrivit en debattartikel i Dagens Medicin om Lundebergfallet, där jag påpekat att fuskutredarna (bl. a. Larhammar), i strid mot grundläggande rättssäkerhet, där man betraktar den anklagade oskyldig tills motsatsen bevisats, utgick från att den anklagade var skyldig och måste bevisa sin oskuld. Larhammar hade retat sig på denna min kritik och i en mailkorrespondens förklarade han att när det gällde forskning måste den anklagade kunna bevisa att dennes forskning genomförts i enlighet med god vetenskaplig sed. När VR [Vetenskapsrådet] drog tillbaka sin utredning kring SH så blev hela utredningsgruppen ursinnig och skrev en artikel i DN där SH kallades den fuskande professorn, trots att hon just friats av VR genom tillbakadragandet av utredningen. Det innebar att Larhammar, som en av undertecknarna, inte förstod att man inte kan beskriva den just friade, som om hon var fälld. Det är lika orimligt ur rättssäkerhetssynpunkt, som Göran Lambertz, medlem i KI:s etiska råd, inställning i Quickaffären. Om man är friad så är man, och kan inte hanteras på annat sätt än som frikänd. Att sätta Larhammar att utreda hur en rättssäker fuskutredning kan genomföras är att sätta räven till hönshusvaktmästare, eller som när Saudiarabien blir ordförande i FN:s råd förmänskliga rättigheter. Hu!

Jag beskrev det ovan som att ”sätta en pyroman att släcka branden”. Jo vi känner igen Larhammars nedlåtande uttryck mot sina kollegor, …”Den fuskande, … Sverige farligaste, …  ”Kvacksalvaren … . Mitt omdöme om Dan Larhammar innefattar alla dess begrepp och skulle vi lägga till fler passande så räcker inte en artikel. Det kortaste uttrycket jag kan komma på är – en lort.

Dan Larhammar angriper alternativmedicin i SVT Aktuellt

Detta är Davids kamp mot en armé av Goliat. Men motivation slår och vi försöker samla oss på olika sätt. Föreningen Humanism & Kunskap  (Gilla på Facebook) ligger bakom Läkaren som vägrade ge upp. Du kan stötta på olika sätt. Medlemskap är ett du kan också donera till uppföljaren ”Justitiemordet”.

Börje Peratt

Referenser

1) ”Att KI-kirurgen frias av rektor är en sällan skådad skandal.” Johan Thyberg 2015-09-09 07:00, Dagens medicin Länk
2) Exklusivt: ”Rekrytering av Paolo Macchiarini till KI” av Johan Thyberg, Newsvoice. Länk
3) Karolinska in denial, by Johan Thyberg Länk
4) Uppdatering av en Rättsskandal, Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet i Blickfånget. Johan Thyberg. Stockholm 2014. ISBN 978-91-87247-65-1
4) Uppdatering av en Rättsskandal, Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet i Blickfånget. Johan Thyberg. Stockholm 2014. ISBN 978-91-87247-65-1
5) Forskningsfusk i stöpsleven, Robert Hahn Länk
6) Professor Johan Thyberg avfärdar Dan Larhammar

Publicerat i Vetenskapliga inkvisitionen | Märkt , , , , | 5 kommentarer

Donationer till alternativ medicin försnillas

Flera donationer till forskning på alternativ medicin har försnillats och de har inte använts enligt donatorns önskemål. Osher och Märta Philipsson är några penningstinna gåvor till forskning där ansvariga för donationerna på KI har styrt dem åt andra håll och sannolikt försnillat dem.

En relativt ny miljard-donation är Bengt Sjöbergs stiftelse till alternativa metoder Länk. Anvisningarna till hur donationen ska användas förmedlar inom sig två problem. Dels är det Kungliga vetenskapsakademien (KVA) som ska ansvara för hur medlen fördelas och de skulle knappast förmedla forskningsmedel till en påstådd alternativ metod som exempelvis Erik Enbys som ju kan tillföra naturmedicin som C-vitamin och korallmineral i behandlingar.

Anledningen till detta är att Dan Larhammar är fjärde preses och har en högt uppsatt position på KVA. Han och hans medlöpare gör allt för att motverka forskning som går till det de så föraktfullt kallar ”alternativ medicin”. Även om det inte är i egentlig mening alternativ medicin så kan man förpassa sådan forskning som Erik Enbys under denna Larhammars föraktfulla retorik.

Det andra problemet är att grundarens formulering kan ge vetenskapsakademien frisedel:

Ska akademin ägna sig åt alternativ läkekonst?
– Nej det ska vi inte. Vetenskapsakademien har tillfrågats om att dela ut ett pris. Premisserna är att det ska vara ett cancerforskarpris. Jag utgår från att det universitet som åtar sig att vara värd för den planerade cancerforskningen inte kommer att bedriva alternativ läkekonst utan att forska om cancer och cancerbehandling.

Vad säger då fria forskare om stiftelsen möjligheter att bidra till att man kan förbättra cancersjukas förutsättningar för tillfrisknande?

– Bengt Sjöbergs donation riskerar att gå den gamla vanliga vägen och den kan vi anta inte går till ”av godo för mänskligheten” utan till fickorna hos karriärister inom akademin.

– Jag håller det inte för troligt att medlen kommer att nå upp till grundarens önskemål… det är för många med makt som kommer att motverka det.

Ja det tycks vara den allmänna känslan hos dem som Bengt Sjöberg kanske vill stimulera att söka forskningsmedel. Har de någon chans att påverka?

Börje Peratt

Publicerat i Alternativ Medicin | Märkt , , , | 1 kommentar

Erik Enbys idé om C-vitamin får 2017 stöd i ett stort antal vetenskapliga studier.

Stockphoto från filmen Läkaren som vägrade ge upp (2016)

Medicin har tidigt definierats som en kunskap och praktik som ägnar sig åt att förhindra, diagnostisera och behandla sjukdomar.

Dr Erik Enby har kompletterat sina behandlingar med vitaminer och mineraler och han anser C-vitamin vara kungsvägen till hälsa. Ett stort antal studier från 2017 visar nu att Enby kan ha haft rätt hela tiden. Googla vitamin c study cancer. Det ger över 1, 5 miljoner träffar med studier som sammantaget visar att C-vitamin har god effekt även vid behandling av cancer.

Enby har under lång tid motarbetats av tunga krafter som har bestraffat honom bl a genom att dra hans läkarlicens.  Bevisen mot Enby är påhittade och saknar substans.

Jag gör filmen Justitiemordet för att visa hur förföljelsen av Enby gått till och vilka som ligger bakom och samtidigt vill jag tydliggöra vårdens och läkarens roll och hur den nu har undergrävts av en hydra. 

Läkareden som förebild

Hippokrates kallas ”läkekonstens fader”. Hans idéer om helhetssyn banade väg för läkarens etik och den läkared som fortfarande idag, i många länder, svärs av utbildade läkare. I Sverige har staten tagit bort den ritualen fastän många vill återinföra den.

Hippokrates betonade att läkaren i första hand skulle använda sig av medel som inte skadade kroppen.
Dr Erik Enby har denna grundsyn, han anser att även om man måste operera bort alltför sjuka delar av en organism så kan man förbereda och eftervårda en sådan insats:

”… genom att med olika infektionshämmande substanser påverka de vävnadsförstörande mikrofloror som förekommer i kroppsvätskor och vävnader vid olika former av kronicitet. Detta kan uppnås med olika slags mineraler och även med hjälp av vitaminpåverkan i hög dosering.”

Dr Enby har på detta sätt behandlat människor med allt från kroniska sjukdomar till cancer och resultaten har, jämfört med sjukvårdens traditionella insatser, varit enastående.

Trots sina framgångar med behandling av patienter har Enby således bestraffats och pådrivande bakom detta är en hydra där VoF (Vetenskap och Folkbildning) är ett av huvudena. (Du ser dem skymta i postern)

VoF – med bitter eftersmak

När jag har intervjuat några av dem som startade föreningen ångrar de sig och tycker att VoFs utveckling är ”gräääslig!” Och man är bekymrad över vissa ”fanatiska personer”.

Dan Larhammar (tidigare ordförande i VoF) är apotekare, har ingen erfarenhet av sjukvård och han går bevisligen enbart läkemedelsbolagens intressen (Larhammar Consulting). Larhammar har genom sina aktiviteter blivit den Onde som utgör ett svårt hot inte bara mot läkare som Erik Enby utan också mot patientsäkerheten.

IVO  (Institutionen för Vård och Omsorg) ska försvara patientsäkerheten. Det tycks som att myndigheten övergett sitt uppdrag om det förekommer något som hotar läkemedelsindustrins intressen. Och här har VoF (Vetenskap och Folkbildning) under drygt 30 år haft en aktiv roll.

Dan Larhammars vinklade lögner mot Enby är grundlösa och vittrar sönder i förtal. Kommer Eriks kamp mot denna hydra att sluta med att den dräps?

Public Service deltar i detta elaka spel. När jag kontaktat SR och SVT så har de ignorerat filmen Läkaren som vägrade ge upp, om Dr Enby med ord som ”det är han som botar cancer med C-vitamin va?”

Det finns ingen lag på att läkare måste använda sig av läkemedelsindustrins produkter som dessutom kan vara både farliga för patienten och otillräckliga med alla sina biverkningar. Läkemedelsindustrins motiv är dock inte tvärsäkert att göra människor friska utan vi kan i deras strategi se att motivet är att tjäna pengar på sjukdom.

Kungliga vetenskapsakademin har närt en orm vid sin barm. Skeptikerföreningen VoF är propagandaapparat som utnyttjas för att säkerställa kassakon, den sjuka patienten.

Hydran har Socialstyrelsen, IVO och HSAN som exekutionspatruller. De använder mantrat ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som slagträ, men av skäl som vi alla förstår så utesluter man sådan vetenskap och beprövad erfarenhet som går mot läkemedelsindustrins kommersiella intressen.

IVO och HSAN har tjänstvilligt gått läkemedelsindustrins ärende och förklarat läkare som Enby laglösa, dragit deras läkarlegitimation och orsakat rättsskandaler som nu måste få konsekvenser för de ansvariga.

Hydrans ondskefulla beteende är evidensbaserat och det vet vi av beprövad erfarenhet.

Börje Peratt

Justitiemordet-Vittnet som försvann

Erik Enbys kamp mot hydran!

http://blogg.karinbjorkegrenjones.se/tag/borje-peratt/
https://fethalsa.wordpress.com/tag/borje-peratt/

 

 

Publicerat i Alternativ Medicin, medicin | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | 3 kommentarer

KIs internutredning mörkar tjuv och rackarspel?

Karolinska Institutets internutredningar tycks vara detsamma som ”hur ska vi nu mörka det här?” Ja först kanske man försöker släta över vart försvunna donationer tagit vägen. Men de återkommande bedrägerierna visar att detta är en trend som upprätthålls av karaktärsbrist och tjuvmentalitet.

Det har förekommit ett stort antal tveksamheter kring forskares etiska uppträdande, och hantering av donationer och skattemedel. När det uppdagas brister och kritik som kräver utredning anstränger sig KI om att få till en internutredning. Det leder oftast till frikännande och att man slätar över eller snarare mörkar det som hänt.

Att man internt utreder plagiat och eventuella omständigheter som är av rent medicinsk natur är väl mer eller mindre nödvändigt då det krävs sådan fackkunskap. Men uppenbar risk för grov brottslighet ska utredas externt i en oberoende revision. Hur kan KI ständigt komma undan detta jäv? Och hur slipper grov brottslighet genom maskorna?

Torbjörn Sassersson genomförde (2011-2013) en omfattande journalistisk granskning av Karolinska Institutets förskingring av Osher-donationen på 43 miljoner kr och Martin Ingvars roll i detta. Länk1. Sassersson visade på hur illa det blev då KI gjorde en ”internutredning” på en uppenbar kriminalitet begången av egna anställda. Länk2.

Man kan också undra vad som hände med Märtha Philipsons donation till Karolinska på 100 miljoner. Den skulle gå ut på att främja vetenskaplig forskning vid Karolinska Institutet om sjukdomar hos barn; företrädesvis cancer, att lämna understöd till familjer med barn, som drabbats av cancer. Vi anar att KI inte har haft några större framgångar i detta eftersom man misslyckats med målen. En inte alltför djärv slutsats av all denna forskning innebär att man prioriterat insatser som kräver väldigt dyra läkemedelsprodukter.

Däremot har undergrävande insatser gjorts mot alternativa/komplementära metoder med avsevärt billigare näringstillskott och naturmedicin. Och här har också Cancerfonden ställt upp på jakten på Dr Erik Enby. Han har kommit på att naturmedel; vitaminer och mineraler kan ha en omvälvande effekt för blodet som i sin tur medverkar till att även mycket sjuka personer blir friska. Detta annorlunda synsätt gör ju att forskning för miljoner kan visa sig gå åt om inte fel håll så åt ett lönlöst håll.


Mängden läkare och sjukvårdspersonal som offrats på KI-läkemedelsbolagen-Cancerfondens gemensamma altare vet jag inte men det är många.

Nu står då Martin Ingvar inför ännu en, som många betraktar det som stöld av allmänna medel och ett i grunden omoraliskt beteende. Oddsen för att han frias är rätt goda. Och man undrar till vilken högre nivå han nu sparkas. Tidigare var det ansvar för donationer (!!!???) Nu måste det väl då bli ansvar för forskningsresultaten och rätten att få sno åt sig patent som skattemedel betalat.

Börje Peratt

Donera gärna till Filmprojektet ”Justitiemordet”

Publicerat i Alternativ Medicin, karolinska institutet, revision | Märkt , , , , | Lämna en kommentar