Näthat toppen på isberget Del 9 – Vetenskapsakademin nyateismens forum

Artikelserien om näthat fortsätter med att undersöka Kungliga Vetenskapsakademins* integritet och förhållande till sitt uppdrag, vetenskapens främjande. (*Använder genomgående en modern stavning istället för akademien)

För hundra år sedan skrev en kristen rörelse det första Humanist manifesto där man ville särskilja tro och vetenskap. Man kallade sig sekulära humanister. Det begreppet har idag av ”Humanisterna” (förvillande namn då man är ateistiska naturalister) förvanskats till ateistiska humanister. Företrädare för dessa grupper med moderorganisationen IHEU vill åter binda ihop tro och vetenskap. Kungliga vetenskapsakademin har lanserat Rickard Dawkins och promotar nu Lawrence Krauss som ingår i en grupp där man knyter ihop en rigid nyateism med en evolutionsteori om att allt uppstått ur ingenting. En trosuppfattning binds samman med ”sanningen”.  Detta är att blanda ihop tro och vetenskap.  Har Kungliga vetenskapsakademin då inte tagit ett gigantiskt steg tillbaka i utvecklingen?

Låt oss se vilka det nu är som vill få Kungliga Vetenskapsakademin att blanda ihop tro och vetenskap

Dawkins_Kva
Nyateism mot tankefrihet

Christer Sturmark, ordförande för Förbundet Humanisterna (nyateistiska naturalister), har ett förlag som heter ”Fri Tanke”. Vilka slags fria tankar? Sturmark har snarare gjort sig känd för att avgränsa tankefältet till sin egen nivå. Sturmark liksom den internationella IHEU se del 8 har försökt registrera sig som religion för att komma åt ekonomiska stöd. De tillstår således själva att deras nyateism är en religion.  Sturmarks förlag står idag som samverkande med Kungliga Vetenskapsakademin.[1]

Sturmark-Hermerén-och-Jersild-240x140 Vem var det då som släppte in Sturmark i vetenskapens finrum? Jo PC Jersild, sammanbunden med Förbundet Humanisterna och prisbelönt av VOF. De har bjudit in nyateister som Dawkins och Krauss. De representerar  nyateismen, en vantro som nu således Kungliga Vetenskapsakademin lanserar.

Akademin har till uppgift att:

 • Sprida kunskap om rön och problem inom aktuell forskning
 • Delta i samhällsdebatten rörande utbildning och forskning
 • Dela ut priser, belöningar och stipendier samt
 • Driva vetenskapliga institutioner och projekt.

Ett aktuellt ämne rör universums ursprung. Det är en av de största frågorna som vetenskapen kan ställa: Varifrån kom vårt universum? Hur började det hela? I nästan hundra år, trodde naturvetenskapen sig ha ett svar: en Big Bang för 14 miljarder år sedan. Denna trosuppfattning har sedan länge krackelerat. Men ändå finner Kungliga vetenskapsakademin ett intresse i att låta en nyateistisk förespråkare propagera för hur denna Big Bang uppstod.

”Ur ingenting!”

Andra ansedda forskare menar att Big bang inte var början bara en övergång. Vårt universum kan ha uppkommit ur ett tidigare universum, ur tidigare liv och ur andra dimensioner. Plötsligt framstår vårt universum som ett sandkorn i en öken. Ödmjukheten inför vad vi vet och inför frågorna borde få oss att vara försiktiga inför att presentera färdiga sanningar.

Låt oss presentera några andra teorier för att kunna sätta nyateismens propaganda i ett sammanhang.

Några som forskar i denna fråga är Neil Turok vid Perimeter Institute for Theoretical Physics som samarbetar med Paul Steinhardt vid Princeton. De lanserar olika möjliga svar på kosmologin djupaste fråga:

What banged ?

I stället för att universum oförklarligt sprang till existens ur en mystisk `inledande singularitet”, var Big Bang en kollision mellan två universum som existerade som parallella `membran ”flytande i en högre rymddimension som vi inte är medvetna om. En smäll följs av en annan, i en potentiellt oändlig serie av kosmiska cykler, var och en är slutet av ett universum och början på ett nytt. Inte en bang, men många.

En kommentar till Turok/Steinhards teori är frågan om livet är omedvetet till denna parallella dimension. En tanke är att denna andra dimension som vi skulle kunna kalla den femte dimensionen, medverkar till skapande och påverkar livet som sådant. Här kan andra lagar gälla som sätter fyra dimensioners naturlagar ur spel. Sådana antaganden prövas i strängteorier.

Professor Sir Roger Penrose, Oxford University har ändrat sig om Big Bang. Han föreställer sig nu en evig cykel av expanderande universum där materia blir energi och tillbaka igen i uppkomsten av nya univers och så vidare och så vidare.

Professor Lee Smolin från Perimeter Institute ger sin teori om hur universum blev till.
Han tror att vårt universum i själva verket är ”avkomman” – via ett svart hål – av en galax långt, långt borta i ett annat universum.
Hans idé kallas ”det kosmologiska naturliga urvalet”, en slags darwinistisk syn på astro-fysik.

Medvetandets uppkomst har varit mitt forskningsprojekt sedan 1988 och jag formulerade det så här i Gränsbrytaren 2001 och publicerade det 2011 i boken Succebo-Fröet till framgång:

”Teorin om Big Bang går ut på att innan den, ingenting. Varken tid, materia eller liv. Även bibeln hävdar detta och här förenas således ateistiska fysiker och sekulära humanister med de bibeltrogna i ”Allt var öde och tomt”. Men lika förmätet som det är att kalla trosuppfattningar före judendom eller kristendom hedniska, lika förmätet är det att påstå att Big Bang är alltings början, av sig själv, utan inverkan av något initiativ. Alla förutsättningarna fanns före Big Bang. Att kvantfysiker lyckats framställa partiklar och energi ur vakuum (nollpunktsenergi), vilket först skedde av en slump, bevisar bara att något finns som vi ännu inte helt förstår. I begynnelsen var icketomheten, men redan här fanns vågen som kunde övergå till en partikel.” (Succébo, 2011)

Flera forskare redovisar tvivel på Big Bang som början och framför allt använder man inte språkbruket uppstår ur ingenting. Faktum är att det är inte ovanligt med obekräftad vetenskaplig kompetens inom just dessa områden man så tvärsäkert har en klar uppfattning om.

Svenska Kungliga vetenskapsakademin har ändå under en längre tid gett sitt stöd till en ensidig ”sanning”. Hur kommer det sig?

”The four Horsemen of Newatheism” [2] , De fyra nyateisternas ryttare ifrågasätter inte sina resultat utan hävdar dem som slutgiltiga sanningar.  Nyligen var det Richard Dawkins som ”vet att gud inte finns”. Nu är det Lawrence Krauss som tillhör samma skara som Dawkins.

Richard Dawkins initierade Krauss föreläsning och bok och uppmanade Krauss att hålla ett anförande.  

Krauss föreläsning lades ut på youtube och sedan skrevs en bok. Nu är Krauss inbjuden av Sturmarks eget förlag Fri Tanke och Kungliga Vetenskapsakademin att hålla ett anförande i Stockholm 18 mars om hur Big bang uppstod ur ingenting. För att säkerställa en viss okritisk publik subventioneras Humanisternas inträde.

Krauss förklarar sitt motiv så här:”

… jag ville ta itu med och förfina den centrala frågan om att skapa något från ingenting som jag hade funderat på länge … Efter att ha avslutat boken, frågade jag min gode vän Richard (Dawkins) om han kunde skriva ett efterord, och han svarade med en oerhört vacker och insiktsfull text, … ”

Men vänta nu det var ju Dawkins som initierat boken, då är det väl inte så konstigt att han utifrån sitt jäv kan fabricera superlativer. Hade det gått till som brukligt när det rör vetenskapliga publikationer hade en oberoende expert med adekvat vetenskaplig kompetens granskat innehållet och därifrån gjort sin review.

Krauss fortsätter:

”Tyvärr blev vår gode vän Christopher Hitchens, som hade gått med på att skriva ett förord, för sjuk för att slutföra det, och dog kort efter att boken gick i tryck.” [3]

Här refereras till Hitchens som uppvisat flera av den radikala ateistens särskiljande karaktär [4]. Hitchens som kallade Moder Teresa ”Helvetets ängel”, ” en fanatiker, en fundamentalist, ett bedrägeri” och en ”fanatisk albansk dvärg”. Hitchens beskrev på detta sätt en kvinna som räddat tusentals barn i Calcuttas slum. Denna Hitchens, ansågs hedervärd och kvalificerad att skriva förordet till den bok som ska lanseras 18 mars med stöd av Kungliga Vetenskapsakademien.

Vi kan fastställa att det finns en grupp starkt sammansvurna nyateister som utnyttjar naturvetenskapens termer för att ”bevisa” sin ståndpunkt. Att i ett vetenskapligt sammanhang påstå att ”Gud finns inte” är ett kriterium för pseudovetenskap. En vetenskaplig ståndpunkt skulle vara ”Gud finns” och sedan ska uppgiften vara att falsifiera hypotesen. Men detta går varken att falsifiera eller validera. Båda påståenden blir istället trosföreställningar.

Agnostikerns föreställning kan vara ”Jag vet inte” och detta är mitt, vill jag påstå, mer neutrala förhållningssätt. Utifrån det kan jag förstå och respektera alla yttringar som visar respekt för varandra. Däremot blir det provocerande med dem som inte bara vet utan även attackerar andra som tror annorlunda. De som idag bedriver häxjakt och inkvisition är nyateisterna.

KVALawrence

På Sturmarks förlag Fri Tanke introduceras Krauss så här:

” Med humor och tydliga förklaringar tar Lawrence M. Krauss med oss tillbaka till början av början, och förklarar hur vårt universum uppstod – och hur det kommer att upphöra. Han provocerar, utmanar och roar samtidigt som han formulerar själva grundstommen för existensen på ett helt nytt sätt. ”Glöm Jesus,” säger Krauss, ”stjärnorna dog för att du skulle kunna födas.”

Anar vi en osäkerhet eller ens en frågeställning? Mångt och mycket liknar det sektens förvillande av sina följare.

Genomgående hos denna grupp är ett fundamentalistiskt förnekandet av olika möjliga frågor som skulle kunna medverka till förståelse av evolution och skapande. Sektens konserverande hållning är stark. Några som förmått tänka själva och haft moralisk styrka har tagit avstånd och lämnat sekten. Ja för det är så man måste betrakta en grupp som angriper dem som lämnar och hotar avhoppare med vedergällning. Nu senast då Unghums ordförande valt att lämna Sturmarks Humanister och tvingas till ett gatlopp av förtal, kränkningar och hot.

Så här skriver den före detta ungdomsordföranden efter sitt avhopp från Humanisterna i januari 2013:

”Jag fattar också hur mycket det har påverkat mig. Dels alla fina kommentarer, men också de hot (Fortsätter du kritisera ska jag komma hem till dig och skära halsen av dig…, Du kan dra åt helvete, Vi kommer hänga ut dig i media om du fortsätter osv…), sexuella trakasserier (Ja, detta förekommer överallt, även inom Humaniströrelsen. Jag vet. Många vet. Ledningar vet. Ingenting görs.) och de ord som har nämnts bara för att skada andra människor.”

Tillsammans med andra avhoppare har man startat ett nytt förbund. Så här presenterar SvD:s debattredaktion ordförande Per Petterssons och deras debattartikel:

”(Förbundet) Humanisterna i Sverige har gått allt mer mot att driva en antiteistisk linje snarare än en humanistisk. Ibland har det funnits en skrämmande antagonism gentemot troende och alla former av religion. Oviljan att hantera utvecklingen inom Humanisterna har gått så långt att vi nu väljer att grunda det nya förbundet Förenade humanister, för ett bättre debattklimat. Det skriver ordförande Per Pettersson med flera.”

I debattartikeln formuleras förhållandet till vetenskap så här:

”Vi har en stark tilltro till det mänskliga förnuftet och vetenskapen. Vi är övertygade om att den vetenskapliga metoden kan trumfa alla dogmatiska trosuppfattningar när det gäller att förklara världens beskaffenhet och att det inte krävs ett regelrätt krig mot religionen för att förmå den synen att genomsyra samhället.”

Något som man inte alltid tänker på är att nyateismen, som den förs fram bärs av fanatismens kännetecken. Dess ”överstepräster” utgörs av Dawkins m fl och nu har vi en runner up i form av Krauss. Han ska med stöd av Sturmark och Kungliga Vetenskapsakademin predika intighetens budskap som den sanna tron. Vissheten om att man har ”den enda sanningen”, – allt har uppstått ur ingenting.

Det är dags för Kungliga vetenskapsakademin att bestämma sig för om man är ett trossamfund eller en akademi. ”Att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället”. Det innebär att premiera kunskapssökande inte självförhärligande predikningar. Kungliga vetenskapsakademin sviker sin uppgift och ska naturligtvis inte låsa sig vid en dogmatisk hållning som man nu gör.

Börje Peratt


[1] http://www.kva.se/sv/Kalendariumlista/Event/?eventId=464

[2] Nyateism myntades då Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris och Christopher Hitchens framträdde gemensamt vid en offentlig debatt 2007 under namnet ”the Four Horsemen of New Atheism” (nyateismens fyra ryttare). Temat var deras kritik mot religion. De förespråkar att religion inte ska tolereras utan istället konfronteras. De promotar en radikal och rigid form av ateism som i sig är pseuodvetenskaplig. Denna nyateistiska trosföreställning är grund för hydran IHEU´s ideologi. Dessa nyateister kom att kalla sig för sekulära humanister vilket är en stöld av begreppet som från början innebar att man kunde vara troende men ville hålla isär vetenskap och tro. Även begreppet humanism är en stöld och egentligen borde de heta ateistiska naturalister. I Sverige kan dessa ”sekulära humanister” organisera sig inom hydrans olika förgreningar Human-Etiska föreningen, Förbundet Humanisterna, Vetenskap och Folkbildning m fl. Nyateister är en ärligare beteckning.

[3] Rickard Dawkins Foundation har Dawkins lyckats få godkänd som religion. http://old.richarddawkins.net/articles/644421-afterword-from-lawrence-krauss-new-book-a-universe-from-nothing

[4] Hitchens beskrev sig själv som antiteist, inte ateist. Enligt Hitchens är en ateist en person som inte tror på någon gud, men som skulle kunna vilja göra det. En antiteist tror inte heller på någon gud, men går längre än ateisten och säger att det skulle vara fel att tro.

Robert Hahn: Humanism och vetenskap i nytt sken.

Börje Peratt: Näthuliganismen missbrukar yttrandefriheten LÄNK

Om borjeperatt

Börje Peratt born in Sweden 1949, producer, writer, filmmaker, director, composer and human scientist received his professional education at The Dramatic Institute, Stockholm (1975). Master degree in Education and a Bachelor in Psychology (Stockholm University). Background in Swedish Public Broadcast Radio and Swedish Public Broadcast Television. Scientific project "On Origin of Consciousness" is published in three books. Invented a Life Compass and teaches Leadership.
Det här inlägget postades i Forskaren, Gränsbrytaren, Om medvetandets Uppkomst, Succébo-Fröet till framgång, Vetenskap och har märkts med etiketterna , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

24 kommentarer till Näthat toppen på isberget Del 9 – Vetenskapsakademin nyateismens forum

 1. Ingalill Johansson skriver:

  Du tar upp Christopher Eric Hitchens som var med i Ateismens fyra ryttare. Han kalla sej själv råtta så vad är de som är så farlit att kalla Mother Theresa albansk dvärg?

  ”Jag är vad varje engelsk gentleman med självrespekt strävar efter att vara, en berusad, kedjerökande, ateist, ful i munnen, brittisk kloakråtta …”

  Så har han beskrivit sej själv för att förlöjliga brittisk uppnästhet. Hitchens hade en fäbless för grova uttryck det var hans ”adelsmärke”.

  • borjeperatt skriver:

   Tack Ingalill för din påminnelse om det citatet (har redigerat det till citat i ditt mail). Jo jag såg det för några år sedan och det inspirerade mig då till en artikel.
   Antihumanisternas fientliga profil. Naturligtvis kan jag idag tycka att denna råttmetafor är tveksam. Men det ligger ju också en respekt i att benämna människor vid deras rätta namn och som de kallar sig själva. Jag tror dock aldrig att Moder Theresa kallade sig själv alla de epitet som Hitchens tilldelade henne.
   Man kan även undra över om citatets riktighet. Hitchens kom på senare år att kalla sig antiteist (med det avsåg han att det vore fel att tro på Gud) men det är ju möjligt att citatet i din kommentar är från ett tidigare datum eller felåtergivet.

 2. Peter J skriver:

  Apropå Dawkins uttalande att han ”vet” att Gud inte finns, var har du fått det ifrån?

  I sin bok Illusionen om Gud säger Dawkins tydligt att han naturligtvis inte ”vet” huruvida Gud finns eller inte, han bara bedömer det som väldigt, väldigt osannolikt. I boken delar han in människor i sju olika troende-kategorier, deist, teist, agnostiker etc. Punkt sju är personen ”hård ateist”, man ”vet” att Gud inte finns (motsvarigheten för troende är ”jag vet att Gud finns”). Dawkins säger tydligt att han inte är punkt 7.

  Därför hade det varit intressant att se var han motsäger sig själv och hävdar att han ”vet” att Gud inte finns.

  • borjeperatt skriver:

   Dawkins har klart och tydligt redogjort för att Gud finns inte och även mellan raderna i olika framträdanden. Han medverkade i Skavlans och avslöjade sig på flera sätt.

   The Killers-stjärnans tro totalsågas och hånas i ”Skavlan” av världskänd ateist.

   Robert Hahn tidigare professor på Karolinska institutet (1997 – 2006) såg samma program och jag hänvisar till hans kommentar. Ett kort citat nedan:

   Är gudstroende personer bara outbildade i biologi? Det påstod den engelske ateisten Richard Dawkins i TV-programmet Skavlan. Han menade också alla med tillräcklig utbildning förstår att vetenskapen till fullo kan förklara vår värld.

   Därmed säkerställer Dawkins att den som är naturvetenskapligt utbildad vet att Gud inte finns. Dawkins underkänner således Charles Darwins naturvetenskapliga kompetens*. Dawkins grova och ohyfsade uppträdande kunde han inte heller dölja då har anklagade kvällens huvudartist för att tro på en bluff och förkastade astrologi till publikens applåder. Här avslöjar SVT hur man gjorde kvällens publikurval.

   Jag tror inte heller på astrologi men det skulle aldrig föresväva mig att raljera över andras tro och uppfattning om detta. Vad jag tror är ointressant för dem som vet mycket mer i ämnet.

   Dawkins anses vara världens största ateist och hans inhopp i Skavlans följdes sedan upp i kommande Skavlans med super ateisten Richard Wiseman som också ”vet att Gud inte finns” vilket naturligtvis Dawkins promotar. Richard Dawkins Foundation.

   Wisemans inhopp i Skavlans var synnerligen pinsamt för ateisterna. Wiseman lyckades inte köra över artisterna Babben och Ebbot på samma sätt som Dawkins körde över sångaren Brandon Flowers. Wiseman förlöjligade istället sig själv med sina egna påståenden. Roligast av allt var väl då artisten Ebbot direkt och mer i förbigående på väg till scenen pekade ut Wisemans astrologiska tillhörighet. Något som sedan viftades bort som att det kunde Ebbot ha hittat på wikipedia. Men där finns inga sådana uppgifter. Och varför skulle Ebbot över huvud taget ha intresserat sig för Wiseman i förväg. Hittar tyvärr inget avsnitt av detta Skavlans på nätet.

   Att Dawkins försöker beskriva sig som ickeextremist i sin egen bok saknar i sammanhanget betydelse. Hans utsagor och vulgära självsäkra uttalanden genomskådar honom som den extremateistiska tölp han är bara något mer fin i kanten än supertölpen Hitchens.

   De anstränger sig att dumförklara gudstroende. Lancelot Ware, grundare av Mensa (organisation för människor med hög IQ), tillhörde den kristna rörelsen Unitarianism.

   * Några kända Gudstroende vetenskapsmän inom den kristna tron unitarianism; Charles Darwin, Isaac Newton, Joseph Priestley och Linus Pauling (science), George Boole matematik. Nobel pris som delats ut till Unitarians FYSIKPRISET: Robert Millikan och John Bardeen (två gånger) MEDICIN: Emily Green Balch, Albert Schweitzer, Linus Pauling, och Geoff Levermore. KEMI: Linus Pauling
   Enligt Rickard Dawkins är de inte tillräckligt bildade i naturvetenskap.

 3. ruben skriver:

  Det finns tydligen en desperat vilja bland de extrema ateisterna eller antiteisterna att bygga en ny stark dogm, som maktmedel varav vissa ”utvalda” kan styra världen med. Det har gjorts försök under alla tider att skapa liknande maktstrukturer, men bara lett till elände. Historien ger alla svar på att det inte är rätta vägen. Dagens tider är så pass upplyst att de kan lägga ned den tanken, det finns inte underlag för det längre. De vittnar den nya tiden om. Lögner som tidigare använts för att styra människor har börjat avslöjas eller lösas upp i allt högre takt. Om man går till livets uppkomst. Att man bara förutsätter och köper tanken på att jordens gynnsamhet för uppkomst och utvecklingen av liv skett så enkelt som att det av slump blivit ett självspelande piano är förvånande. Man behöver inte tro på Gud , utan kanske börja grunda på hur i hela friden liv kan uppstå på en så ogynnsam plats i början. Hur stor är sannolikheten att det faller samman och utvecklas från encelliga organismer ”ur ingenting” till självproducerande encelliga organismer? Om man ser endast utvecklingen från encelliga till självproducerande encelliga? Hur många tusen år tog det? I vatten som ”av en slump” råkar ha en exakt salthalt, samtidigt som exakt temperatur, samtidigt som exakt syrehalt osv. under så lång tid osv osv. Nej, de är mer trovärdiga de forskare som hävdar att än så länge är mycket så svårsmält ur vetenskapligt perspektiv, så det endast talar för att vi ännu vet för lite om livets uppkomst. Vet för lite för att spika fast några allmängiltiga trossatser. Det är mycket bättre låta teorierna flöda fritt och hålla det på den nivån att det endast är teorier, tycker jag.
  Jag är mäktigt trött på dessa besserwissers som blint stödjer dem som till vilket pris som helst vill vara de enda uttolkarna av ”sanningarna”. Ja de beteendena går också som en röd tråd bakåt genom historien och har aldrig lett till något bra. Ibland sårar och kränker man folk så illa så det kan bara leda till större olycka..
  Jag tycker artikeln här belyser det ”härskar” fenomenet bra och visar att det är ett av fröerna till eskalerande näthat. Tack för ordet.

  • borjeperatt skriver:

   Håller med dig Ruben i din kritik mot slumpmässigt urval. I min bok Succébo har jag utvecklat teorier kring evolutionens förutsättningar. Först och främst är det intressant att dessa ateistiska naturalister som kräver besked om orsak och verkan på alla plan i livet plötsligt vänder på kappan och säger att evolutionens ursprung är en enda stor slump. Jag formulerar det så här i min bok Succébo:

   I och med ”Arternas uppkomst” (Darwin 1859) inleddes en strid om Guds vara eller icke vara. Darwins evolutionsteori påverkade Nietzsche som menade att ”Människan är en maskin – Andligheten ett påhitt.”
   Verkligheten förklaras i kausala termer med ”orsak och verkan” samtidigt hävdar den förment förnuftiga att evolutionen drivs av slump! Denna logiska kullerbytta är rent av humoristisk. Hammarhajen är ett exempel på förändringar hos djur som vittnar om möjligheten av språngvisa plötsliga steg vilket avviker från evolutionsteorins linjära slumpmässiga utveckling i myrsteg.

   (Succébo 2011)

   ..archaean (MIKROORGANISM) kunde antagligen på sin rudimentära nivå uppfatta om en förändrad genplacering var gynnsam. Denna enkla organism kunde i så fall påverka sina fysiska förutsättningar! Och trots att omplaceringen av gener kunde verka slumpmässigt så hotades inte de livsviktiga generna av archaeans inre omorganisationer vilket en forskningsgrupp vid Uppsala Universitet har visat (Larhammar et al 2009).

   (Succébo 2011)

   ”Trial and error” eller ”Try and try again”
   Trial and error, är den gällande evolutionsbiologins tro på att livet utvecklats genom ”Försök och misstag” och slumpmässiga mutationer. Tillfälligheter skulle knappast leda till dessa anpassningar och kombinationer som vi ser i naturen. Fynd hos organismer som härstammar från tidernas begynnelse tycks visa att det finns en tanke bakom. Och denna tanke bakom behöver inte vara allsmäktig utan kreativ och valfri. Syftet till förbättring finns inbakad i varje organism. Precis som vi skapar genom att pröva olika lösningar prövar också livet olika möjligheter genom ”idén om sig själv” och en önskan om en mer gynnsam förmåga. Livet skapar, enligt denna teori, genom att ”uttrycka en önskan” och förväntar sig att den så småningom blir förverkligad.
   Till skillnad mot en slags hasardartad utveckling är idéerna hos Succébo grunden till framgång. Succébo ligger bakom evolutionens olika arter, kulturers utveckling och människors framskridande. -Try and try again!

   (Succébo 2011)

   Med detta avser jag således att livet på minsta nivå kan vara ”intuitivt” medskapande. Och det har på senare år kommit sannolika bevis för det då organismer och maskar omvandlat en dödlig miljö (arsenik) till förutsättningar för att kunna leva. En liten mikroorganism lyckades i en arsenikrik sjö byta ut fosfor (livsnödvändigt) mot arsenik.

   Fosfor är normalt, tillsammans med syre, kol, väte, kväve och svavel, en nödvändig ingrediens för att liv ska kunna upprätthållas. Men 2010 upptäcktes en bakterie som har ersatt fosfor med arsenik och den lever således av ett ämne som är dödligt för andra liv. Den märkliga mikroben hittades i Mono Lake, en saltsjö i Kalifornien i USA. Den tillhör gruppen proteobakterier och har preliminärt fått namnet GFAJ-1 (Felisa Wolfe-Simon vid rymdstyrelsen Nasas astrobiologiska institut i Science).

   (Succébo 2011)
   Hur kan man då förklara detta.
   Har det alltid funnit en mikrob med denna potential som naturvetenskapen inte känt till och som plötsligt får liv i denna förgiftade sjö?
   Är det en mikrob som lyckat anpassa sig till och förändra livsvillkoren?
   Alldeles oavsett vilket så förändrar det synen på förutsättningarna för liv.

 4. Pia skriver:

  Tipsar om artikel som kan vara intressant i sammanhanget..
  DNA ancestry tests branded ‘meaningless’
  http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/9912822/DNA-ancestry-tests-branded-meaningless.html#disqus_thread

  ”This is business, and the business is genetic astrology.”

 5. borjeperatt skriver:

  Naturvetenskapen håller sig med tabubelagda spår. Att livet på något sätt skulle vara medskapande anses vara ett sådant förbjudet spår fast verkligheten överallt runt omkring oss uppvisar fakta för det. Det skall inte missförstås som Intelligent Design eller Kreationism utan som en förklaring till Darwins slutsats om att ”det liv som har bäst förmåga att anpassa sig överlever”.

  • ruben skriver:

   Ja naturvetenskapen har sina egna överstepräster, som vaktar sina bokstavstolkade ”teorier”. Vem har bestämt att människan härstammar från aporna? Tänk om både apa och människa utvecklats samtidigt och gemensamt är härstammande från ett annat djur? 🙂 Förresten bokstavstolkning anses väl vara alltför konservativt, för att vara utvecklande och nyttigt för någon, vare sig det är Darwins eller Bibelns texter? Darwins kartläggning verkar ju enastående, men även om han i princip lyckats kartlägga arternas uppkomst ganska träffsäkert behöver man inte blint tro att allt han skrivit är enligt verkligheten.

   • borjeperatt skriver:

    Intressant tanke Ruben. Artikeln handlar ju inte så mycket om evolution utan mer om skapelsens ursprung men nu har vi båda börjat associera vidare.

    Givet att det finns så få säregna genetiska skillnader mellan däggdjur så är väl släktskapet ganska så säkerställt i någon fas av evolutionen. Hur människan uppstod finns det ju en del spekulationer om. Men man är nog ganska överens inom naturvetenskapen (vilket inte innebär att man har rätt). ”Den felande länken” har väl i princip förkastats som utgångspunkt för att förklara människans tillblivelse. Den var alldeles för besvärlig. Tar man upp den som argument för att vi inte med säkerhet kan fastställa samband mellan olika övergångsformer så blir man kallad kreationist eller något ännu värre. Men ingen kan väl idag med säkerhet fastställa alla övergångsformerna?

 6. Mull vad skriver:

  De e ganska tuffa inlegg på Ifokus Per Edman och John Hodi gapar högt. Men de du säjer om vetenskap e ju avslöjande. Då e dom som barnungar å klarar inte kritiken. De har inget å komma med. Ganska kul hur du har dratt ner brallorna på dom. Tack för de

  • borjeperatt skriver:

   Läkemedelsindustrin har haft en direkt negativ påverkan på forskningens innehåll och vetenskapliga mål. Man har byggt upp ett omfattande internationellt nätverk som svensk Forskning och Utbildning (FoU) bör stå fri från. Detta nätverk som jag kallar hydra synliggjordes under svininfluensan som målades upp som en pandemi för att läkemedelsindustrin skulle kunna göra ohyggliga förtjänster på folkhälsans bekostnad. I denna scam ingick myndigheter från WHO till smittskyddsinstitutet till Public Service. Politiska anknytningar är också påtagliga. Det är där Vetenskap och Folkbildning (VoF) med deras fotsoldater kommer in.

   I Sverige representeras en del av de mest högljudda propagandisterna således av en förening som har haft katastrofal effekt på inte bara vetenskap i stort utan på enskilda personer. Man bedriver även organiserat näthat för att undergräva såväl enskilda som grupper, företag, myndigheter och media (inte minst public service). Om de inte lyder VoF´s och deras systerorganisation Förbundet Humanisterna, (allt annat än humanister) får de skampris eller förföljs med olika medel. Att dessa huliganer idkar näthat på sina forum är inte alls konstigt. Men i mitt fall betraktar jag det som reklam varje gång de nämner mig. Det visar att mitt budskap har gjort intryck och att jag sitter klistrad på deras näthinna. Tror till och med att de somnar med mitt namn på läpparna. Är inte det kärlek säg 🙂

 7. Jill skriver:

  Börje Peratt, jag har läst hela artikelserien och är imponerad. Du gör journalistik som det ska göras, modigt, utredande och klargörande. Som avhoppad humanist (och läkare) kan jag inte ge dej annat än rätt. Såg också dr Åsa och reklamkampanjen med Sturmark för att värva unga. Du avslöjade dem i en Sv Dagbladet artikel. Alla gillade nog inte att bli kallade näthuliganer men du hade ju rätt där också då du beskrev deras näthat. Det som fångat mig var hur du satt fingret på hur SvT ”går i antihumanisternas ledband”. Jo, Dr Åsa hade ett avsnitt som var rena reklamen för Smittskyddsinstitutet och Annika Linde. Hennes påstående om att ha rädda 60 till livet är ju som du säger enbart i hennes statistik och inte verklighet. Ändå får hon i TV propagera om det. Jag gissar att du inte följer Fråga Doktorn som också går i SvT men samma sak hände där. Linde fick sitta och prata om vaccininsatsen och oemotsagd påstå att den räddade 60 liv. Om det inte är ren lögn så är det osanning. Hon vet inget om det. Härom dagen grattade programledaren i Fråga Doktorn Christer Fuglesang som fyllde år denna dag och så nämnde hon några andra kända svenskar. Varför då? Jo Fuglesang är ju reklampelare för Vetenskap och Folkbildning och han behöver lite återupprättelse efter sitt fylleslag på homeopatiskt sömnmedel. Så de smyger in sina gulleponkar lite här och var. Man behöver inte vara särskilt konspiratorisk när man fått upp ögonen för hur det går till. Tack Börje Peratt för ditt klarläggande. Hoppas detta får spridning.

 8. Nisse Nilsson skriver:

  Det känns lite som om du har missuppfattat en del saker. Det finns ingen kosmolog eller partikelfysiker som påstår att universum skapades ”ur ingenting”. Vem citerar du där? Universum skapades ur kompakt och energirikt tillstånd, en så kallad singularitet. Det finns ingenting i kvantmekaniken som motsäger detta. Vad gäller universums uppkomst talar man numera om inflationsteorin snarare än Big Bang. Den utgår från millisekunderna efter vårt universum blev till. Oavsett om det var en big bang eller en krock mellan två bran som gav upphov till det vi idag kallar universum. Det finns ingen som håller fast vid någon speciell teori. Så är det med all vetenskap. Just nu kan vi inte uttala om oss exakt vad som hände innan universum blåstes upp. När vi vet det korrigeras teorin. Vad jag vet är det bara inom religionen som man håller fast vid teorier som är tusentals år gamla.

  För ett par år sedan ville borgmästaren i staden Monza i Italien förbjuda guldfiskskålar. Du vet, de där med böjda kanter. Han tyckte det var grymt att guldfiskarna fick en förvrängd bild av verkligheten. Vad är det som säger att inte vi lever i en guldfiskskål? Vi vet förmodligen lika lite om universum som guldfisken vet om huset den bor i. Att utgå från att universum måste ha skapats av någon högre makt, och att vi dessutom vet exakt hur det gick till, är så oerhört korkat och naivt att jag varje dag förundras över att det fortfarande 2013 finns de som dedikerar hela sina liv åt att tillbe en mytisk fantasivarelse som har exakt samma trovärdighet som alla andra miljontals mytiska varelser som funnits genom årtusendena.

  Att just de abrahamistiska sagorna har överlevt är bara en ren slump som har med politik, makt och girighet att göra. Det kunde precis lika gärna ha varit Oden eller för den delen det flygande spaghettimonstret. Om Jesus har funnits var han förmodligen en average profet (sådana stod i varenda gathörn på den tiden) som genom viskningslekseffekten ett par hundra år senare (nya testamentet skrevs långt långt efter Jesus död) blev det han blev. Om man ska analysera det genom ett vetenskapligt filter har man sett samma sak många gånger i historien. Inte minst i de så kallade cargokulterna.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Cargo_cult

  Själv finner jag ett slags spirituell upplevelse i det som vi faktiskt kan bevisa. Och det är betydligt märkligare och mer magiskt än något som står i bibeln. I vår makroskopiska verklighet ter sig saker ganska normalt. Det beror naturligtvis på att vi är vana vid den här verkligheten. Tiden rör sig från punkt A till punkt B. När man tappar ett ägg så kan det inte plötsligt sätta ihop sig självt igen. Man är på ett och samma ställe hela tiden. Man kan inte ena sekunden vara på Coop i Uppsala och i nästa sekund plötsligt befinna sig i omloppsbana runt Alpha Centuri.

  Men det är exakt det som händer på kvantnivå. Partiklar kan ena sekunden befinna sig här och nästa sekund i en bananpannkaka på Bali. Partiklar poppar upp från ingenstans och lånar energi från framtiden. En skuld de genast måste betala och de försvinner i ett litet rökmoln lika snabbt som de uppstod. På kvantnivå görs ingen speciell skillnad på då och nu. Ett ägg på kvantnivå kan gå sönder för att i nästa sekund vara helt igen. Våra uppfattningar om vad verkligheten är bygger på livet på makronivå. De bygger på den verklighet som vi kan se och ta på. Men det har ingenting med verkligheten att göra. Det är bara en tolkning vi råkar göra för att vi kan uppfatta ljus i en viss våglängd, att vi råkar ha ett medium (luft) som ljudvågor kan transporteras i och att vi har ett intellekt som kan känna empati, rädsla och kärlek. Om det finns varelser i kvantvärlden gör de helt andra tolkningar än vad vi gör. I kvantvärlden är det helt naturligt att saker poppar upp ur ingenting. Till exempel ett universum. Deras verklighet är precis lika verklig som våran.

  Att man inte kan förstå detta, och att man på allvar tror att det som står på gamla papyrusrullar som hittades i öknen för ett par rusen år sedan är förklaringen på hur allt blev till är… skrattretande. Om guldfiskar hade kunnat kontemplera över sin situation och sin uppkomst hade de sannolikt också till en början kommit upp med ganska märkliga teorier, men efter ett par tusen generationer hade kanske även de börjat förstå hur saker och ting hänger ihop. Den där hunden som sprang förbi skålen är ingen gud. Det finns saker utanför det här rummet. Vi har precis börjat se utanför vår guldfiskskål.

  • borjeperatt skriver:

   Nisse, Just så
   Vet inte om du har missförstått min artikel. Men den som påstår att ”någonting har uppstått ur ingenting” är Krauss och det är det påståendet jag ifrågasätter. Således är just påståendet pseudovetenskapligt. Jag ifrågasätter också att Kungliga vetenskapsakademin promotar en sådan tes./Börje

 9. borjeperatt skriver:

  Martin Sahlén kommenterar ovanstående problematik här.

  Martin Sahlen har i artikeln: Främjar Vetenskapsakademien ateism? ifrågasatt det lämpliga i att Vetenskapsakademien samarbetar på det sätt man gör med Christer Sturmarks Fri Tanke Förlag kring de s.k. PI-föreläsningarna och PI-priset, då man förefaller sammanblanda vetenskap med kommersiella och klart subjektiva ideologisk-politiska agendor. Christer Sturmark påstår att Sahlén inte bedömer honom och verksamheterna på egna meriter.

  Sahlén svarar så här:

  Jag bedömer Sturmark och de aktuella verksamheterna precis på deras meriter. Gillar Sturmark inte det får han skaffa sig andra meriter.

  – ”Jag insinuerar inget, utan påstår i klartext att det är problematiskt att Vetenskapsakademien samarrangerar PI-föreläsningarna och det associerade PI-priset, då de används för att marknadsföra och understödja Fri Tanke Förlag och dess bokförsäljning, och även indirekt stödja den ideologiska och politiska rörelse som Sturmark understödjer genom sitt företag Fri Tanke Förlag och aktivt propagerar för genom sitt ordförandeskap i förbundet Humanisterna. Det är en rörelse som arbetar mot religion och teism, och propagerar för ateism, bl. a. genom att sammanblanda populärvetenskap och metafysiska spekulationer. Det finns därför skäl att väcka frågan om lämpligheten i Vetenskapsakademiens samarbete med Fri Tanke Förlag.”

 10. ruben skriver:

  Nisse Nilsson har bra tankar och kunskaper som jag kan förstå och hålla med om. Att de ”abrahamistiska sagorna har överlevt är bara en ren slump” det är bedrägeri som en del professorer itutat eleverna på föreläsningarna. Varför de historierna överlevt, är just att de är sanna i stort och att det är den historia som människor är inblandade i även i nutid. Kvantfysiken talar om partiklar som kan uppstå ur intet, men vetenskapen har inga instrument som kan mäta av ”intet”. Vetenskapen kan inte säga vad som är verklighet, eftersom de bara mäter det vi hittills förstått av verkligheten. Varför kan man inte vara uppriktiga med det?

 11. Ping: VoF – Mörkrets krafter | Börje Peratt utforskare

 12. Ping: Problemet med [ny]ateism | Börje Peratt utforskare

 13. Ping: Antihumanism – Vetamera

 14. Ping: Antihumanist – Vetamera

 15. Ping: Skeptisk om skeptiker – Skeptical about Skeptics – Vetamera

 16. Ping: Lena Andersson i ateismens tjänst | Börje Peratt - Debatt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s